Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. Н. КАРАЗІНА
 
Жванко Любов Миколаївна
 
УДК 323. 3 (477) : 613/614
 
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року)
 
07. 00. 01 – Історія України
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Харків-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Полтавському університеті споживчої кооперації України Центральної спілки споживчої кооперації України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Нестуля Олексій Олексійович, Полтавський університет споживчої кооперації України завідувач кафедри філософії та політології
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Руденко Ростислав Гаврилович, Харківський державний економічний університет завідувач кафедри українознавства кандидат історичних наук, доцент Гаврилюк Геннадій Іванович, Харківська державна академія культури, кафедра філософії та політології
Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України, Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк) 
Захист відбудеться “31” січня 2003 р. о 15. 00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 51. 10 в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. ІV-65.
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, майдан Свободи, 4.
Автореферат розісланий “24” грудня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Пугач Є. П.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Серед пріоритетних напрямків вітчизняної історичної науки чільне місце посідає висвітлення доби правління Павла Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Учені досить результативно працюють над аналізом політики Української держави на галузях освіти, науки, культури, зовнішньополітичної діяльності, військового будівництва і т. ін. Проте діяльність Гетьманату на ниві охорони здоров’я та соціальної опіки населення до цього часу залишається недослідженою. І це при тому, що саме за правління П. Скоропадського уперше в історії України було утворено Міністерство народного здоров’я та державного опікування (далі – МНЗтаДО), яке стало провідником цілеспрямованої державної політики в цій важливій соціальній галузі.
Міністерству, його місцевим органам, не зважаючи на складне переплетіння негативних чинників економічного, політичного, соціального характеру, вдалося налагодити функціонування системи медичної допомоги та державного опікування, зберегти, а в ряді повітів та губерній навіть збільшити кількість медичних закладів, ліжковий фонд, відкрити мережу санаторіїв для інвалідів війни, локалізувати вогнища епідемічних захворювань та туберкульозу, частково забезпечити безкоштовне медичне обслуговування незаможного населення і т. ін. Їх досвід зможе бути використаний для розв’язання відповідних проблем в сучасній Україні. Адже, як і понад 80 років тому, досить актуальними залишаються проблеми збереження лікарських закладів, ліжкового фонду, обладнання, медичних кадрів, державного контролю за імпортом медичних препаратів. Як і тоді, дуже гостро стоять питання збереження здоров’я української нації. Давно назріла необхідність реформування системи соціального захисту населення України.
Таким чином, вивчення політики і практики організації охорони здоров’я та опікування за часів Української держави має не лише науково-теоретичне, пізнавальне, а й соціально-політичне та практичне значення.
Мета дослідження зумовлена актуальністю проблеми та її значенням для подальшого вивчення соціальної політики Гетьманату. Для досягнення поставленої мети автором виділено ряд дослідницьких завдань:
- проаналізувати юридично-правові норми політики гетьманського уряду в галузі охорони здоров’я та соціальної опіки населення;
- визначити етапи та особливості формування Міністерства народного здоров’я та державного опікування і його місцевих органів, труднощі кадрового забезпечення, проблеми становлення мережі медичних закладів, стиль роботи Міністерства;
- дослідити об’єктивні чинники, які впливали на процес становлення й ефективність діяльності закладів та установ системи охорони здоров’я;
- узагальнити заходи щодо надання державної допомоги соціально незахищеним верствам населення;
- вивчити гуманітарну роль гетьманського уряду по реевакуації біженців та поверненні українських військовополонених на батьківщину;
- висвітлити роль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у становленні та забезпеченні діяльності системи охорони здоров’я та соціальної опіки населення.
Розв’язання поставлених завдань дозволить конкретно виявити суть, характер, масштаби політики Гетьманату у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення, показати її досягнення та прорахунки і дати більш об’єктивну оцінку правління Павла Скоропадського.
Об’єктом дослідження є процес становлення системи охорони здоров’я та соціальної опіки населення в Українській державі 1918 р.
Предметом дослідження стали: а) діяльність уряду та центральних органів виконавчої влади по виробленню засад державної політики у сфері охорони здоров’я та опікування, їх практичному втіленню в життя; б) спеціалізовані заклади та установи охорони здоров’я та соціального захисту; в) діяльність органів місцевого самоврядування, громадських спілок, товариств, організацій у контексті вирішення проблем охорони здоров’я та допомоги найбільш соціально незахищеним категоріям населення в Україні.
Хронологічні межі дисертації охоплюють час існування Української держави з квітня по грудень 1918 р.
Територіальні рамки дослідження збігаються з тогочасними кордонами Української держави. Уявлення про них дають підготовлені карти, вміщені у додатках дисертаційного дослідження.
Методологічною основою дослідження є положення про діалектичний зв’язок явищ у суспільстві. Діалектика соціальних процесів в українському суспільстві аналізується в дисертації за використанням предметно-хронологічного, порівняльно-історичного, системного та інших методів. Процес становлення і
Фото Капча