Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізичне виховання дітей раннього віку на засадах народної педагогіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Магістерська робота на тему:
 
«Фізичне виховання дітей раннього віку на засадах народної педагогіки» 
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
1.1. Розвиток теорії і методики фізичного виховання дітей раннього віку
1.2. Закономірності психофізичного розвитку дитини від народження до 3-х років
Висновок до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОПЕДАГОГІЦІ
2.1. Традиції піклування про здоров’я матері і дитини в період вагітності жінки
2.2. Оздоровча спрямованість обрядів новонароджених
2.3. Роль народних ігор у фізичному вихованні дітей раннього віку
Висновок до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НА ЗАСАДАХ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
3.1. Рухова активність дітей 3 року життя в організованих формах фізичного виховання
3.2. Впровадження традиції народної педагогіки у практику роботи ДНЗ з фізичного виховання дітей раннього віку
3.3. Результати впровадження традиції народної педагогіки у фізичне виховання дітей раннього віку
Висновок до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність дослідження. Розбудова незалежної демократичної Української держави потребує нової системи навчання і виховання, яка б сприяла розвитку освіченої, творчої особистості, національному відродженню, становленню державності нашого суспільства, виходу вітчизняної науки, техніки й культури на світовий рівень.
Вивчення та аналіз найважливіших здобутків педагогічної й психологічної науки свідчать про те, що ранній вік є найсприятливішим для формування переконань і звичок, засвоєння норм і правил поведінки. Сучасною наукою обґрунтовано зміст і форми фізичного виховання дітей раннього віку, подається цілісна система забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей (Л. Голубєва, М. Кістяковська, Н. Кочетова, С. Лайзане, М. Литвинова, В. Шишкіна та ін.).
На думку вчених і практиків (Г. Воробей, А. Вольчинський, О. Ковальчук, В. Левків, Є. Приступа, А. Цьось та ін.) ефективність виховання дітей підвищується, якщо воно ґрунтується на традиціях рідного народу. У процесі історичного розвитку в Україні були відібрані найбільш ефективні засоби, методи і форми різнобічного фізичного виховання дітей. Поступово вони були акумульовані в родинній обрядовості, де провідну роль відігравало виховання фізичного і духовного здоров’я дитини.
Із невеликої кількості опублікованих праць з проблем традицій фізичного виховання в Україні, переважну більшість становлять етнографічні і фольклорні записи кінця ХІХ – початку ХХ століття (Н. Ісаєвич, М. Маркевич, П. Чубинський, П. Іванов, Н. Заглада, П. Франко та ін.). У цих роботах переважає опис народних ігор та фізичних вправ.
До перших сучасних публікацій із традицій українського виховання, в тому числі й фізичного, належать праці Е. Сявавко, С. Килимника, О. Воропая, В. Скуратівського. Пізніше були опубліковані наукові розвідки Г. Лозко, В. Кононенко, в яких розглядаються окремі аспекти народних ігор і родинного виховання. Фундаментальними є наукові праці М. Стельмаховича. Вперше в історико-педагогічній науці висвітлено національну систему родинного виховання в Україні.
У галузі фізичного виховання найбільш систематизованими є праці Є. Приступи, в яких розглядається становлення і розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури. Окремі аспекти фізичного виховання, з точки зору української етнопедагогіки, вивчали О. Вацеба, А. Вольчинський, Г. Воробей, І. Клиш, В. Левків, С. Мудрик, А. Цьось та ін.
Потрібно наголосити, що зазначені наукові праці відображають традиційні засоби і форми фізичного виховання дітей старшого дошкільного та шкільного віку. Питання впровадження традицій української етнопедагогіки у фізичне виховання дітей раннього віку в названих дослідженнях або не представлено, або є одним з супутніх завдань.
Отже проблема впровадження народних традицій у процес фізичного виховання сучасного дошкільного навчальному закладу потребує подальшого вивчення, тому ми обрали темою магістерської роботи «Фізичне виховання дітей раннього віку на засадах народної педагогіки».
Об’єкт дослідження: процес фізичного виховання дітей раннього віку.
Предмет дослідження: зміст фізичного виховання дітей раннього віку на засадах української етнопедагогіки.
Мета дослідження – вивчити зміст фізичного виховання в українській етнопедагогіці та удосконалити на цій основі фізичне виховання дітей раннього віку.
Завдання дослідження:
Визначити зміст, форми і методи фізичного виховання дітей раннього віку в українській етнопедагогіці.
Вивчити ставлення вихователів та батьків до традицій етнопедагогіки з питань фізичного виховання дітей.
Виявити приклади застосування історичних традицій фізичного виховання найменших дітей на сучасному етапі функціонування дошкільної освіти.
Розробити зміст фізичного виховання дітей раннього віку, який ґрунтується на традиціях українського народу.
Експериментально перевірити можливість застосування засобів української етнопедагогіки у фізичному вихованні дітей раннього віку.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що удосконалення процесу фізичного виховання дітей раннього віку традиційними засобами фізичного виховання буде ефективним, якщо:
  • будуть визначені, відібрані и систематизовані засоби фізичного виховання з етнокультурним змістом;
  • традиції фізичного виховання українського народу будуть використані в навчально-виховному процесі сучасного дошкільного закладу з метою виховання фізично й духовно розвиненої особистості;
  • буде розроблена експериментальна програма з впровадження у процес фізичного виховання дітей раннього віку традицій української етнопедагогіки.
Методологічна основа дослідження ґрунтується на засадах теорії наукового пізнання, логіко-філософському аналізі, узагальненому історичному досвіді суспільної практики та пізнавальної діяльності людини, взаємовпливів етнічного, загальнонаціонального, загальнолюдського для суспільного прогресу. В дослідженні
Фото Капча