Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

засоби635255385096-814-442-13-8

у% до необоротних активів65, 762, 632, 3-3, 2-30, 3-5-48
Довгострокові фінансові інвестиції336945069420231400
у% до необоротних активів0, 030, 0344, 01043, 989129742
 
Рис. 2. 1. Структура необоротних активів ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»
 
Таблиця 2. 6.
Структура оборотних активів ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 роки, тис. грн. 
ПоказникиПеріодВідхилення абсолютнеВідхилення відносне
2008200920102009/
20082010/
20092009/
20082010/
2009
Оборотні активи всього: 359213427524508-1646-9767-5-28
Запаси715654714-6160-99
у% до оборотного капіталу2, 01, 92, 9-0, 11, 0-453
Готова продукція328648116320-53298-82
у% до оборотного капіталу0, 91, 90, 51, 0-1, 4107-75
Дебіторська заборгованість278462593623505-1910-2431-7-9
у% до оборотного капіталу787696-220-227
Кошти та їх еквіваленти2705-7250-100
у% до оборотного капіталу0, 0060, 02000, 015-0, 020267-100
Поточні фінансові інвестиції6942694200-69420-100
у% до оборотного капіталу192001- 205-100
Інші оборотні активи8888173085097
у% до оборотного капіталу0, 240, 260, 70, 0120, 4495175
 
Рис. 2. 2. Структура оборотних активів ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»
 
Аналізуючи структуру оборотних активів (табл. 2. 6, рис. 2. 2) помітно, що їх зменшення у 2009 році відбулося через зменшення дебіторської заборгованості на 1910 тис. грн. порівняно з 2008р., і запасів на 61 тис. грн. У 2010 році оборотні активи зменшуються на 9767 тис. грн. через збільшення по готовій продукції на 532 тис. грн., по дебіторській заборгованості на 2431 тис. грн., по грошових коштах на 7 тис. грн., і по поточних фінансових інвестиціях на 6942 тис. грн.
У статті «Виробничі запаси» показується вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.
У статті «Готова продукція» показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання – суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.
У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Зменшення оборотних активів на підприємстві у 2009 – 2010 р. р. свідчить про погіршення ситуації на підприємстві.
Для аналізу необоротних активів використовують такі показники:
 • середньорічна вартість основних засобів   (2. 12) ;
 • фондомісткість   (2. 13) ;
 • фондоозброєність   (2. 14) ;
 • коефіцієнт зносу основних засобів  (2. 15) ;
 • коефіцієнт придатності основних засобів   (2. 16) ;
 • коефіцієнт оновлення   (2. 17) ;
 • коефіцієнт вибуття   (2. 18) ;
 • фондовіддача   (2. 19) ;
 • де ОЗп, ОЗк – вартість основних засобів на початок та кінець року;
 • З – сума зносу основних засобів;
 • ОЗвв, ОЗвив – вартість введених і виведених основних засобів.
Інформація щодо стану руху та ефективності використання основних засобів підприємства наведена у табл. 2. 7.
Як бачимо з табл. 2. 7. фондомісткість у 2009 році порівняно 2008 роком зростає на 1, 27 грн. /грн., а у 2010 році у порівнянні з 2009 зменшується на 0, 61 грн. /грн., що свідчить про зменшення вартості ОВФ.
Фондоозброєність праці зросла у 2009 році на 1, 91 грн. /грн.. у зв’язку зі збільшенням залишкової вартості ОВФ і сталій чисельності працівників, у 2010 зменшилась на 3, 47 грн. /грн. за рахунок суттєвого зменшення залишкової вартості основних виробничих фондів.
Фондовіддача знизилася у 2009 році на 1, 07 грн. /грн. у зв’язку зі зменшенням вартості ОВФ, а у 2010 році зросла на 0, 25 грн. /грн. з тих же причин.
Коефіцієнт зносу зростає: у 2009 р. на 0, 08, а у 2010 р. на 0, 05, що свідчить про збільшення частки зносу у 2009 – 2010 р. р.
Коефіцієнт придатності обернено пропорційний до коефіцієнту зносу: у 2009 році знизився на 0, 08, а у 2010 р. на 0, 05.
 
Таблиця 2. 7
Показники управління необоротними активами підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 рр., тис. грн. 
№ п/пПоказники200820092010Відхилення,
тис. грн. Відхилення,
2009/20082010/20092009/20082010/2009
123456789
1Середньорічна вартість основних засобів, Озср559959455317346-6286-11
2Фондомісткість, Фм 0, 631, 901, 291, 27-0, 61203-32
3Фондоозброєність, Фо3133291, 91-3, 476-11
4Фондовіддача, Фв1, 600, 530, 77-1, 070, 25-6747
5Коефіцієнт зносу основних
Фото Капча