Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Експериментальне дослідження педагогічних умов морального виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1 Поняття морального виховання молодших школярів в педагогіці
1.2 Обливості та умови морального виховання молодших школярів у навчально-виховому процесі
1.3 Зміст виховної роботи вчителя з формування моральних якостей школярів у навчальній діяльності
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
2.1 Опис організації і методик дослідження
2.2 Результати формуючого експерименту
2.3 Аналіз та інтерпретація данних контрольного експерименту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
У всі віки люди високо цінували моральну вихованість. Глибокі соціально – економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, змушують нас думати про майбутнє України, про її молодь. У Законі України «Про освіту» метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.
В даний час зім'яті моральні орієнтири, підростаюче покоління можна звинувачувати в бездуховності, безвір'я, агресивності. Хто як не вчитель, який має можливість впливу на виховання дитини має приділити цій проблемі найважливішу роль у своїй діяльності. Саме тому школа, а зокрема вчитель, вирішуючи завдання виховання, повинні спертися на розумне і моральне в людині, допомогти кожному вихованцю визначити ціннісні основи власної життєдіяльності. Цьому допоможе моральне виховання, органічно втілене у навчально-виховний процесі, що становить його невід'ємну частину.
Тому актуальність проблеми виховання молодших школярів пов'язана, принаймні, з чотирма положеннями:
По-перше, наше суспільство має потребу в підготовці широко освічених, високо моральних людей, що володіють не тільки знаннями, а й чудовими рисами особистості.
По-друге, в сучасному світі маленька людина живе і розвивається, оточений безліччю різноманітних джерел сильного впливу на нього як позитивного, так і негативного характеру, які (джерела) щоденно обрушуються на незміцнілий інтелект і почуття дитини, на ще тільки формується сферу моральності.
По-третє, саме по собі освіта не гарантує високого рівня моральної вихованості, бо вихованість-це якість особистості, що визначає в повсякденній поведінці людини його ставлення до інших людей на основі поваги і доброзичливості до кожної людини. К. Д. Ушинський писав: «Вплив моральне становить головне завдання виховання».
По-четверте, озброєння моральними знаннями важливо й тому, що вони не лише інформують молодшого школяра про норми поведінки, що затверджуються в сучасному суспільстві, а й дають уявлення про наслідки порушення норм чи наслідки цього вчинку для оточуючих людей.
Перед вчителем ставиться задача підготовки відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати що відбувається і будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей. Рішення цієї задачі пов'язано з формуванням стійких моральних властивостей особистості школяра.
Значення і функція початкової школи в системі безперервної освіти визначається не тільки наступністю її з іншими ланками освіти, а й неповторною цінністю цієї ступіні становлення і розвитку особистості дитини.
Основною функцією є формування інтелектуальних, емоційних, ділових, комунікативних здібностей учнів до активно – діяльнісної взаємодії з навколишнім світом. Рішення головних завдань навчання повинна забезпечувати формування особистісного ставлення до оточуючих, оволодіння етичними, естетичними та моральними нормами.
Досліджувана нами проблема знайшла відображення у фундаментальних працяхО. М. Архангельського, Н. М. Болдирєва, Н. К. Крупської, А. С. Макаренко, І. Ф. Харламова та ін, в яких виявляється сутність основних понять теорії морального виховання, вказуються способи подальшого розвитку принципів, змісту, форм, методів морального виховання.
Ряд дослідників висвітлює в своїх роботах проблеми підготовки майбутніх вчителів до моральному вихованню школярів (А. А. Горонідзе, А. А. Калюжний, Т. Ф. Лисенко, М. М. Гей та ін)
Проблемою нашого дослідження є створення педагогічних умов для морального виховання школярів у процесі навчальної діяльності. Для вирішення даної проблеми вчителю потрібно не тільки знання предметів початкових класів і методика їх викладання, а й уміння спрямувати свою діяльність на моральне виховання у формуванні навчальної діяльності.
Такі педагоги як М. М. Болдирєв, І. С. Мар'єнко, Л. А. Матвєєва, Л. І. Божович і багато інших досліджували моральне виховання розглядають у різних аспектах. Однак, вирішення завдань морального виховання в процесі формування навчальної діяльності не досить досліджено.
У зв'язку з цим, мета дослідження− виявлення ступіню ефективності педагогічних умов у процесі формування моральних якостей у ході урочної та позаурочної роботивчителя.
Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес початкової школи.
Предмет дослідження -підготовка вчителя до морального виховання.
Гіпотеза дослідження – припускаємо, що формування моральної культури найбільш успішно буде відбуватися в наступних умовах:
1. У зміст роботи вчителя будуть включені компоненти сприяють формуванню моральної свідомості, почуттів, мислення;
2. Будуть використовуватися різні форми, методи і прийоми морального виховання;
3. Учитель особистим прикладом буде сприяти вихованню моральності;
4. Буде використана технологія поетапного формування моральної культури;
5. Буде організовано поетапне розуміння дітьми отриманих знань і формування практичних умінь з цієї проблеми;
6. Будуть організовані умови необхідного застосування дітьми отриманих знань і умінь.
Згідно з проблемою, метою, об’єктом і предметом дослідження поставленні наступні завдання:
Фото Капча