Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Українська мова за профспрямуванням

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Дзвону? або -а (-я) чи -у (-ю) і родовому відмінку. – 1996. – № 6. – С. 3-11.

Повторення пройденого матеріалу. Тема «Особливості закінчень іменників родового відмінку однини». Визначити закінчення іменників родового відмінку однини у таких словах: учитель, коридор, предмет, термін, кодекс, комітет, інститут, студент, листопад, звук, знак, іспит, абзац, оригінал, Рим, стиль.
Опрацювати тему за посібниками:
а) Бурячок А. Довідник з українського правопису. – К., 1984.
б) Зубков М. Сучасний український правопис. Комплексний довідник, 5-е видання. – К., 2002.
в) Єрмоленко Я. Словник труднощів української мови. – К., 1989.
г) Свашенко А. Український орфографічний словник. – Х., 2009.
 
Література:
 1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К., 2006.
 2. Кузнецов И. Н., Лойко Л. В. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы. – Минск, 1998.
 3. Леонов В. П. Реферирование и аннотирование научной литературы. – Новосибирск, 1986.
 4. Петров В. В. Семантика научных терминов. – М., 1982.
 5. Веревкин А. Н. Как оформить библиографию к научной работе.
 6. Грищенко І. М. Григоренко О. М. та ін. Основи наукових досліджень. – К., 2001.
 7. Горбатенко І. Ю., Івашина Г. О. та ін. Основи наукових досліджень Підручник. – Херсон, 2001.
 8. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К, 2003.
 
Практичне заняття № 4
 
Тема: Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні.
План:
Курсова та бакалаврська робота.
Останні вимоги до виконання та оформлення курсової, бакалаврської роботи.
Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.
Науковий етикет.
 
Підготуйте відповіді на запитання,
виконайте завдання:
Підготувати доповідь:
а) Німчук В. Проблеми українського правопису ХХ-поч. ХХІ ст. – К., 2001.
б) Данилевська О. Мовна політика в Україні 1917-1920 рр. і тогочасні підручники з української мови // Дивослово. – 2004. – № 6.
Повторення пройденого матеріалу. Тема «Числівник»: опрацювати за підручниками:
а) Плющ І. П. Українська мова. – К., 2000.
б) Сучасна українська мова. Морфологія / За ред. І. К. Білодіда.
в) Шевченко Л. та ін. Сучасна українська мова. Довідник. – К., 1996.
 
 
Література:
 1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К., 2006.
 2. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.
 3. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К. : Наукова думка, 1989.
 4. Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української мови / За ред. В. М. Русанівського. – К., 1977.
 5. Усачева И. В., Ильясов И. И. Формирование учебной исследовательской деятельности. М., 1986.
 6. Пустовіт Л. О. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень. – К., 2000.
 7. Шевчук К. В. Українська мова за профспрямуванням.
 
V семестр
Практичне заняття № 5
 
Тема: Українська термінологія в професійному спілкуванні
План:
Історія і сучасні проблеми української термінології.
Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.
Термін та його ознаки.
 
Підготуйте відповіді на запитання,
виконайте завдання:
Підготувати доповідь:
а) Ганцов Т. І. та ін. Проблеми нашої літературної мови // Мовознавство. – 1990. – № 3.
б) Правопис 1928 року.
Повторення пройденого матеріалу. Тема «Числівник»: опрацювати за підручниками:
а) Плющ І. П. Українська мова. – К., 2000.
б) Сучасна українська мова. Морфологія / За ред. І. К. Білодіда.
в) Шевченко Л. та ін. Сучасна українська мова. Довідник. – К., 1996.
 
Література:
 1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К., 2006.
 2. Проблеми української термінології: Матеріали У міжнародної наукової конференції. Вісник № 336. – Л., 1998.
 3. Чак Е. та ін. Таємниці слова: про походження слів та значення слів та термінів. – К., 2000.
 4. Покровська О. А. Українська термінологія ринкових відносини: Автореферат дисертації. – Х., 1996.
 5. Пономарів О. Д. Лексика грецького походження в українській мові. – К., 2005.
 6. Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. Л. : Свічадо, 2001.
 7. Укрансько-російський словник історичних термінів і понять /Укладач – Данильов А. Д.
 8. Шило Н. І. Російсько-український словник: термінологічна лексика. – К. : Просвіта, 2004.
 9. Кацавець Р. С. Мова у професії юриста. – К., 2005.
 10. Панько Т. Л. та ін. Українське термінознавство. Підручник. – Л. : Світ, 1994
 
Практичне заняття № 6
 
Тема: Українська термінологія в професійному спілкуванні
План:
Термінологія як система.
Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку.
 
Підготуйте відповіді на запитання,
виконайте завдання:
Підготувати доповідь:
а) Тараненко О. О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища сучасної української мови // Мовознавство. – 2002. – № 4-5.
б) Правопис 1933 року.
Повторення пройденого матеріалу. Тема «Правопис слів іншомовного походження (апостроф, м’який знак, літера И та І, дефіс) «: опрацювати за підручниками:
а) Пустовіт Л. О. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень. – К., 2000.
б) Бурячок А. А. та ін. Довідник з українського правопису. – К. : Рад. Школа, 1984.
в) Український правопис: 4 видання. – К., 1996.
 
