Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Індивідуально-авторське трактування Біблійних мотивів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських перекладів творів Дж.Г. Байрона)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 

“Hebrew Melodies” вилучає типовий псалмовий проклін (“О daughter of Babylon! Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones” (Psalm 137)) і вводить біблійні образи, відсутні у псалмі-джерелі, проте характерні для псалмової поетики загалом: розсіювання Ізраїля серед інших народів, порівн. : “Тhou... has scattered us among the heathen” (Psalm 44: 11) – “And ye... // Were scattered us weeping away” (Byron, “By the Rivers of Babylon”) ; та порівняння з висохлим деревом або зів’ялою травою, порівн. : “... in the morning they are like grass which groweth up.... in the evening it is cut down, and withereth” (Psalm 90: 5, 90: 6) – “... the willow sad tree, // As dead as her dead leaf those mute harps must be” (Byron, “By the Waters of Babel”).

Отже, метою парафрази є відтворення глибинної структури, що у цільовій полісистемі змінює поверхневу структуру. Наслідування – це насамперед стилізація поверхневої структури, що може нашаровувати варіантний глибинний смисл. Жанри “вільна варіація” та “версія” розмежовуємо за критерієм збереження чи вилучення смислової домінанти оригіналу. Вільна варіація твориться методом запозичення одного-двох смислових макрокомпонентів тексту-джерела, на основі яких вибудовується нова поетична структура. У версії перекладач дотримується оригіналу як зразка, однак мимоволі, внаслідок неповної або помилкової інтерпретації, або навмисно, в результаті цілеспрямованої інтерпретаторської установки, вилучає домінантні семантико-стилістичні компоненти.
Так, перлина Байронової любовної лірики “She Walks in Beauty” в українській літературній полісистемі існує y варіації М. Костомарова та версії П. Грабовського. Попри стереотипізацію характеру на осі трьох хронотопів (топографічного, психологічного й авторського) М. Костомарову вдається транспонувати у твір обидві смислові домінанти оригіналу, що їх модифікує П. Грабовський: 1) краса як контраст світла і темряви, порівн. : “... the nameless grace // Which waves in every raven tress // Or softly lightens over her face” (Byron, “She Walks in Beauty”) – “... лице тобі // Без фарби так, як мармур біле, // Як чорні кучері його // Розкошно приязно обвили” (М. Костомаров) ; “До тих живих, принадних рис, // Що дишуть в рамці чорних кіс” (П. Грабовський) ; 2) невинність, порівн. : “A mind at pеасе with all below, // A heart whose love is innocent” – “Над вроду з кращою душею” (М. Костомаров) ; “Не ворушить серця дна // Ніяка думонька страшна” (П. Грабовський).
Отже, той чи інший жанр перекладу є результатом коливання лінгвостилістичної моделі перекладного тексту між культурою-джерелом і цільовою культурою. Відповідно, розмаїття жанрів художнього перекладу спостерігаємо у період його становлення, що виявляється в діалектичній взаємодії нового і традиційного в полісистемі літератури-сприймача.
Якщо перекладачі XIX ст. (І. Наумович, М. Костомаров, К. Климкович, Леся Українка, М. Старицький, В. Самійленко) осмислюють насамперед Байронові наслідування ламентальних псалмів, “пісень з неволі”, то у ХХ ст. М. Зеров, Г. Кочур і Д. Паламарчук перекладають поезії загальновизнаної мистецької вартості як бездоганний за версифікацією й образністю шедевр “The Destruction of Sennacherib” та “Sun of the Sleepless”, мініатюра, що її Байрон вважав своїм найкращим твором. Вибір поезій і зміна конвенційної норми перекладу зумовлює обмеження і водночас удосконалення методів перекладання, зокрема уникнення транспозиції, одомашнення та стилізації. При цьому перекладачі досягають узгодження між особливостями авторського стилю, біблійним вертикальним контекстом і природністю обох чинників у цільовій мові та полісистемі.
 
ВИСНОВКИ
 
Проведене дослідження дало змогу окреслити специфіку відтворення індивідуально-авторського трактування біблійних мотивів у перекладах і дійти наступних висновків:
1. Мотив як абстраговане інваріантне ядро певного тексту, освяченого традицією, у вторинному тексті має тричленну структуру; а) функціонування в парадигматичному плані закладає у мотив денотативну (а саме – діагностичну) інформацію, зафіксовану в прототексті; б) функціонуючи у синтагматичному плані (тобто в метатексті), мотив набуває власне конотативної, додаткової інформації, тобто контекстуальної варіативності; в) у межах певної національної культури мотив нашаровує локальну інформацію, тобто лінгвокультурологічну варіативність. Визначальною є діагностична інформація, що виділяє мотив серед інших елементів тексту.
2. Враховуючи подвійний – сакральний та етнопоетичний – характер Старого Завіту, вважаємо, що біблійний мотив актуалізується в авторському тексті як на макростилістичному (тематичному), так і на мікростилістичному (лінгвальному) рівнях. Мотив знаходить текстуальне вираження у топосах, що функціонують як складові мотиву-когерентної цілості й водночас як варіанти мотиву-інваріанта.
3. Доведено, що у структурі перекладного текту біблійний мотив підлягає складному процесу нагромадження, зміщення та вилучення смислів: одомашненню культурою, до якої належить оригінал; індивідуально-авторському трактуванню; паралельному одомашненню культурою, до якої належить цільовий текст; перекладацькому осмисленню індивідуально-авторського трактування; перекладацькій інтерпретації.
Результатом може бути очищення діагностики мотиву від індивідуально-авторських нашарувань, узгодження з авторським задумом, нагромадження вторинних елементів та алюзій культури-сприймача. Оптимальне перекладацьке завдання полягає у відтворенні біблійного мотиву згідно з авторською концепцією, тобто у поєднанні діагностики мотиву з його контекстуальною варіативністю. Такий підхід, проте, не виключає можливості прихованої алегоризації через смислове розгортання мотиву в його певних топосах.
4. Функціонально-контекстуальний аналіз Байронової містерії “Cain” і компонентний аналіз топологічно маркованих слів засвідчив, що внаслідок індивідуально-авторського трактування біблійні мотиви актуалізуються у глобальному метатексті за формально-стилістичними ознаками і за спільністю образних асоціацій (від орнаментальних вкраплень до символів). Зіставний аналіз містерії
Фото Капча