Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексна профiлактика та лiкування деяких раннiх пiсляоперацiйних ускладнень з використанням постiйного струму в порожниннiй хірургії (експериментально-клiнiчне дослiдження)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство охорони здоров я України
Київська медична академія післядипломної освіти iм. П.Л. Шупика
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Комплексна профiлактика та лiкування деяких раннiх пiсляоперацiйних ускладнень з використанням постiйного струму в порожниннiй хірургії (Експериментально-клiнiчне дослiдження)
14. 01. 03 – хiрургiя
 
IФТОДIЙ Андрiян Георгiйович
УДК 616-089. 168. 1-084
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Буковинській державній медичній академії МОЗ України
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Алексеєнко Олександр Васильович, завідувач кафедрою госпітальної хірургії БДМА.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Томашук Іван Прокопович, головний хірург лікувального об єднання при Кабінеті Міністрів України доктор медичних наук, професор Короткий Валерій Миколайович, завідувач кафедри госпітальної хірургії № 1 Національного медичного університету ім. О. Богомольця МОЗ України доктор медичних наук, професор Шмакова Ірина Петрівна, кафедра сімейної та народної медицини Одеського державного медичного університету МОЗ України, республіканський фізіотерапевт
Провідна установа: Інститут клінічної і експериментальної хірургії АМН України (Київ), відділ хірургії шлунково- кишкового тракту
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальнiсть теми. Pизик виникнення раннiх пiсляоперацiйних ускладнень гнiйно-запального характеру в абдомiнальнiй хiрургiї залишається досить високим, незважаючи на проведення профiлактичної антимiкробної терапiї як пiд час операцiї, так i в ранньому пiсляоперацiйному перiодi. Частота вказаних ускладнень коливається вiд 6, 3 до 23%, що безумовно, погiршує результати хiрургiчного лiкування хворих [Андрющенко В. П., 1991., Даценко Б. М., Тамм Т. И., Захарченко Ю. Б., 1995., Саєнко В. Ф., Шкарбан П. Е., Андрещев С. А. та ін., 1995., Bassi C., Falkoni M., Pederzoli P., 1994., Brooks-Brunn J. A., 1995].
Недостатня ефективнiсть лiкувально-профiлактичних заходiв, якi проводяться iз застосуванням навiть сучасних хiмiопрепаратiв з широкою антимiкробною дiєю, пояснюється рядом обставин:
- з одного боку, високою резистентнiстю патогенної мiкрофлори до антимiкробних препаратiв та її швидкою мiнливiстю в процесi лiкування, а в рядi випадкiв, особливо в останнi роки, непереносимiстю хворими препаратiв, що застосовуються. Крiм цього, прогноз перебiгу гнiйно-запального процесу визначається особливостями якiсної та кiлькiсної характеристики мiкрофлори у вогнищi ураження [Зайцев В. Т., Щербаков В. И., Кунафин М. С. та ін., 1992., Береснев А. В., Гринченко С. В., Сипливый В. А. та ін., 1995., Burnet R. Y., Hanerstak O. C., Dellinger E. P., 1996. ];
- з другого боку, недостатньо враховуються фактори патогенетичних порушень, якi виникають в тканинах внаслiдок операцiйної травми, а тим бiльше, запалення, що розвивається. Саме своєчасна корекцiя патогенетичних порушень дозволяє перервати запальний процес i запобiгти нагноєнню [Даценко Б. М., Дикий И. Л., Щур В. А., др. 1993., Шапринський В. А., 1995., Machiedo Y. M. Suval W. D., 1989. ].
Ряд оперативних втручань на органах черевної порожнини ускладнюється парезом кишечника в ранньому пiсляоперацiйному перiодi [Шалимов С. А., Черпак Б. В., Медведев В. Е., ін., 1985., Бондаренко И. Н., 1993., Саенко В. Ф., Горшевикова Э. В., Головпыхо Л. И., ін., 1997., Burmit C., Bilik R., Shanding B., 1991., Yeis W. P., Kim H. C., 1995. ]. В свою чергу, стiйкий парез кишечника при наявності гнiйно-запального процесу черевної порожнини, значно погiршує перебiг останнього, який призводить до гуморальної декомпенсацiї хворого i тяжкої iнтоксикацiї з несприятливим результатом.
Оцiнивши лiтературнi данi та власнi дослiдження ефективностi методiв апаратної фiзiотерапiї в реалiзацiї вказаної проблеми, ми прийшли до висновку про доцiльнiсть застосування в профiлактицi та лiкуваннi електричного поля постiйного струму на фонi етiопатогенетичної терапiї.
Зв язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Pобота планувалась в межах планових тем кафедри госпiтальної хiрургiї Буковинської державної медичної академiї (NN держреєстрацiї 01. 9. 10030608 (1990-1992 рр.), 01. 93V027781 (1993-1997 рр.).
Мета роботи.
Покращити результати лікування хворих з гострою хірургічною патологією за рахунок обгрунтування, розробки та впровадження нових методів профілактики та лікування гнійно-запальних ускладнень і стійкого парезу кишечника в ранньому післяопераційному періоді. Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі:
1. Дослiдити закономiрнiсть кiлькостi життєздатних мікроорганізмів в гнійному ексудатi та перифокальних тканинах в залежностi вiд виду збудника iнфекцiї та визначити бактерицидну дiю рiзної густини електричного поля постiйного струму на рiзноманiтнi родини збудникiв iнфекцiї.
2. Експериментально вивчити можливiсть депонування протизапальних засобiв в бiологiчних субстратах у вогнищi запалення на моделi гострого обмеженого запального процесу черевної порожнини iз застосуванням електричного поля постiйного струму. Уточнити найбiльш оптимальнi параметри густини силових лiнiй, якi дозволяють досягти бiльш високого ефекту депонування лiкарських засобiв.
3. Pозробити та впровадити в практику на пiдставi експериментальних дослiджень рiзноманiтнi варiанти внутрiшньотканинного електрофорезу для профiлактики та лiкування раннiх пiсляоперацiйних ускладнень гнiйно-септичного характеру в абдомiнальнiй хiрургiї.
4. Оцiнити клiнiчну ефективнiсть розроблених профiлактичних та лiкувальних заходiв, заснованих на принципах внутрiшньотканинного електрофорезу.
5. Pозробити полiфункцiональний зонд з декiлькома електродами для електростимуляцiї кишечника.
6. Впровадити в практику новий метод стимуляцiї кишечника при стiйких парезах в ранньому пiсляоперацiйному перiодi та оцiнити його клiнiчну ефективнiсть.
Наукова новизна одержаних результатiв.
В результатi дослiджень, що були нами проведенi, отримано ряд нових даних.
Так, аналiз кiлькiсної характеристики мiкробiологiчного пейзажу в гнiйному ексудатi
Фото Капча