Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення цільової точності та змісту навчально-тренувального процесу спортсменів-тенісистів 8-14 років

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зюзь Володимир Миколайович
УДК 796. 342-053. 66/796. 015
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ТОЧНОСТІ ТА
ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
СПОРТСМЕНІВ-ТЕНІСИСТІВ 8-14 РОКІВ
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з фізичного виховання та спорту
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Безперервне зростання майстерності спортсменів у настільному тенісі обумовлює необхідність подальшого вдосконалення їхньої системи підготовки на основі використання сучасних засобів і методів тренування.
З метою досягнення найбільших успіхів при спеціалізованому тренуванні юні спортсмени повинні пройти попередню підготовку тривалістю 3-5 років (Н. Г. Озолін, 1970; В. М. Платонов, 1984, 1997; В. З. Бабушкін, 1991; О. І. Камаєв, 1999; Ю. П. Байгулов, 2000; О. В. Матицин, 2001). При цьому організація тренувального процесу юних спортсменів повинна здійснюватися з урахуванням закономірностей розвитку їхнього організму, становлення різних сторін підготовленості, формування адаптаційних процесів у провідних функціональних системах, важливих для даного виду спорту.
Побудова тренування на основі циклів (Н. Г. Озолін, 1988, 2004; Л. П. Матвєєв, 1999; Г. М. Арзютов, 1999; В. В. Мулик, 1999; В. М. Платонов, 2004; Ю. М. Шкребтій, 2005 та ін.) дає можливість систематизувати тренувальний процес і якнайкраще розв’язувати завдання функціональної адаптації, технічного й тактичного вдосконалення спортсменів. Крім того, на різних етапах багаторічної підготовки необхідно їх так чергувати, щоб кожне наступне велике або значне сумарне навантаження проводилось в умовах відновлення функціональних можливостей спортсмена (В. М. Платонов, 2004).
Методологічний підхід до проблеми оптимізації процесу вдосконалення техніко-тактичної майстерності викладено в основних положеннях теорії побудови рухів М. О. Бернштейна (1966), теорії функціональних систем П. К. Анохіна (1975), системного підходу В. М. Платонова (1987) і методу термінової інформації В. С. Фарфеля (1975). Удосконалення техніко-тактичної майстерності з використанням тренажерів у настільному тенісі забезпечує програмування та контроль цільової точності технічних дій, що дозволить значно полегшити працю тренерів і скоротити терміни рухового вдосконалення. Здатність управляти різнойменно-направленими рухами рук і ніг удосконалюється з 7 до 12 років, з незначним збільшенням цього показника у віці 9-10 років (Г. С. Захаров, 1990) ; просторова точність з віком поступово збільшується (Ю. П. Байгулов, 1979; І. Ж. Усмангалієв, 1991; А. В. Єфремова, 1995; А. С. Ровний, 2001; О. В. Матицин, 2001).
З огляду на вищевикладене, постає проблема пошуку нових форм організації навчально-тренувального процесу, який відповідатиме вимогам сучасного спорту, розроблення наукових основ та нових технологій у процесі підготовки спортсменів у настільному тенісі із застосуванням спеціалізованих тренажерів. Усе це й обумовило актуальність обраного напряму дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики Зведеного плану науково-дослідних робіт Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту на 2001-2005 роки за темою 1. 3. 11 «Формування систем контролю точних рухів спортсменів», № державної реєстрації 0101U006476 та Зведеного плану науково-дослідних робіт у сфері фізичної культури i спорту на 2006-2010 pр., шифр теми 2. 1. 11. 4п «Оптимізація навчально-тренувального процесу в ігрових видах спорту у річному циклі підготовки».
Роль автора полягала в доборі й аналізі фактичного матеріалу про стан фізичної підготовленості юних тенісистів, розробленні структури тренувальної програми на основі блокової системи тренування, а також методики навчання та вдосконалення показників цільової точності спортсменів у настільному тенісі з використанням спеціалізованого навчального тренажера.
Мета дослідження: розробити тренувальні програми навчання та вдосконалення цільової точності технічних дій спортсменів 8-14 років у настільному тенісі з використанням технічних засобів на основі блокової системи тренування.
Відповідно до теми та мети дослідження було поставлено такі завдання:
1. Здійснити аналіз сучасної структури навчально-тренувального процесу спортсменів у настільному тенісі на етапах базової підготовки.
2. Визначити динаміку показників спеціальної фізичної підготовленості та цільової точності технічних дій спортсменів у настільному тенісі на етапах попередньої (8-10 років) та спеціалізованої (10-14 років) базової підготовки.
3. Розробити структуру тренувальної програми навчання та вдосконалення цільової точності технічних дій спортсменів 8-14 років у настільному тенісі з використанням спеціалізованого навчального тренажера на основі вдосконалення програми блокової системи тренування.
4. Експериментально перевірити ефективність використання спеціалізованого тренажера зі змінною довжиною столу в навчально-тренувальному процесі юних тенісистів 8-14 років.
Об'єктом дослідження є навчально-тренувальний процес спортсменів у настільному тенісі на етапах базової підготовки.
Предмет дослідження – зміст навчально-тренувального процесу та засоби формування цільової точності технічних дій юних спортсменів 8-14 років у настільному тенісі.
Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури; вивчення та узагальнення практичного досвіду роботи тренерів; аналіз документів щодо планування й обліку тренувального процесу; аналіз змагальної діяльності; педагогічні спостереження; спеціальне педагогічне тестування; педагогічний експеримент; статистичні методи обробки даних.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше розроблено тренувальну структуру навчання та вдосконалення техніко-тактичної майстерності спортсменів з настільного тенісу на етапах попередньої (8-10 років) та спеціалізованої (10-14 років) базової підготовки на основі використання спеціалізованого навчального тренажера для підвищення цільової точності ударів (патент № 40826) ; розроблено блочну структуру навчально-тренувального процесу спортсменів 8-14 років у настільному тенісі, яка враховує побудову процесу навчання в загальноосвітній школі; розроблено методику вдосконалення техніко-тактичної майстерності спортсменів у настільному тенісі, яка дозволяє підвищити цільову точність ударних дій спортсменів при застосуванні спеціалізованого
Фото Капча