Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати банків

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ
1.1 Сутність категорії «витрати»
1.2 Класифікація витрат банку
1.3 Фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ БАНКУ
2.1 Загальний принцип відображення в бухгалтерському обліку витрат
2.2 Методи аналізу витрат банку
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1 Аналіз обсягів та структури витрат банківської системи України
3.2 Розподіл банків України за статтями витрат
Висновки
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Банки є головною ланкою фінансової системи держави. Вони здійснюють вплив на діяльність господарюючих суб’єктів.
Витрати банку впливають на формування фінансового результату банківської системи.
Актуальність роботи полягає в тому, що склад та структура витрат баку змінюється і впливає на його ефективність. Тому важливо виявити витрати банку, які піддаються регулюванню і здійснити їх оптимізацію.
Мета роботи полягає в дослідженні сутності поняття «витрати», видів витрат, факторів, що на них впливають, здійснити аналіз витрат банків України.
Об’єктом дослідження є організаційне, інформаційне забезпечення витрат банку, механізм контролю і аналізу витрат банку. Предмет дослідження – це окремі статті витрат банків.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
визначити сутність поняття «витрати»;
провести класифікацію витрат;
визначити фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку;
дослідити джерела інформації про витрати банку та організаційне забезпечення витрат;
визначити особливості обліку витрат банку;
дослідити методи аналізу витрат банку;
провести аналіз обсягів та структури витрат банку;
здійснити розподіл банків України за статтями витрат.
Інформаційною базою для написання курсової роботи є підручники, навчальні посібники, фахові видання, постанови Правління Національного банку України, показники діяльності банків, дані фінансової звітності банків України.
Для вирішення поставлених завдань застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, метод порівняння, групування. Аналіз являє собою процес розкладання цілого на складові, синтез – поєднання різних елементів, сторін предмета в єдине ціле. Індукція означає шлях від одиничного до загального, дедукція – навпаки. Метод порівняння полягає в зіставленні об’єктів з метою виявлення подібності або відмінності. За допомогою порівняння виявляють загальне і особливе в економічних явищах, визначають зміни в рівні досліджуваних об’єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. Метод групування дозволяє дослідити склад і розподіл одиниць сукупності за певною ознакою. Для наочності аналітичних даних застосовуються графічний та табличний методи.
Структура курсової роботи є такою: зміст, вступ, три основні розділи, висновок, список використаної літератури. У першому розділі розкривається сутність категорії «витрати», їх класифікація та фактори, що впливають на обсяг і структуру витрат банку. У другому розділі відображено загальний принцип відображення в бухгалтерському обліку витрат та методи аналізу. Третій розділ – це є аналіз обсягів та структури витрат банківської системи України та розподіл банків за статтями витрат.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ
 
1.1 Сутність категорії «витрати»
 
В основі формування собівартості банківських операцій лежать витрати комерційних банків. Загальна сума прибутку, який отримує банк, визначається як різниця між загальною сумою доходів та загальною сумою витрат банку, що визначає значимість дослідження банківських витрат.
Інтерес до витрат почав формуватися одночасно з розвитком промисловості з настанням XIX століття. В розвиток теорії управління витратами значний вклад вніс К. Маркс. Він з високою деталізацією розглядав витрати капіталістичного виробництва і обігу, їх види, закономірності формування і фактори, які їх обумовлюють. А. Маршалл в рамках теорії «граничних витрат виробництва» виявив закономірності зміни середніх витрат виробництва при збільшенні об’ємів виробництва. В числі сучасних авторів, які досліджували витрати, можна насамперед назвати Хорнгрена Ч. Т., Фостера Дж., Шима Дж. К., Сігела Дж. Г., Апчерна А. [11].
В економічній літературі є розбіжності в тлумаченні поняття «витрати». Наведемо визначення даного поняття за основними підходами (табл. 1. 1).
 
Таблиця 1. 1
Підходи до визначення поняття «витрати» [6]
ВизначенняПідхідЗмістовий акцент
Витрати – це прямі і непрямі, фактичні і можливі виплати або упущена вигода, необхідні для того, щоб залучити й утримати ресурси в межах даного напрямку діяльності. Альтернативної вартостіВитрати визначаються з позиції їх раціонального використання на основі їх можливої економії як основного критерію ефективності діяльності підприємства. 
ВизначенняПідхідЗмістовий акцент
Витрати – це виражені в грошовій формі витрати різних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів. ВартіснийВитрати розглядаються як сукупність грошових коштів, які були витрачені для здійснення виробництва продукції. 
Витрати – це вартість ресурсів, що використовуються в подальшому для отримання прибутку або досягнення інших цілей. ЦільовийВитрати визначаються як засіб досягнення певних цілей. 
Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу. БухгалтерськийОснови формування інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються стандартом бухгалтерського обліку. 
Витрати – це ресурси, витрачені на конкретні цілі, у вартісному вираженні. РесурснийРозмір витрат визначається виходячи з величини використаних матеріальних, трудових і фінансових
Фото Капча