Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вивчення методики підготовки основних форм звітності на прикладі приватної фірми "Аркос"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
59
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Невід ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій.
Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відкриває шлях до перетворення бухгалтерського обліку в реальний інструмент управління. Тому одним із засобів управління є бухгалтерська звітність підприємства, яка включає в себе такі види звітності: фінансову, податкову, статистичну і внутрішню (управлінську), що дозволяє користувачам цієї звітності приймати важливі рішення щодо підприємства, тобто задовольняє інформаційні потреби. На сьогоднішній день є суттєва прогалина в організації фінансової і податкової звітності, що обумовлена недосконалістю української законодавчої бази. Методика підготовки окремих форм не уніфікована для всіх звітних форм. Все це обумовлює подальше вдосконалення затверджених чинним законодавством форм податкової, статистичної і фінансової звітності.
Курсова робота пишеться на прикладі приватної фірми «Аркос».
Мета курсової роботи – вивчення методики підготовки основних форм звітності на прикладі приватної фірми «Аркос» та відповідність дослідження цієї методики у вітчизняному законодавстві.
Завданням курсової роботи є:
Вивчення нормативної бази з питань підготовки звітних форм.
Опрацювання первинної та зведеної бухгалтерської документації, яка є джерелом інформації по підготовці звітності.
Вивчення методики підготовки основних форм фінансової, податкової та статистичної звітності з урахуванням діяльності ПФ «Аркос».
Обгрунтування шліхів вдосконалення звітності з урахуванням вітчизняної нормативної бази та нормативної практики.
Виконання поставлених завдань та цілей зумовило наступну структуру курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу та чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.
В І розділі вивчається економічна характеристика підприємства на основі якої виконується робота, організація ведення обліку, склад звітності, наводяться основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.
В ІІ розділі вивчається підготовка та подання бухгалтерської, податкової, статистичної звітності на прикладі ПФ «Аркос».
В ІІІ розділі вивчається фінансова звітність підприємства на базі міжнародних облікових принципів, а саме класифікація основних форм звітності за міжнародними стандартами, визнання облікової інформації в звітних формах.
В ІV розділі пропонуються шляхи вдосконалення звітності ПФ «Аркос».
Висновки узгоджуються з поставленими завданнями.
 
1. Організаційно-економічна характеристика ПФ «Аркос»
 
Приватна фірма «Аркос» зареєстрована рішенням виконкому Рівненської міської Ради народних депутатів №408 від 11. 12. 91 року.
Фірма засновується на власності громадянина Парчука Володимира Віталійовича. Власником фірми є засновник.
Згідно реєстру статистичних одиниць України ВАТ ПФ «Аркос» присвоєно індетифікаційний код №13972162.
Місце знаходження підприємства:
33000, Україна, м. Рівне, вул. Кн. Ольги, 4.
Метою діяльності фірми є розвиток підприємницької ініціативи на основі здорової конкуренції та впровадження передових методів господарювання для задоволення потреб ринку в товарах і послугах на основі самоуправління, повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності, широкої свободи вибору та створення додаткових робочих місць, забезпечення швидкої окупності видатків, оперативного реагування на зміни споживчого попиту.
Вид основної діяльності – будівництво.
На підставі статуту ПФ “Аркос” здійснює види діяльності:
ведення будівельних, ремонтно-будівельних робіт, декоративно-художнього оформлення інтер'єру, проектування та складання кошторисної документації;
випуск будівельних матеріалів;
надання автотранспортних послуг через власні транспортні засоби;
торгівельна та комерційна діяльність.
Також товариство може займатися вивченням, розмноженням та розповсюдженням рідкісних рослин, лікарських рослин, виробництвом товарів народного та промислового споживання, виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції рослинництва, бджільництва, тваринництва і звіроводства та здійснювати інші види господарської діяльності, що не заборонені діючим законодавством України і відповідають цілям, передбаченим у Статуті товариства.
Керівництво фірми здійснює її засновник, який є одночасно директором фірми та виключно в його компетенцію входить:
прийняття рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію фірми;
затвердження змін до статуту фірми, що підлягає реєстрації у Рівненській міській управі, вносить до нього зміни та доповнення з наступною реєстрацією;
затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;
здійснює адміністративно-господарське і фінансове керівництво фірмою;
визначає напрямки діяльності фірми, розглядає і затверджує плани його економічного і соціального розвитку
та інші питання діяльності фірми.
За фінансово-господарську діяльність підприємства несуть відповідальність голова правління ВАТ «УБ ХАЕС» Шевцов І. М. та головний бухгалтер Нечипорук Г. М.
Основні техніко-економічні та фінансові показники, що характеризують ПФ «Аркос» за період 2000-2001 рр. наведені в таблиці 1. 1.
 
Таблиця 1.1
Основні техніко-економічні та фінансові показники, що характеризують ПФ «Аркос» за період 2000-2001 рр. 
Показники Одиниці виміру Роки Середнє значення Відхилення
2000 2001 абсолютні відносні
1. Середньооблікова чисельність персоналу Чол. 29 27 28 -2 93, 1
2. Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості Чол. 26 22 24 -4 84, 6
3. Обсяг доходу (виручки) від реалізації товарів, робіт, послуг тис. грн. 512, 0 357, 2 434, 6 -154, 8 69, 76
4. Чистий прибуток (збиток) тис. грн. 426, 7 297, 7 362, 2 -129 69, 77
 
Аналізуючи основні техніко-економічні показники ПФ «Аркос» можна зробити висновок про те, що діяльність підприємства є задовільною. Всі показники головним чином зменшуються. Чисельність персоналу в 2001 році в порівнянні з 2000
Фото Капча