Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Культурні коди комерційної реклами як чинники формування споживчої поведінки в умовах глобалізації / А. М. Кліменкова // Глобализация глазами молодежи: за и против: сборник научных статей Международной студенческой научно-практической конференции / ред.кол.: В.В.Молодиченко, В. И. Тоцкий и др. – Мелитополь: Изд. МГПУ им. Богдана Хмельницкого, 2012. – С. 112-116.

 • Кліменкова А. М. Культурні коди реклами як чинники формування споживчої поведінки / А. М. Кліменкова // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Бердянської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – С. 136-138. 
 • Кліменкова А. М. Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій / А. М. Кліменкова // Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – С. 103-106.
 • Кліменкова А. М. Застосування методу узгодження концептів для ідентифікації культурних кодів, що транслюються через комерційну рекламу / А.М.Кліменкова // Шевченківська весна, матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених – К.: Логос, 2013. – Вип. 11, Ч.2. – С. 67-70.
 • Клименкова А. М. Культурные коды как факторы формирования субъективной реальности / А. М. Клименкова // Международная научно-практическая конференция «V Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук» (23 февраля 2013 г.) – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. – С. 19-21.
 • Клименкова А. М. Разработка методики исследования культурных кодов рекламы / А. М. Клименкова // Международная научно-практическая конференция «ХVІІ Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук» (28 февраля 2014 г.) – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2014. – С. 86-90.
 • Кліменкова А. М. Розробка і обґрунтування методики дослідження культурних кодів реклами / А. М. Кліменкова // Міжнародна конференція «Наука та сучасність: виклики ХІХ століття» (м. Київ, 31 січня 2014 р.). – К.: Центр наукових публікацій, 2014. – Частина 1. – С. 165-169.
 • Кліменкова А. М. Комерційна реклама як чинник формування суб’єктивної реальності / А. М. Кліменкова // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 лютого 2015 р.). – К. : ГО «Київська наукова суспільствознавча асоціація», 2015. – С. 39-42.
 •  
  АНОТАЦІЯ
   
  Кліменкова А. М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами. – Рукопис.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.
  Дисертація присвячена розробці методики ідентифікації культурних кодів комерційної реклами. У дисертації проаналізовано концептуальні підходи до розкриття онтологічних властивостей культурних кодів у соціологічному та філософському дискурсі, обґрунтовано підходи до побудови емпіричних індикаторів культурних кодів комерційної реклами. Здійснено типологізацію культурних кодів, що транслюються через візуальну друковану комерційну рекламу і виокремлено п'ять їх типів: «краса і сексуальність», «сімейне щастя і моральні почуття», «багатство і розкішне життя», «здоровий спосіб життя», «комфорт». Для кожного типу культурних кодів було сформовано набір шкал семантичного диференціалу (профільні шкали), які виступають індикаторами відповідного типу культурних кодів. Підтверджено очевидну, логічну, змістову, конструктну, емпіричну валідність розробленої дослідницької методики, а також її надійність. 
  Ключові слова: культурний код, валідність, надійність, семантичний диференціал, реклама. 
   
  АННОТАЦИЯ
   
  Клименкова А. М. Методика эмпирической идентификации культурных кодов коммерческой рекламы. – Рукопись.
  Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.02 – методология и методы социологических исследований. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2015.
  Диссертация посвящена разработке методики идентификации культурных кодов коммерческой рекламы. В диссертации проанализированы концептуальные подходы к раскрытию онтологических свойств культурных кодов в социологическом и философском дискурсе, обоснованы подходы к построению эмпирических индикаторов культурных кодов коммерческой рекламы. Осуществлена типологизация культурных кодов, которые транслируются через визуальную печатную коммерческую рекламу и выделены пять их типов: «красота и сексуальность», «семейное счастье и моральные чувства», «богатство и роскошная жизнь», «здоровый образ жизни», «комфорт». Для каждого типа культурных кодов был сформирован набор шкал семантического дифференциала (профильные шкалы), каждая из которых выступает индикатором соответствующего типа культурных кодов. Подтверждена очевидная, логическая, содержательная, конструктная, эмпирическая валидность разработанной исследовательской методики, а также ее надежность. 
  Ключевые слова: культурный код, валидность, надежность, семантический дифференциал, реклама. 
   
  ANNOTATION
   
  Klimenkova A. M. Methodology of empirical identification of commercial advertising cultural codes. – Manuscript. 
  Thesis for a Scientific Degree of Candidate of Sociological Sciences, Speciality 22.00.02 – Methodology and Methods of Sociological Research. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.
  The thesis is devoted to development and validation of the methodology for empirical identification of cultural codes in commercial advertising. Cultural code is considered as an ideal formation, which attributes symbolic meanings to objects and phenomena, creates the basis for forming notions about the value of these objects and phenomena for the individual. The phenomena and objects of reality are interesting for the individual only as much as they have meaning and significance for his or her life-activity. These meanings are created by the culture, are transmitted through the system of cultural codes. The culture forms subjective, symbolic reality, on the basis of which value orientations are formed as a derivative of subjective reality. Cultural codes create the system of subjective coordinates in which the life-activity of the individual develops. The cultural needs based on the symbolic meaning of the objects and phenomena of reality are formed in the system of these coordinates.
  The role of myths in forming cultural codes was investigated. The myths, ensuring figurative fixation and semantic construction of the world, are the intensional basis of cultural codes. Myth, assigning certain “names” to the objects of the outer world, that is, encoding them, is able to form the notions about significance of these objects for the members of social community, and therefore is able to form value attitudes towards them. Cultural codes are formed on the basis of system of precedential phenomena, which are often represented by myths and mythologems prevailing in certain cultures. Owing to its “mythological basis” an important characteristic of cultural code is thereby created – the idea of “natural self-evidence” of notions about properties of the object which have been formed by cultural code. 
  The results of implemented analysis (by using the method of concept mapping) allowed to reveal such main types of cultural codes which are represented in print visual commercial advertising in Ukraine: “beauty and sexuality”, “family happiness and moral feelings”, “wealth and luxurious life”, “healthy life-style”, ”comfort”. The research methodology is based on the use of semantic differential, which allows to explore the connotative meanings associated with cultural codes. The semantic differential scale includes relevant scales that are focused on identifying the most common cultural codes in commercial advertising, determined in the previous stages of the study.
  Validation of the research methodology was based on the results of the empirical research. Respondents' appraisals of advertising images were subjected to factor analysis. The factors that emerge as a result of this analysis correspond to theoretical constructs (cultural codes) determined in the previous stages of the study. This proves the construct validity of the research methodology. The construct validity of the methodology is also confirmed by the verification of internal consistency of relevant scales. The face validity of the methodology is based on the fact that cultural codes as certain system of signs are generated and spread in social consciousness, including propagation via advertising messages and images. The logical validity of the methodology is provided by the fact that cultural codes are presented through a system of indicators describing different aspects of their manifestation in the public consciousness. The criterion and content validity of the methodology was tested by comparing the results obtained using this methodology to the results obtained using other methods. The reliability of the methodology is confirmed by high level of consistency of relevant scales, by stability of results obtained in the case of splitted sample, in the case of use of different language versions of the research methodology, by using of the method of parallel forms. 
  Thus, the study has confirmed the face, content, construct, logical, and criterion validity of the methodology and its reliability. This methodology can be used in studies of the processes of subjective and symbolic reality formation, as well as in market research.
  Keywords: cultural code, validity, reliability, semantic differential, advertising.
  Фото Капча