Література:
 1. Панько Т. Г., Кочан І. М та ін. Українське термінознавство. Підручник. – Л., 1994.
 2. Гаврик І. Українська наукова мова: проблеми і перспективи розвитку // Українська термінологія і сучасність: Зб. наукових праць / НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології. – К., 1998.
 3. Полюга Л. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років незалежності // Вісник: Проблеми української термінології. – Л., 2002.
 
Практичне заняття № 7
 
Тема: Українська термінологія в професійному спілкуванні
План:
Термінологія обраного фаху.
Способів творення термінів певного фаху.
Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.
Українські електронні термінологічні словники.
 
Підготуйте відповіді на запитання,
виконайте завдання:
Підготувати доповідь: Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище куризму // Мовознавство. – 2008. – № 2-3.
Повторення пройденого матеріалу. Тема «Передача російських власних назв українсько. мовою»: опрацювати за підручниками:
а) Козачук Г. О. Українська мова. Практикум. – К. : Вища школа, 2008.
б) Плющ І. Г. Практикум з української мови. – К., 1990.
 
 
Література:
 1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К., 2006.
 2. Симоненко Л. Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку // Українська термінологія і сучасність: Зб наукових праць. Випуск ІУ. – К., 2001.
 3. Чак Е. та ін. Таємниці слова: про походження слів та значення слів та термінів. – К., 2000.
 4. Пономарів О. Д. Лексика грецького походження в українській мові. – К., 2000.
 5. Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. Л. : Свічадо, 2001.
 6. Укрансько-російський словник історичних термінів і понять /Укладач – Данильов А. Д.
 7. Шило Н. І. Російсько-український словник: термінологічна лексика. – К. : Просвіта, 2004.
 8. Онуфрієнко Г. С. Синонімічні домінанти зі спільним коренем іншомовного походження у сфері національної термінології // Мовознавство. – 2000. – № 2-3.
 9. Панько Т. Л. та ін. Українське термінознавство. Підручник. – Л. : Світ, 1994
 
Практичне заняття № 8
 
Тема: Проблема перекладу і редагування наукових текстів
План:
Суть і види перекладу.
Буквальний, адекватний, реферативний, анотацій ний переклад.
Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською.
 
Підготуйте відповіді на запитання,
виконайте завдання:
Подайте коротку довідку про «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник. – К. : Довіра, 2003.
Повторення пройденого матеріалу. Тема «Розділові знаки у складному реченні»: опрацювати за підручниками:
а) Козачук Г. О. Українська мова. Практикум. – К. : Вища школа, 2008.
б) Бурячок А. А. Довідник з українського правопису. – К. : Рад. школа, 1984.
в) Український правопис. Вид. 4. – К., 1996.
 
 
Література:
 1. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм. Стилістика мови: на базі лекцій, читаних в українському Вільному університеті в Мюнхені. – Мюнхен-Ніжин, 1994.
 2. Зорівчак Р. П. Реалії перекладу: на матеріалі англомного перекладу української прози. – Л. : Вид волДКУ, 1989.
 3. Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001 рр. – Л. : Простір, 2002.
 4. Савченко Л. П. Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу. – К., 2010.
 5. Галь Нера Як. Слово живое и мертвое: Из опіта переводчика и редактора. – М., 1979.
 6. Білоус О. М. Теорія перекладу лекцій: Навчальний посібник. – Кіровоград, 2002.
 
Практичне заняття № 9
 
Тема: Проблема перекладу і редагування наукових текстів
План:
Використання синонімів під час перекладу.
Переклад термінів.
Особливості редагування наукового тексту.
Помилки у змісті й будові висловлювань.
 
Підготуйте відповіді на запитання,
виконайте завдання:
Розтлумачте висловлювання І. Огієнка «Наука чужою мовою не шукає в людині глибокого коріння».
Повторення пройденого матеріалу. Тема «Розділові знаки у простому ускладненому реченні»: опрацювати за підручниками:
а) Козачук Г. О. Українська мова. Практикум. – К. : Вища школа, 2008.
б) Бурячок А. А. Довідник з українського правопису. – К. : Рад. школа, 1984.
в) Український правопис. Вид. 4. – К., 1996.
 
 
Література:
 1. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я». – К., 2001.
 2. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998.
 3. Караванський С. Секрети української прози: науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та забутої лексики. – К., 1994.
 4. Тараненко О. О., Симоненко Л. Українські термінології: стан, проблеми, перспективи // Урядовий кур’єр. – 18 березня 1993 року.
 5. Єрмоленко С. Я., Русанівський В. М. Літературна мова і художній переклад // Мовознавство. – 1970. – № 3.
 
Фото Капча