Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ландшафтознавство

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
381
Мова: 
Українська
Оцінка: 
М. Д. Гродзинський, О. В. Савицька
 
ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО
 
Навчальний посібник
911. 5 (477)
 
Рецензенти: Денисик Г. І., доктор географічних наук, професор
Мельник А. В., доктор географічних наук, професор
Міхелі С. В., кандидат географічних наук, доцент
 
Гродзинський М. Д., Савицька О. В.
Ландшафтознавство: Навчальний посібник. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 319 с.
 
У посібнику розглянуто основні питання щодо змісту ландшафтознавства, його методологічних засад, історії становлення та співвідношення з іншими науками. Розділи навчального посібника відповідають головним напрямкам досліджень сучасного ландшафтознавства – осягненню поняття ландшафту, вивченню його як просторового та динамічного феномена, як ціннісної категорії та як об’єкта сприйняття людиною. Розглянуто основні наукові напрями дослідження ландшафту та напрями практичного застосування ландшафтознавства.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти, які вивчають дисципліну “Основи ландшафтознавства”.
 
Рекомендовано до друку Вченою радою географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 21 травня 2007 року
 
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1. 4/18-Г-459 від 20. 02. 2008 р.)
 
© М. Д. Гродзинський, О. В. Савицька, 2007
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007
 
 ЗМІСТ
 
Передмова
1. Ландшафтознавство як наука
1.1.Атрибути ландшафтознавства
1.2.Методологічні засади ландшафтознавства
1.3. Зміст і структура ландшафтознавства
1.4. Місце ландшафтознавства в системі наук
1.5. Історія розвитку ландшафтознавства
Література до глави 1
Контрольні запитання
Теми рефератів
2.Поняття про ландшафт
2.1. Ландшафт як загальнокультурне поняття
2.2. Поняття ландшафту в науковому ландшафтознавстві
2.3. “Ландшафт” і близькі поняття
Література до глави 2
Контрольні запитання
Теми рефератів
3.Ландшафт як просторовий феномен
3.1. Поняття про просторовість ландшафту
3.2. Вертикальний (топічний) устрій ландшафту
3.3. Елементарні територіальні ділянки ландшафту
3.4. Ландшафтні територіальні структури
3.5. Класифікація ландшафтів
3.6. Ландшафтні регіони
3.7. Ландшафтознавче районування
Література до глави 3
Контрольні запитання
Теми рефератів
4. Ландшафт як часовий феномен
4.1. Поняття динаміки ландшафту
4.2. Функціонування ландшафту
4.3. Поняття стану ландшафту
4.4. Сезонна динаміка ландшафту
4.5. Багаторічна динаміка ландшафту
4.6. Еволюція ландшафту
Література до глави 4
Контрольні запитання
Теми рефератів
5. Ландшафт як ціннісна категорія
5.1. Гуманістичний зміст ландшафтознавства
5.2. Поняття цінності та значення ландшафту
5.3. Ландшафт як природно-культурна спадщина
Література до глави 5
Контрольні запитання
Теми рефератів
6. Сприйняття ландшафту
6.1. Загальна схема сприйняття людиною ландшафту
6.2. Ландшафт як об’єкт сприйняття
6.3. Чинники сприйняття ландшафту
6.4. Образ ландшафту
6.5. Емоційні оцінки та ставлення до ландшафту
Література до глави 6
Контрольні запитання
Теми рефератів
7.Основні наукові напрями дослідження ландшафту
7.1.Геофізика ландшафту
7.2.Геохімія ландшафту
7.3. Ландшафтна екологія
7.4.Естетика ландшафту
7.5.Палеоландшафтознавство
7.6.Історичне ландшафтознавство
7.7.Антропогенне ландшафтознавство
7.8.Культурне ландшафтознавство
Література до глави 7
Контрольні запитання
Теми рефератів
8.Основні напрями практичного застосування ландшафто-знавства
8.1.Територіальне планування
8.2.Екологічний менеджмент
8.3.Екологічна експертиза та аудит
8.4.Обґрунтування проектів природокористування
8.5.Ландшафтна архітектура та дизайн
8.6.Ландшафтний моніторинг
8.7.Ландшафтний підхід у законодавстві
Література до глави 8
Контрольні запитання
Теми рефератів
 
ПЕРЕДМОВА
 
Сучасне ландшафтознавство являє собою розгалужену область знань. У другій половині 20 ст. воно набуло статусу фундаментальної наукової дисципліни, значення якої постійно зростає. При цьому розширюється й проблемне поле ландшафтознавства – від суто природничо-географічної воно трансформувалось у загально-географічну дисципліну, в якій гуманістичні, економічні та інші підходи посідають важливе місце. Тому вивчення ландшафтознавства лежить в основі підготовки не тільки фізико-географів та геоекологів, а й спеціалістів географів інших спеціальностей.
Саме на студентів географів різних спеціальностей й орієнтований даний навчальний посібник. В ньому висвітлюється коло теоретичних та прикладних проблем, які розробляє сучасне ландшафтознавство, а також розглядається зміст і підходи його окремих напрямів – наукових (геофізика, геохімія, естетика ландшафту, культурне, історичне, антропогенне ландшафтознавство та ін.) і прикладних (ландшафтне обґрунтування територіального планування, проектів природокористування, екологічна експертиза та аудит, екологічний менеджмент тощо).
Отже, навчальний посібник дає студентові хоча й загальне, проте широке уявлення про ландшафтознавство і його основні напрямки. Воно є достатнім для студентів, спеціалізація яких не передбачає подальшого вивчення окремих ландшафтознавчих дисциплін. Водночас, для студентів природничо-географічних спеціальностей матеріал даного посібника слід розглядати як вступ до поглибленого вивчення різних розділів та напрямків ландшафтознавства. Найважливіші з них відповідають певним спеціальним курсам – «Геофізиці ландшафту», «Ландшафтній екології», «Історичному ландшафтознавству», «Естетиці ландшафту» та іншим, які на географічних факультетах викладаються студентам 3 – 5 курсів.
Отже, даний навчальний посібник має «подвійне призначення» – як фактично єдине навчально-літературне джерело з ландшафтознавства для студентів-географів не-природничих спеціальностей та як вступ до ландшафтознавства для студентів природничо-географічних спеціальностей. З урахуванням цього структура навчального посібника побудована наступним
Фото Капча