Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення методів діагностики та лікування генералізованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзилярною інфекцією

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
ГУДАР’ЯН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
УДК 616. 311. 2-002-06-022. 6-07-08
 
Удосконалення методів діагностики та лікування генералізованого катарального гінгівіту, ускладненого тонзилярною інфекцією
 
14. 01. 22 – стоматологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідувач кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дєньга Оксана Василівна, Інститут стоматології АМН України, завідувач відділенням стоматології дитячого віку та ортодонтії, доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри терапевтичної стоматології з курсом дитячої стоматології.
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра терапевтичної стоматології.
Захист відбудеться « 28 « жовтня 2002 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 563. 01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).
Автореферат розісланий « 11 « вересня 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасний рівень теоретичних і практичних досягнень загальнобіологічних і медичних наук дозволяє по-новому підійти до рішення проблеми підвищення ефективності комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту, асоційованого супутньою патологією. Теоретичною передумовою такого роду розробок є доведений факт участі в генезі захворювання різних мікробних асоціацій і наявність у хворих на гінгівіт дефіциту факторів специфічного та неспецифічного імунітету.
З цих позицій окрему групу можуть скласти хворі, що страждають запальним процесом в яснах і хронічним тонзилітом.
Можна припустити, що наявність хронічного запалення в піднебінних мигдалинах негативно вплине на біоценоз ясенної борозни за рахунок заміни менш вірулентних мікроорганізмів на більш вірулентні. Подібна ситуація призведе до зниження місцевих та загальних факторів неспецифічної резистентності, що, у свою чергу, призведе до нової клінічної ситуації у таких хворих, що визначить зростаючі труднощі у боротьбі з інфекційно-запальним процесом у яснах як у діагностичному, так і в лікувальному плані.
Відомо, що інфекційному агенту належить провідна роль у виникненні хронічного катарального гінгівіту лише в умовах подолання мікробним фактором неспецифічних захисних реакцій організму на початковому і наступному етапах їхньої взаємодії, допустимо і під впливом хронічного інфекційно-запального вогнища в мигдалинах [Хадыров Б. Х., Непесова Н. Н., 1983; Олейник И. И., 1991].
Як свідчать літературні джерела, є певні успіхи в лікуванні хронічного катарального гінгівіту [Самойленко И. И., 1989; Глазунов О. А., 1993], але результативність лікувальних комплексів, що застосовуються, не може бути визнана достатньо ефективною [Мащенко І. С, 1996; Політун А. М., 1999; Данилевский Н. Ф., Борисенко А. В., 2000].
Очевидно, що етіотропна терапія запального процесу в яснах повинна здійснюватися шляхом місцевого використання антибактеріальних і протизапальних засобів спрямованої дії. Особливо необхідний диференційований підхід до вибору лікарських засобів для пригнічення інфекційного фактора і ліквідації запалення в яснах і засобів, які коригують неспецифічні фактори захисту.
Створені в останні роки препарати принципово нового класу, що проявляють багатоспрямовану дію на основні патогенетичні ланки інфекційно-запального процесу – патогенну мікрофлору, запальну реакцію і змінену неспецифічну резистентність, володіють перспективністю їхнього використання в комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту, ускладненого наявністю хронічного тонзиліту. Заслуговують на увагу такі лікарські засоби, як хіноксидін, нітазол і Т-активін [Ушакова Т. В., 1992; Мащенко І. С., 1996; Завірна А. М., 1999].
Виходячи з вищевикладеного, необхідно визнати необхідність подальшого пошуку нових лікувальних заходів при лікуванні хронічного катарального гінгівіту, особливо що протікає на тлі зміненого біоценозу ясенної борозни під впливом інфекційного осередка в піднебінних мигдалинах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом НДР кафедри терапевтичної стоматології та кафедри дитячої стоматології ДДМА “Розробка і вдосконалення методів діагностики і етіопатогенетичного лікування запальних захворювань пародонта, карієсу зубів та його ускладнень” (№ ДР 0100U002316). Здобувач є співвиконавцем окремого фрагмента вищезгаданої теми.
Мета дослідження – підвищення ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту на тлі хронічного тонзиліту шляхом цілеспрямованого етіотропного впливу на мікробну флору тканин ясен і змінену неспецифічну резистентність.
Задачі дослідження:
1. Дослідити рівень мікробного обсіменіння ясенної борозни у хворих на хронічний катаральний гінгівіт без супутньої патології.
2. Вивчити вплив хронічного тонзиліту на кількісний і якісний склад мікробних форм вмісту ясенної борозенки у хворих на хронічний катаральний гінгівіт.
3. Співставити видове обсіменіння мікроорганізмами ясенної борозни з клінічними проявами хронічного катарального гінгівіту.
4. Дослідити стан гуморальної і клітинної опосередкованої імунної відповіді і місцевої неспецифічної резистентності в залежності від видової приналежності мікроорганізмів ясенної борозенки у хворих на хронічний катаральний гінгівіт для обґрунтування корекції виявлених порушень.
5. Провести порівняльну оцінку ефективності препаратів багатоспрямованої дії на бактеріальну флору ясенної борозенки, клінічний прояв хронічного катарального гінгівіту, гуморальний і клітинний імунітет, місцеву неспецифічну резистентність.
Фото Капча