Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Маркетингові дослідження

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
158
Мова: 
Українська
Оцінка: 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення дисципліни за кредитно – модульною системою організації навчального процесу
„МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ”
 
ВСТУП
 
Дисципліна «Маркетингові дослідження» дає можливість оволодіти знаннями та практичними навичками щодо проведення маркетингових досліджень за різними напрямками.
Становлення системи маркетингових досліджень в Україні – одна з найглобальніших проблем. Її вирішення під силу лише висококваліфікованим фахівцям, озброєним відповідними знаннями та навичками.
Мета дисципліни: надання знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підприємств.
Завдання: вивчення категорій, методик та алгоритмів маркетингових досліджень; набуття навичок творчого пошуку резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства за результатами проведених досліджень.
Предмет дисципліни: методи і процеси дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства.
Тематичний план і програма дисципліни розроблені з урахуванням кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки, яка визначає вимоги до знань та навичок маркетолога для роботи в умовах ринкової економіки.
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. Саме вони повинні скласти основу суспільства, скерувати народне господарство на безпосереднє забезпечення суверенітету і незалежності, задоволення суспільних потреб.
В цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльності підприємств і організацій, скерованої на споживача і кінцевий результат – прибуток. Мова йде про використання взаємопов’язаних дій з планування і впровадження в життя бізнесової ідеї, ціно-утворення, просування і розподілення товарів чи послуг з використанням задовольняючого потреби обміну, тобто про використання концепції маркетингу.
Маркетингова діяльність підприємства базується на знанні теорії маркетингу та здійсненні маркетингових досліджень.
Дисципліна «Маркетингові дослідження» дає можливість оволодіти знаннями та практичними навичками щодо проведення маркетинових досліджень за різними напрямками.
«Маркетингові дослідження» спрямовує студентів на підготовку до практичної роботи за сучасних умов. Після вивчення цього курсу студенти повинні володіти методами вивчення ринків, сегментів, товарів, цін, політики розповсюдження.
В ході вивчення дисципліни студенти повинні:
  • засвоїти основні функції маркетингових досліджень та аналізу ринку, а також набути вміння вичленити наявні проблеми в торговельно-виробничій діяльності;
  • оволодіти методом, прийомом та інструментами дослідження ринків товарів та послуг;
  • оволодіти методами обробки та інструментами аналізу отриманої маркетингової інформації;
  • набути навичок встановлювати стратегічні цілі і завдання для маркетингових підрозділів;
  • ознайомитися з основними методами стимулювання маркетингових досліджень:
  • опанувати методи розробки ефективних систем стимулювання маркетингових досліджень і впроваджувати їх у практику, а також систем і методів контролю ефективності.
 
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
„МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ”
 
МОДУЛЬ 1: ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1. Система маркетингових досліджень
Сутність, роль, мета, предмет та об’єкт маркетингових досліджень. Основні завдання і принципи маркетингових досліджень. Структура та алгоритм процесу маркетингових досліджень. Типи і види маркетингових досліджень. Організаційні форми маркетингових досліджень. Міжнародний кодекс з практики маркетингових і соціальних досліджень.
Основні поняття: маркетингові дослідження як економічна категорія, мета маркетингових досліджень, задачі маркетингових досліджень, мета дисципліни, предмет дисципліни, кабінетні, польові, панельні, пілотні дослідження, методи пробних продаж, ділових контактів, фокус груп.
Тема 2. Маркетингова інформація
Цінність маркетингової інформації. Види маркетингової інформації. Переваги та недоліки первинної і вторинної маркетингової інформації. Джерела маркетингової інформації.
Основні поняття: маркетингова інформація, інформатори, концепція маркетингових досліджень, робоча гіпотеза маркетингових досліджень, легальна та конфіденційна інформація.
Тема 3. Організація роботи із постачальниками маркетингової інформації
Маркетингова розвідка: цілі, джерела і методи одержання інформації. Опитування в маркетинговому дослідженні. Спеціальні опитувальні методики. Тести в маркетингових дослідженнях. Інтерв’ю та його види.
Основні поняття: канали одержання маркетингової інформації, метод опитування, типи, форми та види питань, композиція опитувального листка, анкетне опитування, інтерв’ю – особисте, телефонне, глибинне.
Тема 4. Структура і процес маркетингових досліджень
Процедура і проблеми маркетингових досліджень. Підходи до виявлення проблем управління маркетингом. Етапи процесу маркетингових досліджень. Програмування і організація маркетингового дослідження. Аналіз результатів дослідження. Складання звіту про проведене дослідження.
Основні поняття: проблеми управління маркетингом, проблеми маркетингових досліджень, поінформованість, відношення до продукту, метод логіко-значимого моделювання проблем, формування каталогу проблем, замовник і виконавець дослідження.
Тема 5. Методи збирання первинної інформації
Класифікація методів маркетингового дослідження. Аналіз документів і спостереження. Експеримент у маркетингових дослідженнях. Розробка плану вибіркового дослідження. Репрезентативність інформації та вибірка в маркетингових дослідженнях.
Основні поняття: спостереження, механічне спостереження, опитування, структуроване опитування, неструктуроване опитування, експеримент, причинна інформація, економіко-математичні методи, тип дослідження, розвідницьке дослідження, описове дослідження, казуальне дослідження, експериментальні дослідження, імовірний метод, неімовірний метод, простий випадковий відбір, систематичний відбір, кластерний відбір, сертифікований відбір.
 
МОДУЛЬ 2: НАПРЯМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 6. Визначення місткості ринку та його сегментів.
Сутність місткості ринку. Реальна і потенційна місткість ринку. Методи їх визначення. Ринкове агрегування і Сегментація. Типи цільових ринків підприємств. Вимоги до ефективної методики Сегментація ринку.
Основні поняття: потенційний, доступний, кваліфіковано-доступний, цільовий ринок та ринок проникнення, процес Сегментація ринку.
 
Тема 7. Дослідження кон’юнктури ринку
Кон’юнктура ринку. Напрямки дослідження ринку. Аналіз і оцінка привабливості ринку. Прогнозування розвитку ринку.
Основні поняття: процес дослідження ринку, продуктово-ринкова комбінація, сегментація, схема аналізу результатів, ринкова привабливість, обсяг ринку, зростання ринку, структура споживачів, діапазон цін, купівельна спроможність, доступність ринку, політичні й економічні
Фото Капча