Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуально-авторське трактування Біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж.Г. Байрона)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

оригінальних пресупозицій відповідно до прагматичної установки перекладача та варіативних потенцій цільової мови, наприклад: “Cain. Thou look’st almost a god. // Lucifer. I am none; // And having failed to be one, would be nought // Save what I am” – “… Люцифер. Я не бог: // Я стати ним не міг, не захотівши // Чимсь іншим бути, аніж тим, що є” (пер. М. Кабалюка) ; зміна пресупозиції щодо безкомпромісності Люцифера через перебудову причиново-наслідкових зв’язків.

Окреме місце посідає перекладацька концепція І. Франка. Через десять років після перекладу Байронової містерії І. Франко створив власний глобальний біблійний метатекст – поетичну легенду “Смерть Каїна”, де послідовно реалізував свою інтерпретаторську позицію щодо мотиву братовбивства у його біблійному та українському апокрифічному варіантах та в індивідуально-авторському трактуванні Дж. Г. Байрона. Так, ключове слово Франкового перекладу і його оригінального твору – “серце” – латентно проектується на шосту заповідь євангельського блаженства: “Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога” (Матей 5: 8).
Біблійну топологію Байронової містерії “Cain”, що охоплює всі лінгвальні рівні тексту, зводимо до формально-стилістичної та образної. Формально-стилістичний топос відображає формальні особливості біблійного стилю, які безпосередньо не пов’язані зі змістом, проте виконують суттєву функцію акцентування. Ознакою такого топоса є гіперонімічне маркування джерела, тобто вказівка не на певний біблійний мотив, а на Біблію як специфічно оформлений макромотив. Формально-стилістична топологія полягає у моделюванні:
- первинної етностилістики давньогебрейської Біблії – словесної системи, текстуального поєднання подібних за формою слів із спільним асоціативним знаменником, і паралелізму; – набутих лінгвостилістичних характеристик англійської Біблії короля Джеймса 1611 р. – лексичних та граматичних архаїзмів і персоніфікації через символічний рід.
Залежно від варіативного потенціалу цільової мови у кожному конкретному випадку, українські перекладачі вдаються до різних методів компенсації за функціонально-прагматичним типом у поєднанні з методом компенсації за місцем: – замінюють консонанс чи асонанс (авторську модифікацію коренево-асоціативної системи) чергуванням приголосних, порівн. : “smooth agonies of adulation” – “гладка гниль улеглості” (пер. І. Франка) ; – застосовують нові, не актуалізовані у Байроновому творі, проте топологічно релевантні форми біблійного паралелізму, порівн. : “... what dost think of them? ” – “Тo що на се міркуєш і гадаєш? ” (пер. Є. Тимченка), див. “… юрба гомінка і галаслива” (Ісайя 5: 14) ; – відтворюють на рівні лексики ефект персоніфікації, закладений у граматичний компонент символічного роду займенників, порівн. : “When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength... ” (Genesis 4: 12) – “... the earth is young, and yields us kindly // Her fruits with little labour” (Byron, “Cain”) – “... земля дівича // Плід щедро родить і без много поту” (пер. І. Франка).
Образна біблійна топологія закладена у словах, що через алегоричні компоненти спроектовані на Біблію і несуть семантичне навантаження мікротексту. При цьому виділяємо топос-формулу, типовий давньогебрейський (первинний) біблійний зворот, позбавлений конкретної символіки (“son of consolation”) ; топос-образ, що його біблійно-символічне значення є складовою самої семантичної структури слова як інгерентний конотативний компонент, зрозумілий і поза біблійним контекстом (“poison”, “snare”) ; топос-символ із адгерентним біблійно-символічним компонентом, що актуалізується лише в біблійному та метабіблійному контекстах (“word”, “leaven”).
Образна біблійна топологія Байронової містерії “Cain” у перекладах зазнає таких видів переструктурування: – безпосередня актуалізація біблійного топоса, відсутнього в авторському глобальному метатексті. Наприклад, І. Бунін вводить у текст перекладу нехарактерні для Байронового стилю біблійні топоси-формули, порівн. : “That which І am I am” – “Я сын гpexa”; – заміна топоса суміжним, що супроводжується розгортанням біблійної символіки до рівня символічної архісеми, порівн. : “... let me not see my offspring fall into // The snares beyond the walls of Paradise, // Which e’en in Paradise destroy ‘d his parents” – “Хай не побачу я своє дитя // Заплутаним в ту сіть, яка згубила // В раю колись батьків його” (пер. М. Кабалюка, 1984 р.) – “For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare” (Job 18: 8) – “The kingdom of heaven is like unto a net” (Matthew 13: 47) ; нашарування біблійно-символічного компонента “авернення в свою віру”; – нівелювання біблійно-символічної семи топологічно маркованого слова через звуження (або розширення) його горизонтального контексту, порівн. : “... the word was God” (John 1: 1) – “... miserable things... worship the word... ” (Byron, “Cain”) – “... хиляться вни перед кожним словом …” (пер. І. Франка) ; нівелювання біблійно-символічного компонента “унікальна божественна одиниця-монада”; – зведення топологічно маркованих лексем до рівня ключових слів, узагальнено-образних знаків-вказівок на мотив, що повторюються у перекладному тексті й відображають як біблійний мотив, так і спричинені ним алюзії, актуальні для цільового читача, див. пер. І. Франка: “понурий” – узагальнено-образна вказівка на мотив Божого осуду Каїна за його злочинну понурість (Буття 4: 6, 4: 7), “обридлість” – вказівка на мотив втоми від життя (Іов 10: 1, 10-18-10: 21) – актуальна ідея розчарування в епоху духовного декадансу; пер. Є. Тимченка та М. Кабалюка: “плазун” – узагальнено-образний знак “зміїного” мотиву (мотиву Сатани)  (Второзаконня 32: 24) ; актуальна ідея духовного каліцтва під гнітом
Фото Капча