Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична робота кафедри

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 

рис; найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню на конкретній змістовій основі; мету, завдання та зміст навчання з дисципліни; очікувані результати навчання, тобто систему умінь, якими повинні оволодіти курсанти (студенти, слухачі), а також рівні їх сформованості.

Компоненти навчальної програми є конкретним відображенням цілей навчання, що визначаються ОКХ і ОПП, на досягнення яких повинні бути спрямовані зусилля науково-педагогічних працівників і курсантів (студентів, слухачів) у процесі навчання.
Навчальні програми дисциплін розробляються згідно з вимогами відповідних освітньо-професійних програм підготовки фахівців і навчальних планів. Програми навчальних дисциплін мають містити відповідні змістові модулі, забезпечувати формування здатностей та умінь, зазначених у ОПП.
При розробленні навчальних програм враховуються основні перспективні напрями розвитку та досягнення відповідної науки й галузі знань; забезпечується наступність та необхідність міждисциплінарних зв'язків, мотивація навчання, виховання інтересу до спеціальності, розуміння суспільної значущості своєї праці.
Навчальні програми розробляються кафедрами для кожного напряму (спеціальності), розглядаються на засіданнях кафедр, вчених радах ННІ та Методичної ради ХНУВС і затверджуються першим проректором з навчальної та методичної роботи. Окремою умовою для навчальної програми є наявність двох рецензій, а саме: однієї зовнішньої з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі та однієї внутрішньої.
Програма навчальної дисципліни (навчальна програма) підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження, а також у випадках внесення змін до неї, затвердження нової редакції галузевого стандарту вищої освіти, запровадження нового навчального плану або внесення змін до чинного навчального плану, які безпосередньо стосуються даної дисципліни.
Програма навчальної дисципліни (навчальної програми) повинна містити такі розділи:
 • титульний лист;
 • передмова;
 • пояснювальна записка;
 • зміст навчальної дисципліни;
 • інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни.
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни.
Робоча навчальна програма (далі - РНП) є основним методичним документом, що визначає зміст і технологію навчання з навчальної дисципліни за певною формою навчання. РНП складається кафедрами на основі відповідної навчальної програми і навчального плану певної форми навчання.
РНП містить викладення конкретного змісту кредитних модулів дисципліни з розподілом на окремі види навчальних занять, визначає форми їх вивчення (навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, практична підготовка, самостійна робота), розподіл навчальних годин за видами занять, форми і засоби поточного та підсумкового контролю, інформаційно-методичне забезпечення.
РНП розробляються кафедрами та розглядаються на засіданнях кафедр, Вчених рад ННІ та Методичної ради ХНУВС. РНП щорічно обговорюються на засіданнях кафедр. Суттєві зміни й доповнення до робочої програми, у разі необхідності, можуть вноситися кафедрами за умови схвалення Вченими радами ННІ та Методичною радою ХНУВС. Окремою умовою для РНП є наявність двох рецензій, а саме: однієї зовнішньої з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі та однієї внутрішньої.
РНП підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження, а також у випадках внесення змін до неї, затвердження нової редакції галузевого стандарту вищої освіти, запровадження нового навчального плану або внесення змін до чинного навчального плану, які безпосередньо стосуються даної дисципліни.
Робочі навчальні програми належать до комплексу навчально-методичної документації відповідної кафедри.
Структурні складові робочої навчальної програми.
РНП містити такі розділи:
 • титульний лист;
 • передмова;
 • анотація навчальної дисципліни;
 • тематичний план навчальної дисципліни;
 • -методичні рекомендації для опрацювання змістових модулів навчальної дисципліни;
 • шкала оцінювання успішності навчання курсантів (студентів, слухачів) за ЕСТS, 100-бальною системою та національною системою оцінювання знань;
 • інформаційне та методичне забезпечення.
Підручник, навчальний посібник.
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності курсантів (студентів, слухачів). Окремою умовою для підручників та навчальних посібників є наявність двох рецензій, а саме: однієї зовнішньої з освітніх, наукових установ, що є визнаними у даній галузі та однієї внутрішньої.
Підручники та навчальні посібники розглядаються на засіданнях кафедр, вчених рад навчально-наукових інститутів, Методичної ради ХНУВС та затверджується на засіданні Вченої ради ХНУВС.
При створенні підручників та навчальних посібників необхідно враховувати наступне:
 • підручники та навчальні посібники повинні мати високий науково-методичний рівень, містити необхідний довідковий апарат;
 • підручники та навчальні посібники мають бути написані в доступній формі, навчальний матеріал має бути пов’язаний з практичними завданнями, в книзі повинні просліджуватися тісні міжпредметні  зв’язки.
Структура підручника та навчального посібника.
 • зміст (перелік розділів);
 • вступ (або передмова);
 • основний текст;
 • питання, тести для самоконтролю;
 • обов’язкові та додаткові задачі, приклади;
 • довідково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, схеми тощо);
 • апарат для орієнтації в матеріалах книги (предметний, іменний покажчики).
Обсяг навчальних видань
Обсяг навчальної книги визначається в авторських аркушах.
Авторським аркушем називається одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 тис. друкованих знаків. Друкованими знаками вважаються всі видимі друковані знаки (літери, розділові знаки, цифри тощо) та кожен пробіл між словами.
У практичній роботі на попередньому етапі автор може брати за один авторський аркуш  22 сторінки комп’ютерного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman № 14 на стандартному аркуші формату А4.
Обсяг підручників та навчальних посібників повинен визначатися кількістю годин за навчальним планом, що відводиться на вивчення дисципліни, реальним бюджетом часу курсанта (студента, слухача) для самостійного вивчення навчального матеріалу та продуктивністю засвоєння інформації.
При наявності підручників з дисципліни навчальні посібники слід випускати для доповнення або заміни на основі нових методичних підходів будь-якої
Фото Капча