Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична робота кафедри

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1.Аналіз предметної області
1.1.Методична робота кафедри
1.2. Автоматизація планування та обліку методичної роботи
1.3. Особливовсті веб-орієнтованих інформаціних систем
1.4. Постановка задачі
2.Розробка системи
2.1. Логічна модель роботи системи
2.2. Розробка структури бази даних
2.3.Розробка серверної частини
3.Реалізація системи
3.1.Вибір засобів розробки
3.2. Інструкція користувачам
Висновки
Перелік джерел
 
 
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ
 
БД - база даних
ІС - інформаційна система
МВС - міністерство внутрішніх справ
ОВС - органи внутрішніх справ
ПК - персональний комп'ютер
СКБД - система керування базами даних
ЕОМ - електронно-обчислювальна машина
ПЗ - програмне забезпечення
PHP - мова програмування
SQL -  мова запитів
РНП - робоча навчальна програма 
ФЛ - фондова лекція
ПП - програма практик
НММ - навчальний методичний матеріал
ПЗ - програмне забезпечення
УММ - учбовий методичний матеріал
ННІ - навчально-науковий інститут
АІС - автоматизована інформаційна система
ІПС - інформаційно-пошукова система
ІДС - інформаційно-довідкова система  
НМЦ - навчально-методичний центр
 
Введення
Сучасний світ має одну суттєву особливість, він постійно та динамічно розвивається. Новітні технології, комп’ютеризація не тільки виробничої сфери, а також у суспільного життя призвели до того, що суспільство постійно пристосовується до змін. Відомий факт, що за п’ять років інформація змінюється на 25% ,призвів до того, що з’явився ще один вираз: «Хто володіє інформацією, той володіє світом».
Інформатизація та комп’ютеризація сучасного життя підвищують соціальні стандарти суспільства, але й потребують постійного удосконалення. З цього приводу підвищується значення фахівців та спеціалістів з інформаційних систем та технологій. Харківський національний університет внутрішніх справ приділяє достатньо велику увагу цьому напрямку та готує фахівців в цій галузі для органів внутрішніх справ.
Значення інформаційних технологій для правоохоронних органів не можливо не перебільшити: бази даних викрадених автомобілів, правопорушників та злочинців, відбитків пальців, реєстрація автомобільного транспорту, криміналістичні дослідження та їх аналіз, статистичні данні діяльності ОВС, прогнозування правопорушень, оцінка обстановки, організація спеціальних операцій, бази даних установ фінансової системи, контроль фінансових оборудок, реєстрація зброї, яка знаходиться у населення та спостереження за її обертом, кадрова база даних працівників міліції – це не повний перелік того, що виконується секторами інформаційних технологій ОВС України. Активно використовуються сучасні інформаційні технології і в навчальних закладах системи ОВС.
 
1.Аналіз предметної області
1.1.Методична робота кафедри
У роботі кафедри вищого навчального закладу можна визначити наступні напрямки:
  • Навчальна робота.
  • Методична робота.
  • Наукова робота.
  • Організаційна робота.
Ефективне виконання завдання, покладеного на Харківський національний університет внутрішніх справ, щодо підготовки висококваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ вимагає підвищення якості навчально-методичного забезпечення навчального процесу. 
Таким чином, методичну роботу кафедри слід вважати одним з найважливіших напрямків її роботи.
Основним документом, що регламентую методичну роботу кафедри, а також терміни, поняття та їх визначення, що стосуються методичної роботи кафедри викладено у Положенні про порядок розробки, оформлення та затвердження навчально-методичного забезпечення навчального процесу в Харківському національному університеті внутрішніх справ.[1]
У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у такому значенні:
Навчальна програма – це нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.
Робоча навчальна програма є нормативним документом вищого закладу освіти і розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі навчальної програми дисципліни відповідно до навчального плану.
Підручник – є навчальним виданням, яке містить систематизований виклад навчальної дисципліни (її розділу частини), відповідає навчальній програмі дисципліни.
Навчальний посібник – навчальне видання, що частково чи повністю змінює або доповнює підручник. 
Фондова лекція – це текст який містить узагальнену концепцію кафедри щодо певної теми навчальної дисципліни і слугує підґрунтям для підготовки кожним лектором власного тексту з урахуванням його персонального стилю викладання, досвіду, специфіки аудиторії тощо.
Програма практики – є основним методичним документом, що визначає зміст і послідовність проходження практики за певною формою навчання, напрямом підготовки та спеціальністю, спеціалізацією.
Навчально-методичне забезпечення є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу i сприяє якісному засвоєнню дисциплін навчального плану.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу включає: навчальні програми; робочі навчальні програми; програми навчальної, виробничої й інших видів практик; підручники та навчальні посібники; навчально-методичні матеріали для всіх видів занять, які передбаченні навчальним планом з навчальної дисципліни; індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін; контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; методичні вказівки щодо виконання дипломних (курсових) робіт (проектів, задач).
 
Програма навчальної дисципліни (навчальна програма дисципліни).
Програма навчальної дисципліни є складовою державного стандарту вищої освіти. Вона визначає роль і значення відповідної навчальної дисципліни в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця; основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих
Фото Капча