Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ведення державного земельного кадастру на локальному рівні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">У положеннях ЗУ «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI, а саме статті 24 йдеться мова про наступне:

1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.
2. Державна реєстрація земельних ділянок  здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою: особи, якій з рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи; власника земельної  ділянки,  користувача  земельної ділянки державної чи комунальної  власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи; органу виконавчої  влади,  органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності). 
4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються: заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних  відносин; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа. 
Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. 
5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок,  протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви: перевіряє відповідність документів вимогам законодавства; за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації. 
6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є: розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора; подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі; невідповідність поданих документів вимогам законодавства; знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.
7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки. 
8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки. 
9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.
10. Державна реєстрація  земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі: поділу чи об'єднання земельних ділянок; якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника. 
11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки.
А у статті 25 того ж самого закону йдеться мова про наступне:
1. Поземельна книга є документом Державного земельного кадастру, який містить такі відомості про земельну ділянку: 
а) кадастровий номер; 
б) площа; 
в) місцезнаходження ; 
г) склад угідь; 
ґ) цільове призначення ; 
д) нормативна грошова оцінка; 
е) відомості про обмеження у використанні земельної ділянки; 
є) відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; 
ж) кадастровий план земельної ділянки; 
з) дата державної реєстрації земельної ділянки; 
и) інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей; 
і) інформація про власників земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 
ї) дані про бонітування ґрунтів. 
2. Поземельна книга відкривається одночасно з державною реєстрацією земельної ділянки. 
3. Поземельна книга ведеться в паперовій та електронній формі. 
4. Поземельна книга закривається у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. 
5. До Поземельної книги в паперовій формі долучаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до неї. 
6. Форма Поземельної книги та порядок її ведення визначаються Порядком ведення Державного земельного кадастру. 
Закінчуючи розділ шостий курсового проекту практично заповнимо поземельну книгу, яка буде міститись у додатку № 2 до цієї роботи.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
1.«Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України» 2013 року видавництва, автори Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. (http://pidruchniki.ws/1584072057692/pravo/naukovo-praktichniy_komentar_z...);
2.Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17);
3.Постанови Кабінет Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF);
4.Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page1);
5.Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 266 «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2004-%D0%BF);
6.Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1420 «Деякі питання реалізації статті 1861 Земельного кодексу України» (http://land.gov.ua/za-typamy-normatyvno-pravovoho-aktu/postanovy/94818-p...);
7.Закон України «Про державну статистику» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2614-12);
8.Наказ Держкомстату № 126 від 27.07.1992 «Про затвердження форм державної статистичної звітності по земельних ресурсах» (http://www.uazakon.com/document/tpart12/isx12889.htm);
9. Наказ Держкомстату № 377 від 05.11.1998 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель» (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98);
10.Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12);
11.Постанова кабінету Міністрів від 01.11.2000 № 1619 "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1619-2000-%D0%BF);
12. Постанова кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель" від 23.05.2012 № 513 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/513-2012-%D0%BF);
13.Наказ Держкомзему, Мінфіну, Мінекономіки № 97/298/124 від 15.06.2001 "Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0579-01);
14.Наказ Держкомзему від 23.05.2003 № 135 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах", затв. Держкомземом Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель від 04.08.1999 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0408-03).
Фото Капча