Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 
Герасимчук Володимир Іванович
 
УДК 331. 5.
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 
Спеціальність 08. 09. 01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Онікієнко Володимир Васильович, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Лібанова ЕллА МарленівнА, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, завідуюча відділом людського розвитку; доктор економічних наук, професор Колот Анатолій Михайлович, Київський національний економічний університет, професор кафедри управління трудовими ресурсами; доктор економічних наук, професор КупаловА Галина Іванівна, Інститут аграрної економіки УААН, головний науковий співробітник відділу аграрної і соціальної політики.
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем гуманітарної політики, людського розвитку і споживчого ринку, м. Київ.
Захист відбудеться 07 жовтня 2002р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 160. 01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Складний процес становлення ринкової економіки в Україні супроводжується кризовими явищами, які виявляються у спаді виробництва, зниженні інвестиційної активності, скороченні зайнятості, появі безробіття, що набуває застійного характеру, зниженні життєвого рівня більшості населення. Наслідками системних економічних трансформацій є радикальні зрушення в структурі зайнятості, яка характеризується як позитивними, так і негативними тенденціями. Становлення ринку праці в Україні як підсистеми ринкової економіки відбувається під впливом загальних закономірностей її розвитку на етапі трансформацій і специфічних внутрішніх законів.
Дослідженню цих проблем і, зокрема, проблем формування сфери прикладання праці і зайнятості, розвитку ринку праці присвячені роботи багатьох українських вчених, наукові праці яких широко відомі за межами країни, – О. М. Алимова, С. І. Бандура, Л. К. Безчасного, Д. П. Богині, І. К. Бондар, І. К. Бистрякова, В. М. Бородюка, П. П. Борщевського, О. А. Бугуцького, О. С. Власюка, А. С. Гальчинського, В. М. Геєця, М. С. Герасимчука, І. Ф. Гнибіденка, В. М. Гриньової, Б. М. Данилишина, Г. А. Дмит-ренка, М. І. Долішнього, С. І. Дорогунцова, Т. А. Заяць, С. М. Злупка, В. Є. Козака, А. М. Колота, І. С. Кравченко, Ю. М. Краснова, Г. І. Купалової, В. І. Куценко, Е. М. Лібанової, І. І. Лукінова, Н. Д. Лук'янченко, В. О. Мандибури, В. М. Новікова, О. Ф. Новікової, В. В. Онікієнка, В. П. Оніщенка, Н. О. Павловської, Й. С. Пасхавера, І. Л. Петрової, В. І. Пили, С. І. Пирожкова, О. Ю. Рудченка, М. Г. Фащевського, Д. М. Черваньова, Л. Г. Чернюк, М. Г. Чумаченка, А. А. Чухна, М. В. Шаленко, Л. С. Шевченко та інших.
Соціально-економічним проблемам дослідження трудового потенціалу, ринку праці і зайнятості присвячені також роботи багатьох вчених країн СНД – Б. Д. Бреєва, Б. М. Генкіна, Є. І. Капустіна, Д. М. Карпухіна, Р. П. Колосової, М. М. Костакова, П. П. Литвякова, І. С. Маслової, А. А. Никифорової, В. А. Павленкова, Л. Н. Сосновської, А. І. Тучкова, А. А. Ракова, Л. Л. Рибаковського, Л. С. Чижової та ін.
Особливо слід відмітити найбільш відомі з цих проблем наукові праці знаменитих зарубіжних вчених Г. Беккера, Дж. К. Гелбрейта, Л. Ерхарда, Дж. М. Кейнса, А. Маршалла, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Г. Стендінга, І. Фішера, Е. Хата, Є. Шумахера та інших, які започаткували теорію формування і розвитку ринкової економіки і, зокрема, теорію трудових відносин в системі ринку праці.
Відмічаючи значний, а в ряді випадків основоположний внесок цих вчених у вирішення теоретико-методологічних проблем зайнятості і ринку праці, слід відмітити, що численні питання його формування і розвитку, зокрема на етапі переходу від соціалістичної планової системи господарювання до ринкової, все ще недостатньо вивчені і не отримали належного висвітлення як у науковій літературі, так і в практичній діяльності органів державної влади всіх рівнів управління.
Перехід економіки країни до фази економічного пожвавлення обумовлює необхідність реалізації стратегії розвитку ринку праці в напрямку його соціалізації, формування прогресивної структури зайнятості як найбільш адекватних соціально орієнтованій моделі економіки, яку обрало українське суспільство. Соціальна спрямованість розвитку ринку праці була продекларована в Державній програмі зайнятості населення на 1997-2000 рр. Однак теоретична необґрунтованість сутності соціально орієнтованого ринку праці, закономірностей його становлення, суттєві недоліки в реформуванні економіки ускладнюють втілення у життя соціально орієнтованої моделі ринку праці
Тому актуальною для керованості соціально-економічною ситуацією в Україні в напрямку побудови соціально орієнтованої ринкової економіки є розробка теоретико-методологічних основ становлення соціально орієнтованого ринку праці. Вони повинні враховувати як теоретичні розробки, так і практичний досвід формування і управління ринком праці в
Фото Капча