Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аудит використання і зберігання матеріальних цінностей

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 

них належать будівельні матеріали, конструкції і деталі, обладнання, що підлягають встановленню на об'єктах, які будуються (реконструюються), капітальних – вкладень, інші матеріальні цінності, призначені для потреб капітального будівництва.

 • Запасні частини для проведення ремонтів – це окремі запасні частини машин, обладнання, транспортних засобів, призначені для виконання ремонтів, заміни зношених частин тощо, і такі, що не належать до основних засобів.
 • Поточні біологічні активи. До цієї групи належать: молодняк тварин (за видами, статтю, віком), дорослі тварини, що перебувають на відгодівлі і в нагулі, птиці (за видами), звірі (за видами), кролі, сім'ї бджіл, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації (без постановки на відгодівлю).
 • Матеріали сільськогосподарського призначення. До складу цієї групи входять: насіння, корми, посадковий матеріал як власного виробництва, так і куплені.
 • Малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік.
 • Важливою умовою правильної організації обліку товарно-матеріальних цінностей є розробка номенклатури матеріалів. Вона необхідна тому, що попередньої класифікації недостатньо для всебічного контролю за станом і рухом матеріалів. Їх облік і контроль повинні вестися на тільки по групах, але й по кожній назві, виду, сорту, розміру і т. д. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на типорозміри і т. п. Кожному найменуванню, сорту і розміру матеріалів присвоюється умовне цифрове значення – номенклатурний номер, який потім проставляється на всіх прихідних і видаткових документах по обліку матеріалів. Якщо в номенклатурах вказані ціни за одиницю обліковуваних матеріалів, то вони називаються номенклатура-цінник. Іноді при розробці номенклатури об’єднують близькі по своїх властивостях типорозміри (сорти, види) матеріалів, що мають незначні коливання в цінах, в один номенклатурний номер і встановлюють на них одну облікову ціну. Це приводить до послаблення контролю за станом запасів по кожному із об’єднаних сортів чи розмірів матеріалів, до появи пересортиць, до ускладнення виявлення лишніх чи непотрібних матеріалів в межах одного номенклатурного номера в т. п. Однак в умовах застосування засобів малої механізації з дозволу вищестоящої організації допускається укрупнення деяких облікових позицій матеріалів, але без збитків для контролю за їх станом і використанням
  Товарно-матеріальні цінності, як ресурси можна умовно розділити на ресурси, що споживаються у процесі виробництва та ресурси, що забезпечують процес виробництва. До ресурсів, що споживаються у процесі виробництва відносяться сировина, матеріали сільськогосподарського призначення. Особливість даної групи ресурсів полягає у тому, що у процесі виробничого циклу вони повністю переносять свою вартість на вартість кінцевого продукту та відповідно посідають значне місце формуванні його кінцевої собівартості.
  До забезпечуючих ресурсів належать такі товарно-матеріальні цінності, як тара, малоцінні та швидкозношувальні предмети, тощо, тобто ресурси, які використовуються в процесі виробництва як допоміжні для створення кінцевого продукту.
  Виходячи з норм П (С) БО 9 “Запаси” можна визначити склад товарно-матеріальних цінностей
  Виходячи з наведеної схеми, можна вважати, що виробничі запаси – входять до складу товарно-матеріальних цінностей, які являють собою сукупність виробничих запасів, товарів і готової продукції, МШП, незавершеного виробництва, зворотніх відходів та напівфабрикатів, що відображаються у другому розділі активу балансу підприємства. Тому товарно – матеріальні цінності слід розглядати як сукупність предметів праці і продуктів праці, хоча більшість з них є предметами праці.
  Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
  Інвентаризації притаманний комплекс наступних господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик об'єкту, реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська обробка документів, узагальнення та реалізація результатів, прийняття рішень.
   Основними завданнями інвентаризації є:
  • виявлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів, товарно-виробничих запасів, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;
  • встановлення лишку або недостачі запасів і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
  • виявлення запасів, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;
  • перевірка дотримання умов та порядку зберігання матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних засобів;
  • перевірка реальної вартості зарахованих на баланс основних засобів, нематеріальних активів, запасів, цінних паперів і фінансових вкладень; сум грошей у касах, на поточному, валютному та інших рахунках в банківських установах; грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, однорідних елементів об'єкта майна та резервів наступних витрат і платежів.
  Інвентаризація матеріальних цінностей проводиться й визначається шляхом підрахунку, зважування, обміру. При інвентаризації матеріальних цінностей, що зберігаються в непошкодженій тарі постачальників, дозволяється, в порядку винятку, їхню кількість встановлювати за документами (з обов'язковою вибірковою перевіркою в натурі правильності документальних даних), про що в інвентаризаційному опису роблять відповідні відмітки. Дані інвентаризації кожного виду матеріальних цінностей заносять в інвентаризаційні описи, які складаються в двох примірниках за місцями зберігання матеріальних цінностей і матеріально відповідальними особами.
  Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей регулюється рядом нормативно-правових документів держави, де затверджено документальне оформлення інвентаризації, визначено ряд проблем, що виникають під час її проведення та ін.
  Інвентаризація виробничих запасів, готової продукції, продукції сільськогосподарського виробництва та товарів проводиться у терміни, передбачені календарним планом інвентаризаційної роботи на поточний рік. Інвентаризація проводиться за місцями зберігання матеріальних цінностей і за окремими матеріально-відповідальними
  Фото Капча