Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
Гладкий Олександр Віталійович
 
УДК 911. 3: 911. 375. 63 (477-25)
 
Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації
 
11. 00. 02 – економічна та соціальна географія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної і соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Іщук Степан Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної і соціальної географії.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук Доценко Анатолій Іванович, Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник відділу досліджень проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил; кандидат географічних наук, доцент Загородній Володимир Васильович, Київський національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. завідувач кафедри економічної і соціальної географії.
Провідна установа: Інститут географії Національної академії наук України, відділ суспільно-географічних досліджень.
Захист відбудеться «20» січня 2003 року о 14: 00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90, географічний факультет, ауд. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. З переходом України до нової системи економічних відносин, в суспільстві відбувається перебудова механізму управління всього суспільного комплексу держави. Особлива увага приділяється збалансованому, комплексно-пропорційному розвитку столиці – місту-герою Києву – та столичної агломерації.
Отримавши статус столиці європейської держави, Київ поступово набуває нових соціальних якостей і господарських функцій, які посилюються створенням конкурентного середовища і формуванням нових економічних відносин. Розвиток в місті інноваційних, ринково-орієнтованих галузей людської діяльності загальнодержавного та міжнародного значення стимулює формування приміського господарського комплексу. Він розвивається на основі швидкісних транспортних шляхів та інтенсивних комунікацій, забезпечуючи всебічне розвантаження, доповнення та обслуговування потреб столиці і утворює разом з нею моноцентричну господарську агломерацію. Встановлення сутності столичних господарських агломерацій, розробка теоретико-методологічних основ їх суспільно-географічного дослідження та визначення основних напрямків раціональної територіальної організації Київської господарської агломерації в умовах незалежності та ринкової трансформації набуває особливої актуальності.
Вивченню територіальної організації і розвитку міських агломерацій приділялось багато уваги з боку вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, розселенські аспекти проблеми викладено в наукових працях Г. М. Лаппо, Ю. І. Пітюренка, Ю. Л. Пивоварова, А. В. Степаненка, промислово-виробничі аспекти проаналізовані С. І. Іщуком, О. К. Кузьмінською, агропромислові – М. Д. Пістуном, Я. Б. Олійником, В. О. Гуцалом, Н. І. Мезенцевою, питання районного і міського планування та територіальної структури агломерацій висвітлено в роботах Є. Н. Перцика, Б. Б. Родомана. Дослідженню особливостей формування галузевої і територіальної структури столичної агломерації присвячені роботи Н. О. Слуки, О. А. Кибальчича, О. І. Трейвиша. Особливості сталого розвитку агломерацій, їх ринкові та соціальні аспекти функціонування досліджували зарубіжні вчені: Харвей Дейвіс, Т’єрлд Деелстра, Мартін Бекманн, Гаррі Річардсон, Сорен Бергстром та ін. Конкретні питання територіальної організації Київської господарської агломерації та її окремих галузей господарства знайшли відображення в монографіях та держбюджетних темах, що виконувались в різні роки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, на кафедрі економічної і соціальної географії (М. Д. Пістун, С. І. Іщук, В. М. Пересекін, М. Я. Мижега та ін.).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідних робіт кафедри економічної і соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка розробляла держбюджетні теми № 99503 «Техніко-економічне обгрунтування сталого економічного і соціального розвитку Броварського району на 2000-2005 рр. « (Номер держреєстрації: 0199U004016) та № 97107 “Розробка системи моделей розвитку сільського району” (Номер держреєстрації: 0197U003139).
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження обрано Київську господарську агломерацію. Вона розглядається як цілісне функціонально-територіальне утворення, що сформувалось на базі столичного міста, характеризується специфічною функціонально-компонентною і територіальною структурою, взаємообумовленістю господарського розвитку та інтенсивними взаємозв’язками всіх її компонентів. Незважаючи на значні масштаби попередніх досліджень, як окреме господарське утворення, в умовах становлення і розвитку столичних функцій та ринкових відносин, Київська агломерація ще не розглядалась.
Предметом дослідження є територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток Київської господарської агломерації, що вивчаються з метою поглибленої розробки основних напрямків її вдосконалення.
Мета і завдання дослідження. Основна мета роботи – дослідити особливості формування, розвитку та функціонування Київської господарської агломерації у нових економічних умовах господарювання та визначити основні шляхи її оптимізації.
Вона реалізується при вирішенні наступних завдань: 1) з’ясувати сутність столичної господарської агломерації, як функціонально-територіального поєднання підприємств та закладів різних галузей людської діяльності; 2) виявити функціональні особливості столичних господарських агломерацій та основні закономірності і принципи їх територіальної організації; 3) розкрити умови формування і розвитку столичної господарської агломерації в умовах трансформації економіки України; 4) систематизувати методичні підходи до визначення території та аналізу рівня комплексно-пропорційного розвитку господарських агломерацій; 5) проаналізувати структуру Київської господарської агломерації і обгрунтувати напрямки її вдосконалення в умовах формування столичних функцій та зміни економічних
Фото Капча