Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження корпоративного банківського бізнесу в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Банківські операції»
на тему: «Дослідження корпоративного банківського бізнесу в Україні»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
1.1.Сутність та значення корпоративного банківського бізнесу
1.2.Методичний аспект здійснення корпоративного банківського бізнесу
1.3.Нормативно-правове регулювання корпоративного банківського бізнесу
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2ПРАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
2.1.Огляд тенденцій розвитку ведення корпоративного банківського бізнесу
2.2.Порівняльний аналіз корпоративного банківського бізнесу в Україні
Висновки до розділу 2
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
ВСТУП
 
Тема дослідження зумовлена тим, що глобальна фінансова та економічна криза, яка почалася в 2014 році і триває й досі, істотно змінила умови та передумови ведення банківського бізнесу в Україні. Обмежено довгострокове фондування, скоротилася доступна ліквідність на міжнародних ринках капіталу, значно виріс кредитний ризик, погіршився фінансовий стан більшості українських компаній, зменшилась кількість інвестиційних проектів підприємств. Більшість вітчизняних банків прийняли міри, котрі необхідні для подолання негативного впливу кризи. Було посилено процедури оцінки ризиків та механізми управління ліквідністю, посилено моніторинг якості кредитного портфеля, побудовано принципово нові системи роботи з проблемною заборгованістю в корпоративному і роздрібному бізнесі. Було скорочено адміністративні витрати і т. д. Ці фактори відобразились на корпоративно-інвестиційному напрямку роботи банків і не з позитивної сторони. -.
Метою дослідження є дослідження теоретичних та методичних аспектів корпоративного банківського бізнесу в Україні.
Комплексний підхід до реалізації поставленої мети окреслив коло завдань, які передбачається вирішити у процесі дослідження та при написанні курсової роботи:
- систематизувати й узагальнити сучасні підходи до визначення сутності корпоративного банківського бізнесу;
- проаналізувати теоретичні аспекти функціонування механізму корпоративного банківського бізнесу;
- дослідити нормативно-правове регулювання корпоративного банківського бізнесу;
- здійснити аналіз тенденцій розвитку досвіду ведення корпоративного банківського бізнесу;
- провести порівняльний аналіз корпоративного банківського бізнесу.
Об’єктом дослідження є банківський бізнес.
Предмет дослідження – засади корпоративного банківського бізнесу в Україні.
Методи дослідження: економічного аналізу: порівняння, групування, темп зростання, відносне та абсолютне відхилення. Основними теоретичними методами були наступні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, за допомогою яких проведені аналіз та систематизація літературних джерел, узагальнені теоретичні та практичні дані з проблеми дослідження.
До теоретико-інформаційної бази дослідження увійшли законодавчі та нормативні акти, котрі регулюють роботу банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи та статті українських та закордонних економістів у професійних економічних виданнях.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
 
1.1. Сутність та значення корпоративного банківського бізнесу
 
Загострення конкуренції на ринку банківських послуг за кредитоспроможних позичальників змушує банки переглянути підходи до пропозиції кредитних продуктів з метою наближення їх до потреб суб’єктів підприємницької діяльності. Актуальним стає посилення цільового (індивідуального) підходу. Один із шляхів вирішення цього завдання лежить у площині розвитку сегментування. Саме у процесі сегментування клієнтів банк отримує можливість проаналізувати потреби кожного сегмента клієнтів, сформулювати відповідні підходи до їх обслуговування і визначити перелік форм і методів кредитування, у яких вони можуть бути зацікавлені, оцінити рівень можливих ризиків та, як результат, забезпечити стабільну прибутковість своєї діяльності.
На практиці кожен банк має свої власні критерії сегментації клієнтів, основані, як правило, на особливостях діяльності клієнтів і кількісних показниках їх діяльності, таких як, наприклад, кількість працівників на підприємстві, обсяг річної виручки, вартість загальних активів, або ж залежно від обсягу їх фінансування банком тощо.
Найчастіше виділяють такі сегменти [36, С. 45]: ™
  • роздрібний бізнес; ™
  • малий та середній бізнес; ™
  • корпоративний бізнес; ™
  • міжбанківський та інвестиційний бізнес.
Розглянемо детальніше корпоративний бізнес-напрямок банку. Корпоративний бізнес банку (Corporate banking) – це сегмент банківської діяльності, пов’язаний із співпрацею банку із корпоративними клієнтами. Цей термін спочатку використовувався в США для того, щоб розмежувати його із сегментом інвестиційно-банківської діяльності після того як із прийняттям закону Гласса Стігалла у 1933 році ці два види діяльності були розділені. Коли закон був скасований в 1990-і роки, корпоративні банківські та інвестиційно-банківські послуги протягом багатьох років розглядалися в рамках одного сегменту більшістю банків в США та інших країнах. Сьогодні у вітчизняній банківській практиці ці два напрямки тісно пов’язані між собою, але переважно розглядаються окремо [35, С. 35].
Проведений аналіз літературних джерел та їх теоретичне узагальнення дають право зробити висновок про наявність широкого спектру підходів до визначення поняття «корпоративний клієнт». Так, приміром, декотрі автори зображають його як юридичну чи фізичну особу, як приватного підприємця, що користується певними послугами у своїй професійній діяльності та відповідає певним найменшим критеріям. Другі автори характеризують корпоративних клієнтів як юридичних осіб, котрі споживають певні послуги, але при цьому не відповідають будь-яким визначеним вимогам. Третя група науковців розтлумачують термін «корпоративний клієнт» дослівно та твердять, що ними є тільки фінансово-промислові групи, холдинги, корпорації та інші великі об’єднання (табл. 1. 1). В результаті таких суперечливих тверджень, відсутня концептуалізація у вказаному напрямку дослідження спричинює непорозуміння щодо визначення аналізованого поняття.
Підсумовуючи результат проведеного аналізу, під корпоративним клієнтом банку будемо розуміти юридичну особу (суб’єкта господарювання) або групу осіб, котрі мають
Фото Капча