Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корпоративна культура господарської організації

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

які становлять внутрішній каркас їх (явища, процесу) існування (функціонування) або перетворення. Отже, соціальний механізм, як ключовий засіб суспільних перетворень має власну структуру, до якої входять,зокрема, такі елементи: 1) суб’єкти (субстрат) соціальної  дії; 2) їх взаємодія у межах певної соціальної (наприклад, господарської) діяльності, яка може носити характер спонтанної чи свідомо організованої; 3) способи та засобивзаємодії, за допомогою яких відбувається власне сам соціальний  процес.   

Таким чином, у процесі формування певних типів корпоративної культури господарської організації, як показує аналіз, задіяно цілий комплекс соціальних механізмів, які не тільки потребують наукової типологізації за відповідними критеріями, але й визначення сутнісно-змістовних характеристик. При цьому, аналіз засвідчує, що зміни корпоративної культури господарськоï організації відбувається під впливом різних чинників: по-перше, під впливом культури суспільства, навіть без цілеспрямованого втручання у цей процес, а по-друге, такі зміни можуть бути спровоковані свідомими і спрямованими діями суб’єктів управління. Натомість, ці зміни можуть бути як штучними (свідомими), так і природними (стихійними).У той же час, штучні, тобто свідомі перетворення корпоративної культури, на відміну від природніх, характеризуються раціональним вибором мети і способів ïї досягнення, реалізацією певного проекту.
Натомість, корпоративна культура також піддається впливу зовнішніх механізмів. Звідси випливає ще один критерій розрізнення соціальних механізмів за їх належністю до внутрішнього чи зовнішнього середовища господарської організації, за яким можна виділити ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні) механізми. Серед механізмів внутрішнього середовища організації найбільш дієвим є організаційно-управлінський механізм який забезпечує взаємодію з іншими механізмами та структурними елементами господарської системи. Щодо реалізації культурної політики господарської організації цей механізм є універсальним і комплексним, оскільки включає у себе інші механізми формування корпоративної культури.Аналогічний характер, як показує аналіз, має механізм адаптації корпоративної культури господарської організації. Ще одним універсальним (комплексним) механізмом формування корпоративної культурина переконання здобувачає інституціональний механізм, який, більшою міроюналежить до зовнішнього середовища господарськоорганізації та забезпечує взаємодію останньої із прямими та опосередкованими факторами даного середовища. Характер даного механізму є одночасно як екзогенний (зовнішній) та універсальний(загальний).
Входження у корпоративну культуру нових норм відомий дослідник Г. Щедровицькийрозкриває процес нормування, завдяки якому та чи інша норма повинна себе реалізовувати у відповідному соціальному об'єкті. У процесі нормування, в свою чергу розрізняють функціональні норми (сумісні з певною культурою) та дисфункціональні норми (несумісні з певною культурою). Це дає підстави визначити нормативний механізмформування корпоративної культури. Але для даного механізму властива подвійність, тобто він водночас універсальний та сингулярний (спеціальний) за рівнем комплексності. Поряд із нормативним механізмом американський соціолог Е. Шейн виокремлює й такий сингулярний механізм, як механізм когнітивної трансформації. Крім цього,здобувачвиділяє психологічні (імпринтинг, екзистенціальний натиск, наслідування, ідентифікація, рефлексія) та соціально-психологічні (традиційний, інституціональний, стилізований, міжособистісний), які на його погляд, необхідно розглядати як складові комплексу соціальних механізмів формування корпоративної культури господарської організації. 
Отже, здобувач пропонує класифікацію механізмів формування корпоративної культури, яку, виходячи із визначених критеріїв можна подати у такий спосіб: 1) за природою механізму: стихійні (природні) та проективні (штучні) механізми; 2) за приналежністю до зовнішнього або внутрішнього середовища: ендогенні (внутрішні) та екзогенні (зовнішні); 3) за рівнем комплексності: сингулярні (специфічні) та комплексні (універсальні).
Щодо особливостей формування корпоративної культури у сучасному українському суспільстві, здобувач робить наступні висновки: 1) культура українського суспільства представляє собою систему, якій притаманна власна динаміка, пов’язана із транзитним станом суспільства, тобто його переходом (транзитом) від одного суспільного типу (радянського) до іншого (капіталістичного). Цей аспект створює досить багато труднощів як практичного, так і теоретичного характеру, адже культура такого суспільства характеризується значними протиріччями, пов’язаними не тільки із суспільними трансформаціями, але й з особливостями історичного розвитку окремих регіонів країни. Дана обставина вимагає більш фундаментальних досліджень культури організацій, в її історичній, соціальній динаміці та взаємозалежності із іншими культурними рівнями; 2) пострадянську транзитну культуру можна охарактеризувати як таку, що частково поєднує у собі радянські культурні елементи (цінності патерналістської культури, колективізму), традиційно українські (частково пов’язані із православною етичною системою, не спрямовану на капіталістичну ефективність) та капіталістичні цінності, що запозичуються із західної культури; є гетерогенною (конфесійні, регіональні, національні відмінності); 3) культури організації та суспільства загалом не є автономними та ізольованими явищами, а здатні до взаємопроникнення та взаємозалежності. Організація, взаємодіючи із зовнішнім культурним середовищем виявляється сприйнятливою до його змін та впливів, набуваючи відповідних характеристик.  
Таким чином, при дослідженні та формуванні корпоративної культури господарської організації необхідно враховувати вплив на неї особливостей національної культури, історичних передумов її становлення, сучасного її стану та того впливу, який на неї спричиняють глобалізаційні економічні та соціокультурні процеси, а також того комплексу соціальних та економічних факторів, джерелом яких є структура зовнішнього середовища.Здобувач вважає перспективним напрямом дослідження впливу культури суспільства на формування культури господарських утворень.
Також здобувач зазначає, що ефективний вплив на культуру організації потребує оволодіння ґрунтовними даними про її актуальний стан, який включає у себе також уявлення персоналу про бажаний культурний тип. За цих обставин велику роль відіграє вибір дослідником адекватних методів дослідження культури або, як прийнято говорити у сучасній літературі – методів діагностики. 
У дослідженнях організації застосовуються як відносно традиційні дослідницькі стратегії (наприклад, case-study) та методи (опитування. інтерв’ю, соціологічне спостереження), так і відносно нові дослідницькі стратегії, зокрема, соціальний аудит, якому притаманний і соціально-інженерний аспект. Дане соціологічне дослідження культури українських
Фото Капча