Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей, Зтм28847051381

Заробітна плата оперативного персоналу і АУП, ЗП296216902152
Сума податкових платежів і в позабюджетні фонди, ППб301312591619
Інші витрати операційної діяльності, Іво2848165153582
ЧГПо-2648-17013-4608
 
За інвестиційною діяльністю сума чистого грошового потоку в узагальненому вигляді розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, фінансових інвестицій і сумою їх придбання у звітному періоді.
  (2. 2)
де Роз, Рна, Рдфі – сума реалізації вибувших основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю підприємства;
Рва – сума повторної реалізації викуплених власних акцій;
Дп – сума дивідендів, одержаних підприємством по довгостроковим фінансовим інструментам інвестиційного портфелю;
Поз, Пна – сума придбаних основних засобів і нематеріальних активів;
НКБ – сума приросту незавершеного капітального будівництва;
Пдфі – сума придбаних довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю;
Ва – сума викуплених власних акцій підприємства;
 
За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства
  (2. 3)
де Двк – сума додатково залучених зовнішніх джерел власного (акціонерного) чи пайового капіталу;
Ддк – сума додаткових довгострокових кредитів і позик;
Дкк – сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;
БЦФ – сума коштів від безоплатного цільового фінансування;
Вобд – виплати основного боргу по довгостроковим кредитам;
Вобк – виплати основного боргу по короткостроковим кредитам і позикам;
Дза – сума дивідендів, виплачених акціонерам на вкладений капітал.
 
Розрахунок абсолютних, відносних відхилень та коефіцієнтів проведемо в таблиці 2. 2.
Таблиця 2. 2
Показники управління грошовими потоками ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 рр. 
№ п/пПоказники200820092010Відхилення, тис. грн. Відхилення, % 
2009-20082010-20092009/
20082010/
2009
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів
1. Чистий прибуток від реалізації продукції, Прч-5-17601-11570-175966031351920-34
2. Виплати за позички та кредити підприємства, К35512455004726299881762284
3. Зміна запасів ТМЦ, що входять до складу активів-170-6160109121-64-198
Розрахунок коефіцієнтів
1Позитивні грошові потоки, ПГП1877476660-11108-7666-59-100
2Негативні грошові потоки, НГП1873958969-12843-5887-69-100
3Чисті грошові потоки, ЧГП351770-91735-17794957-101
4Якість формування грошових потоків, ГПя-0, 14-9, 941285, 56-9, 81295, 56861-13028
5Коефіцієнт достатності грошового потоку, Кд0, 0010, 04-0, 00020, 038-0, 0393833-100
6Коефіцієнт ліквідності грошового потоку, Кл1, 001, 3000, 30-1, 3030-100
7Коефіцієнт ефективності грошових потоків, Ке0, 0020, 30-1, 000, 30-1, 3015973-433
З наведених в табл. 2. 2 розрахунків видно, що позитивний грошовий потік зменшується у 2009 році на 59%, а в 2010 р. на 100%, тоді як негативний грошовий потік зменшується у 2009 році на 69%, а в 2010 році на 100%, перевищуючи позитивний грошовий потік у 2010 р. У 2008 і 2009 р. р. маємо додатний грошовий потік, що свідчить про приплив коштів на підприємство, але у 2010 р. маємо від’ємний грошовий потік, що свідчить про вилучення коштів з підприємства і погіршення фінансового становища підприємства.
Коефіцієнт «якості» чистого грошового потоку надає узагальнюючу характеристику структури джерел формування чистого грошового потоку. Висока якість чистого грошового потоку характеризується зростанням частки чистого прибутку в його формуванні за рахунок зростання обсягів операційної діяльності. В 2008 і 2009 р. р. він має від’ємне значення, що свідчить про зменшення частки прибутку у чистому грошовому потоці, а в 2010 році цей показник рівний 1285, 56. Що свідчить про стабілізацію ситуації на підприємстві.
Висновок. Аналіз грошових потоків свідчить про перевищення негативних грошових потоків над позитивними у 2010 р. Від’ємний грошовий потік характеризує фінансову політику підприємства, як неякісну і відображає дефіцит коштів на підприємстві у 2010 р. Для покращення фінансового менеджменту на підприємстві потрібно провести оптимізацію грошових потоків.
Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:
 • забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;
 • забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;
 • забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.
Основними об’єктами оптимізації виступають:
 • позитивний грошовий потік;
 • негативний грошовий потік;
 • залишок грошових активів;
 • чистий грошовий потік.
Основу оптимізації грошових потоків підприємства складає забезпечення збалансованості обсягів позитивних і негативного їхніх видів. На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки.
 
2.2. Управліня прибутком на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»
 
Метою створення будь-якого підприємства є отримання прибутку. Максимізація прибутку є одним із основних завдань фінансового менеджера, яке для свого вирішення потребує оптимальних рішень у сфері капітальних вкладень, управління структурою та вартістю капіталу, доходами і витратами, основним і оборотним капіталом. Стабільне зростання прибутку – це результат ефективного управління фінансами господарюючого суб’єкта в цілому. Тому управління прибутком можна розглядати як у широкому, так і вузькому розумінні.
Управління прибутком у вузькому розумінні полягає:
 • у збільшенні доходів підприємства;
 • зменшенні витрат;
 • формуванні та реалізації ефективної податкової політики;
 • оптимальному розподілі прибутку.
Збільшення доходів підприємства можливе за рахунок розширення ринків збуту продукції та освоєння виробництва нових
Фото Капча