Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економічний механізм відтворення ефективної зайнятості

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
МОРТІКОВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК 331. 552
 
Економічний механізм відтворення ефективної зайнятості
 
Спеціальність 08. 01. 01 – Економічна теорія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету.
Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Кривенко Костянтин Тарасович, Київський національний економічний університет, професор кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік НАН України, Чухно Анатолій Андрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної теорії доктор економічних наук, професор Карлін Микола Іванович, Волинський державний університет імені Л. Українки, завідувач кафедри державних фінансів доктор економічних наук, доцент Петрова Ірина Леонідівна, Київський інститут економіки та права “Крок”, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Перехід України до ринкової економіки надає надзвичайної актуальності вивченню економічного механізму функціонування народного господарства взагалі та економічного механізму формування ефективної зайнятості, зокрема. Від глибокого осмислення сутності та ролі економічних регуляторів зайнятості залежить успіх протидії безробіттю, явищу, яке загрожує соціально-економічній та політичній стабільності українського суспільства.
Дослідженню ролі окремих чинників регулювання зайнятості значну увагу приділяли такі економісти світового рівня, як Г. Бекер, Дж. М. Кейнс, Р. Лукас, К. Маркс, А. Маршалл, А. Філіпс, М. Фрідмен.
В розвинутих країнах нині досягнутий високий рівень моделювання впливу ставок оплати, податків, бюджетних видатків, процентних ставок, цін на готову продукцію на формування ефективних попиту і пропозиції на ринку праці. Відповідні моделі є основою для проведення теоретично-емпіричних досліджень економічного механізму відтворення ефективної зайнятості в Україні.
В роботах таких вітчизняних і російських економістів, як С. Бандур, Д. Богиня, В. Врублевський, П. Долішній, Т. Заяц, Р. Капелюшніков, В. Костаков, Л. Костін, Ю. Краснов, І. Крижко, Е. Лібанова, Н. Павловська, В. Новіков, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Петюх, В. Савченко, В. Секретарюк, М. Шаленко, досліджуються загальні питання відтворення зайнятості; функціонування ринку праці, особливості його формування в перехідній економіці України. В публікаціях М. Карліна, А. Колота, В. Лагутiна, О. Уманського, А. Чухна всебічно обгрунтована роль оплати праці як регулятора її пропозиції в умовах адміністративно-командної економіки та ринкової трансформації господарства. В роботах С. Дзюби, А. Хомри аналізуються організаційні аспекти регулювання зайнятості. А дослідження О. Гаврилишина, В. Геєця, І. Лукінова, М. Павловського, О. Пивоварського, А. Савченко присвячені макроекономічній політиці держави, спрямованій, зокрема, на протидію безробіттю при переході до ринкової економіки.
Відомо, що значну роль у відтворенні зайнятості в сучасному світі відіграють зовнішньоекономічні чинники. Багато українських та зарубіжних економістів, серед них: М. Ву-Сик, Г. Климко, М. Максимова, А. Поручник, досліджують в своїх роботах проблему відтворення зайнятості в країні під впливом міжнародного руху капіталу, міжнародної торгівлі.
Водночас проблеми відтворення зайнятості в багатьох сучасних працях розглядаються відокремлено від існування макроекономічного середовища, від існування інших ринків, а саме: капіталу, освіти, готової продукції. Відсутні роботи, присвячені комплексному аналізу економічних чинників відтворення зайнятості на макро- та мікрорівнях, а також цілісна теорія економічного регулювання зайнятості в умовах переходу до ринкової економіки. Потрібні поглиблені наукові дослідження формування ефективних попиту та пропозиції на ринку праці за допомогою грошово-кредитної, бюджетно-фінансової, зовнішньоекономічної політики, політики доходів та системи соціального страхування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського національного економічного університету і є складовою наукової держбюджетної теми “Теоретичні проблеми становлення нової економічної системи в Україні” (реєстраційний номер 0101V002949). Дисертант є також виконавцем держбюджетної теми “Економічне регулювання ринку праці в перехідний період” (номер державної реєстрації 01000У006296). Особиста участь автора в дослідженні цих тем полягала у розробці розділу “Теоретичні і методологічні аспекти впливу сучасної економічної політики української держави на відтворення зайнятості”.
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних поглядів на проблему механізму економічного регулювання зайнятості та здійсненні комплексного аналізу економічних чинників, що впливають на відтворення ефективної зайнятості. Виходячи із зазначеної мети і враховуючи логіку дослідження, в роботі поставлено такі завдання:
виявити та обгрунтувати сутність економічних чинників відтворення ефективних пропозиції та попиту на працю на мікро- і макрорівнях;
визначити відношення концепції бюджетних обмежень домогосподарства, підприємства та держави до проблеми економічного регулювання зайнятості;
обгрунтувати роль інституційних факторів, перш за все, державної бюджетно-фінансової, грошово-кредитної, зовнішньоекономічної політики у відтворенні зайнятості;
визначити роль конкуренції та недосконалостей ринків праці, капіталу, освіти, готової продукції в економічному регулюванні зайнятості;
обгрунтувати підходи до визначення розміру інвестицій, необхідних для забезпечення повної зайнятості в Україні.
Об’єкт дослідження – процес відтворення зайнятості на макро- і мікрорівнях в неокласичній моделі, в адміністративно-командній, змішаній та в перехідній до ринкових відносин економіці.
Предмет дослідження – механізм відтворення ефективної зайнятості взагалі, та в умовах перехідної економіки України, зокрема.
Методи дисертаційного дослідження. В дисертації застосовується діалектичний метод наукового пізнання. На базі історичного підходу до
Фото Капча