Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вибір раціональної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Зміст

 

Вступ

1 Аналіз сучасного стану питання

1.1 Обґрунтування вибору теми

1.2 Поточний стан знань в вибраній області досліджень

1.3 Висновки по розділу

2. Теоретичне дослідження та інформаційне забезпечення розрахунків

2.1 Структура об’єкту дослідження

2.2 Вибір методу моделювання транспортно-технологічної схеми доставки

2.3 Джерела та методики отримання первинної інформації

2.4 Побудова математичної моделі об’єкту

3. Експериментальні дослідження

3.1 Розробка методики визначення раціональної транспортно-технологічної схеми доставки

3.2 Розрахунок контрольного прикладу

3.3 Аналіз результатів дослідження

3.4 Висновки по розділу

Література

 

Вступ

У міру поглиблення міжнародного розподілу праці і інтеграції національних економік в світову економіку істотного значення набуває узгоджена взаємодія з різними взаємозв'язаними елементами ринкової інфраструктури національних комплексів окремих країн в рамках міжнародної виробничої, торгової, науково-технічної і соціальної структур. До таких елементів міжнародної ринкової інфраструктури можна віднести сукупність міжнаціональних транспортних систем, систем зв'язку і інформації, банківських, торгових, митних союзів, різних міжнародних фондів, транснаціональних компаній, об'єднань і фірм, обслуговуючих зовнішньоекономічні зв'язки країн, міжнародну виробничо-коопераційну, торговельно-економічну, науково-технічну співпрацю і спілкування суб'єктів ринку. Перенасичення ринку, диктат споживача на ринку і жорстка конкуренція викликають серйозні труднощі у виробників, торгових і збутових підприємств в реалізації товарів. Для збереження об'ємів продажів виробники і торгові фірми вимушені йти на розширення збуту за рахунок виходу на ринки, розташовані в інших регіонах. І хоча інтеграція світового господарства і орієнтація політики зовнішньої торгівлі країн на вільну торгівлю значно спрощують це завдання, постає питання про те, як швидко і ефективно, з найменшими витратами, поставити товар на ринок.

Сьогодні на світовому ринку процес доставки товарів пов'язаний з процесом виконання цілого ряду робіт, операцій і послуг, комплекс яких забезпечить ефективний розподіл товарів. І саме транспортно-експедиційні підприємства покликані здійснити завдання такого розподілу.

Метою даної роботи є визначення раціональної транспортно-технологічної схеми доставки тарно-штучних вантажів.

 

1. Аналіз сучасного стану питання

 

1.1 Обґрунтування вибору теми

 

В умовах господарської діяльності підприємств та організацій вартість та якість транспортних послуг відображаються на результатах їх фінансової діяльності. А завіз та вивіз вантажів з транспортних вузлів автомобільним транспортом сприяє застосуванню самих прогресивних форм технології перевізного процесу та зниженню його собівартості. Транспортна галузь, яка є допоміжною по відношенню до виробничої, грає все більш вагому роль в організації бізнес-процесів виробництва і реалізації товарів. Свобода вибору постачальника вимагала певної свободи вибору транспорту, способу й умов перевезень. Все це зумовило необхідність нового підходу до планування перевезень з урахуванням ринкових відносин.

Відомо, що ціна товару має велике значення для кінцевого споживача, а точний розрахунок логістичних витрат в структурі ціни товару є одним із основних джерел економії витрат, а отже, способів зниження ціни. Тому необхідність пошуку нових варіантів економії витрат у логістиці пов’язана з розвитком і все більш широким використанням технологій та концепцій і принципів сучасної логістики.

Розвиток транспорту за останні десятиліття зазнало суттєвих змін. Зросли вимоги до якості доставки товарів, з одного боку, і жорсткість екологічних вимог до транспорту – з іншого, викликали розширення використання змішаних і головним чином комбінованих перевезень. Процес доставки ускладнюється, в ньому з'являється більше етапів при одночасному підвищенні вимог до дотримання графіків і термінів доставки. Постійний розвиток спеціалізації праці веде до посилення інтеграції транспорту в технологічні процеси виробництва і розподілу товарів. Всі ці фактори в сукупності і викликають підвищення ролі ТЕО в процесі доставки товарів, чому сприяє зменшення кількості обмежень у міжнародній торгівлі, більш вільний режим кордонів, значні фінансові інвестиції в інфраструктуру транспортної сфери, а також стабільна законодавча база на національному та міжнародному рівні [1].

Вигоди, які можуть отримати компанії, скориставшись послугами транспортно-експедиційних підприємств:

- досягається двояка мета: збільшення об'єму продажів і забезпечення більш високого рівня обслуговування споживача (визначеного, головним чином з погляду «доступності продукції») ;

- система транспортно-експедиційних послуг, що володіє здатністю швидко реагувати на зміну ринковій ситуації, у тому числі і на зміну вимог споживачів, може забезпечити скорочення «циклу обслуговування споживача»« (часу між подачею заявки і доставкою продукції) і, отже, зниження запасів у споживача. Це дає компанії-постачальникові серйозну перевагу перед конкурентами в боротьбі за частку ринку;

- раціонально спроектована схема доставки вантажів сприяє зміцненню і закріпленню зв'язків постачальника із споживачами. Це може бути досягнуто шляхом інтеграції засобів доставки продукції постачальника із засобами, пов'язаними з її отриманням у споживача;

- розробка ефективніших методів «фізичного розподілу» дає істотну економію витрат. Цю економію можна розповсюдити і на споживача у формі знижок з оплати за доставку продукції;

- впровадження ефективної системи доставки вантажів дає компанії можливість успішніше і прибутково конкурувати на віддалених ринках;

- розробка і впровадження ефективної системи реалізації продукції, для управління якої залучається діяльність транспортно-експедиційного підприємства, дозволяє співробітникам, які займаються маркетингом і збутом продукції, концентруватися на основній для них сфері – формуванні і стимулюванні попиту, що веде до успішнішого досягнення компанією стратегічних цілей [2].

Дуже актуальними є питання розвитку ТЕО у транспортному забезпеченні зовнішньої торгівлі, вдосконалення послуг і технологій,

Фото Капча