Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
на тему:
 
«Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»  
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
1.1. Організаційне забезпечення системи управління фінансами 
1.2. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю 
1.3. Фінансова служба підриємства 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
2.1. Управління грошовими потоками ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» 
2.2. Управліня прибутком на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» 
2.3. Управління активами на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» 
2.4. Управління капіталом на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» 
2.5. Аналіз фінансового стану підприємства на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» 
2.6. Аналіз можливості банкрутства підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
ВСТУП
 
В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.
Підприємства, які працюють в умовах ринку, несуть повну відповідальність за своїми зобов’язаннями перед ланками фінансово-кредитної системи, постачальниками, власними працівниками, а також за результатами виробничо-фінансової діяльності. Здатність підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов’язання характеризує його фінансовий стан.
Під фінансовим станом підприємства розуміють також рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.
Фінансовий стан – одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємств. Перш за все на фінансовому стані підприємства позитивно визначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.
Як правило, чим вищі показники обсягу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча їх собівартість, тим вища прибутковість підприємства, що позитивно впливає на його фінансовий стан.
Основні питання оцінки фінансового стану підприємств розглянуті в працях провідних учених Н. М. Внукової, Є. В. Майдебури, Є. В. Песоцької, А. В. Сидорової, І. К. Бєляєвського, Г. Д. Кулагіної.
Отже, метою курсової роботи є об’єктивна оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» з тим, щоб прийняти ефективні управлінські рішення і правильно, з урахуванням усіх найважливіших чинників, спланувати подальшу фінансово-господарську діяльність підприємства.
Об’єкт дослідження – система фінансового менеджменту на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв».
Предмет дослідження – фінансова звітність підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв».
 
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
 
1.1. Організаційне забезпечення системи управління фінансами
 
Поняття “менеджменту” можна розглядати з трьох сторін: як систему економічного управління, як орган управління (апарат управління), як форму підприємницької діяльності. Менеджмент (англ. Management – управління) в загальному вигляді можна визначити як систему економічного управління виробництвом, яка включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління (1, с. 39).
Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів (3, с. 11).
Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:
- розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;
- інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства) ;
- оцінка інвестиційних проектів і формування “портфеля” інвестицій;
- поточне фінансове планування та контроль.
Підприємства, які функціонують в умовах ринкової економіки, можуть вирішувати в процесі своєї фінансово-господарської діяльності різні завдання і ставити перед собою різну мету.
Для суб’єктів підприємницької діяльності, тобто для переважної більшості підприємств, які функціонують в умовах ринку, метою створення є отримання прибутку, а мета фінансового менеджменту формулюється залежно від основних стратегічних цілей підприємства і основних економічних теорій, які існують на цей час і визначають мету та завдання фінансового менеджменту.
На сьогодні метою фінансового менеджменту, яка полягає в досягненні цілей підприємства, є:
 
Рис. 1. 1. Мета фінансового менеджменту
До основних завдань фінансового менеджменту відносять:
Рис. 1. 2. Завдань фінансового менеджменту
 
Планування фінансово-господарської діяльності підприємства включає розробку і реалізацію коротко та довгострокових фінансових планів, які є невід’ємною й важливою частиною загального плану економічного розвитку підприємства. Розробка поточних фінансових планів потребує вивчення специфіки кругообігу оборотного капіталу на підприємстві, а також докладного аналізу структури та ефективності його використання в попередні періоди.
Довгострокове фінансове планування пов’язано з використанням значного обсягу фінансових ресурсів протягом тривалого часового періоду, супроводжується значними ризиками і тому потребує тривалої й напруженої праці багатьох фахівців у галузі фінансового аналізу, планування та прогнозування. Фінансове планування передбачає розробку кошторисів капіталовкладень та поточних витрат,
Фото Капча