Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 2. Кадрова документація: особисті, особові та облікові документи

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

підрозділу. Навіть якщо є в наявності положення про структурні підрозділи необхідно розробляти посадові інструкцію начальника цього структурного підрозділу.

Положення про структурні підрозділи і посадові інструкції для керівників підприємств – це обов’язкові нормативні організаційно-розпорядчі документи, які виконують різні регулятивні функції, вони є взаємодоповнені та взаємопов’язані.
 
5.3 Розпорядчі документи
 
До розпорядчих документів з особового складу належать накази, що регламентують: прийняття, переведення, звільнення, оголошення заохочень, стягнень, присвоєння кваліфікації, зміни прізвища, надання відпусток тощо.
В порівнянні до наказів з основної діяльності, складання наказів з особового складу має деякі особливості:
накази з особового складу ведуться окремо і мають власну нумерацію;
розпорядчу частину наказу слід починати словами, які точно означають передбачувані дії: ПРИЗНАЧИТИ, ЗВІЛЬНИТИ, ПРЕМІЮВАТИ, ВІДРЯДИТИ, НАДАТИ – ці слова друкуються великими літерами не відступаючи від межі лівого берега, після них ставлять двокрапку. В наступному рядку з абзацу друкують великими буквами прізвище працівника на якого поширюється дія наказу і далі прописними – ім’я, по батькові;
в кінці кожного пункту вказується підстава для його складання. Наприклад: при прийнятті на роботу підставою являється заява працівника і трудовий договір, в інших випадках доповнюється документами атестаційної комісії. Кожен пункт наказу може мати одну і більше підстав;
наказ вступає в силу з моменту підписання керівником. Однак окремі параграфи наказу можуть мати свої терміни вступу в силу. Якщо терміни не вказані, то вони обчислюються з моменту його підписання;
керівники відділу кадрів (канцелярій) зобов’язані ознайомити з наказом всіх осіб про яких згадується у цьому наказі. Ці особи повинні розписатися на першому екземплярі наказу чи спеціальному бланку із зазначенням дати ознайомлення;
в наказах про зарахування на роботу необхідно вказати найменування посади, професії, розряд, назва структурного підрозділу, дата зарахування, вид зарахування (постійно, з випробувальним терміном, з стажуванням, тимчасово – на визначений термін, з сумісництвом), особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем), тарифна ставка чи оклад, вказується точна сума ставки чи робиться посилання до штатного розпису (згідно штатного розпису) ;
при переведенні на іншу роботу в тексті відмічається вид переведення, причина переведення (переміщення) – вказується з використанням слів: «у зв’язку». У всіх випадках тимчасового переведення вказується його тривалість;
при звільненні працівника вказується дата звільнення (без прийменника «з») і причина;
у великих організаціях накази з особового складу часто видаються в якості складних (зведених) документів, які стосуються декількох посадових осіб. В таких наказах вказується не конкретний заголовок (Про призначення Шух Т. В.) а загальний заголовок (З особового складу). У тексті зведених наказів існує послідовність розміщення окремих питань: спочатку призначення на посаду, переведення, звільнення від займанних посад;
оголошення заохочень і накладання дисциплінарних стягнень оформлюється окремими наказами;
в наказах про надання відпустки відмічається її вид (основна, додаткова), загальне число календарних днів відпустки 9вказується за допомогою прийменників «з» і «по».
 
Питання для самоконтролю
 
Приклади організаційних та довідково-інформаційних кадрових документів.
Приклади розпорядчих та особистих кадрових документів.
Приклади особових та облікових кадрових документів.
Поясніть: первинні та похідні кадрові документи.
Структура посадової інструкції.
Особливості складання тексту кадрового наказу.
 
Тема 6. Кадрова документація при прийнятті на роботу
 
6.1 Укладення трудового договору.
6.2 Порядок оформлення на роботу.
6.3 Письмові договори про повну матеріальну відповідальність.
 
6.1 Укладення трудового договору
 
Трудовий договір – угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов’язаний виконувати роботу визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник зобов’язується виплачувати працівникові зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудовий договір може бути укладений:
На невизначений строк (працівник може в будь-який момент розірвати його, а власник – тільки на підставі, що передбачається чинним законодавством) ст. 42, 43, 49 п. 2. 3 КЗпПУ.
На визначений строк встановлений за погодженням сторін (може бути припинений по його закінченні з ініціативи як працівника так і власника).
На час виконання певної роботи (на виконання разової роботи). В цей період працівник може розірвати договір тільки з поважних причин. (ст. 40, 41 КЗпПУ)
При укладанні трудового договору може бути встановлений термін випробування за погодженням сторін (ст. 26, 27, 28 КЗпПУ) з метою перевірки відповідності працівника роботі або посаді, яка йому доручається.
 
6.2 Порядок оформлення на роботу
 
Трудовий договір укладається в письмовій формі (ст. 24) в таких випадках:
при організованому наборі працівників;
при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими природними умовами;
при укладанні контракту;
у випадках, коли працівник сам наполягає в укладанні трудового договору у письмовій формі;
при укладанні трудового договору з неповнолітніми.
Укладання трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
Фото Капча