Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовий модуль 2. Кадрова документація: особисті, особові та облікові документи

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Не може бути відмовлено в укладанні трудового договору особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства з узгодження між керівниками цих підприємств.

Забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.
При прийнятті на роботу працівник подає паспорт і трудову книжку оформлені в належному порядку. Якщо робота вимагає спеціальних знань власник може вимагати від працівника диплом чи інші докази про наявність освіти чи професійної підготовки.
Забороняється при укладанні трудового договору вимагати від осіб, які поступають на роботу відомостей про їх партійну і національну приналежність, походження.
Для осіб, які приймаються на роботу з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на роботи, пов’язані з рухом транспорту необхідні обов’язкові попередні медичні огляди (підприємства громадського харчування і торгівлі, лікувально-профілактичних і дитячих закладів).
Особи, молодші вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.
Надається автобіографія для спеціалістів, які приймаються на керівні посади.
 
6.3 Письмові договори про повну матеріальну відповідальність
 
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть укладатися підприємством з працівниками, які досягли 18-річного віку та виконують роботи, які безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем, відпуском, переведенням, і т. д. у процесі виробництва переданих їм цінностей (касиром, завскладом, комірниками, зав. господарством, агентами по постачанню, експедиторами і т. д.).
Не укладаються з начальниками цехів, майстрами, тому що основний зміст їх діяльності – організація виробничого процесу.
 
Питання для самоконтролю
 
Особливості укладання трудового контракту.
Поняття про трудовий договір. Види трудового договору.
У яких випадках трудовий договір укладається в письмовій формі?
Порядок оформлення на роботу.
Особливості укладання письмових договорів про повну матеріальну відповідальність.
 
Тема 7. Контрактна система найму
 
7.1 Контракт, передумови впровадження контрактної системи.
7.2 Порядок укладання контрактів (найманні) працівників на роботу.
7.3 Розірвання контракту. Укладання контракту з керівниками підприємств, що є у загально-державній власності.
 
7.1 Контракт, передумови впровадження контрактної системи
 
Контракт – особлива форма трудового договору, в якому термін його дій, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови оплати і організація праці, порядок і умови розірвання контракту окрім передбачених законодавством про працю встановлюються угодою сторін.
Передумови впровадження контрактної системи:
прагнення зберегти найбільш кваліфікований і творчо активних членів трудового колективу;
можливість гнучкого регулювання чисельності і кадрового складу зайнятості персоналу, додаткового залучення кваліфікованих працівників зі сторони;
підвищення відповідальності і творчого ставлення до роботи персоналу, переведеного на контрактні умови.
Контракт укладається в тих випадках, коли виконання робіт вимагає від виконавця особливих ділових якостей, професійних навичок, ініціативи та самостійності у зв’язку з цим виникає необхідність додаткової економічної, соціальної та правової підтримки і захищенності.
Контракт може передбачати різноманітні пільги, які надаються працівникові, щоб компенсувати йому незручності, пов’язані зі строковим характером договору, створити додаткові стимули високопродуктивної праці (тривалі оплачувані відпустки, додаткові винагороди, пільгові режими праці і т. д.). Контрактом можуть бути передбачені і певні соціально-побутові умови (квартири, гуртожитки, готелі).
Контракт може містити додаткові відомості про розірвання трудових відносин, які не передбачені, чинним законодавством і, як правило, пов’язані з невиконанням сторонами зобов’язань, закріплених контрактом.
 
7.2 Порядок укладання контрактів (найманні) працівників на роботу
 
Відповідно до ст. 24 КЗпПУ контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого приймають на роботу за контрактом. Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються у кожній із сторін контракту.
За згодою працівника копію укладеного ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представлять його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.
Контракт набуває чинності з моменту його підписання чи з дати визначеної сторонами у контракті. Може бути змінений за угодою сторін складеної у письмовій формі.
Контракт є підставою для видання наказу про прийняття наказу про прийняття працівника на роботу.
У контракті передбачено:
обсяги пропонованої роботи;
вимоги до якості і строки його виконання;
строк дії контракту;
права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін;
умови оплати і організації праці;
підстави припинення та розірвання контракту;
соціально-побутові та інші умови;
У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги та гарантії не встановлені чинним законодавством, але якщо умови контракту погіршують умови працівника порівняно до чинного законодавства то такий контракт вважається недійсним.
Роботодавець зобов’язаний конфіденційність умов контракту і особи, які за своїми службовими обов’язками мають доступ до інформації зафіксованої в контракті не вправі її розголошувати.
 
7.3 Розірвання контракту
 
У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця на підставах установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством звільнення проводиться за п. 8 ст. 36 КЗпПУ з урахуванням гарантій.
У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених у контракті його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони
Фото Капча