Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">Модель Р. Ліса Z5 = 0, 063 Х1 + 0, 092 Х2 + 0, 057Х3 + 0, 001Х4

Х10, 620, 680, 600, 06-0, 0810-11
Х20, 01-0, 05-0, 08-0, 06-0, 03-50554
Х30, 01-0, 34-0, 70-0, 35-0, 37-3672108
Х40, 640, 11-0, 14-0, 53-0, 25-83-225
Z50, 040, 02-0, 010-0, 02-0, 03-54-151
Ймовірність банкруцтванизькависокадуже висока----
Модель Таффлера і Тішоу Z6 = 0, 53 Х1 + 0, 13 Х2 + 0, 18Х3 + 0, 16Х4
Х10, 02-0, 06-0, 07-0, 08-0, 01-37520
Х21, 010, 750, 52-0, 26-0, 23-26-31
Х30, 610, 901, 160, 290, 264729
Х40, 150, 060, 10-0, 090, 04-6063
Z60, 280, 240, 26-0, 040, 02-147
Ймовірність банкруцтванизьканизьканизька----
Модель Бівера К = (Ф 220 + Ф 260) / (П480 + П 620) 
Х1-5-17601-11570-17596, 06031351920-34
Х278281468032, 0-1344-16
Х300000--
Х435512455004726299881762284
К0, 022-0, 369-0, 230-0, 390, 14-1786-38
Ймовірність банкруцтваМенше 1 року до банкруцтваМенше 1 року до банкруцтваМенше 1 року до банкруцтва----
 
Модель Бівера (К = (Ф 220 + Ф 260) / (П480 + П 620) )
Ф 220 – чистий прибуток (ф. №2),
Ф 260 -амортизація (ф. №2),
П480 – довгострокові зобов’язання (ф№1),
П 620 – поточні зобов’язання (ф№1).
Критичне значення 0, 1 ≤ К ≤ 0, 2
 
Висновок. За моделями Альтмана, можна зробити такі висновки:
Підприємство негативну структуру балансу, оскільки частка оборотних активів зменшується, що є негативним фактором.
Рентабельність продукції, активів і власного капіталу має відємні значення, тому у найближчий рік існує велика можливість банкрутства.
Імовірність банкрутства підприємства, загалом, надзвичайно висока, особливо у 2010 році через зменшення ліквідності активів.
За моделлю Р. Ліса, та Бівера маємо можливість банкруцтва протягом наступного року, а за моделлю Таффлера і Тішоу низка по всіх роках.
Як уже зазначалось, системи прогнозування банкрутства, що розроблені зарубіжними і вітчизняними науковцями, включають в себе декілька ключових показників, які характеризують фінансовий стан підприємства. На їх основі, в більшості з названих методик, розраховується комплексний показник ймовірності банкрутства з ваговими коефіцієнтами біля індикаторів [2].
Тому питання про застосування моделі для економіки України залишається відкритим, оскільки її використання ускладнене через нестачу інформації, передусім аналітичного блоку. Вагові коефіцієнти моделі не є надійними для оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. Що підтверджують вище наведені розрахунки.
 
ВИСНОВКИ
 
Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:
- розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;
- інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства) ;
- оцінка інвестиційних проектів і формування “портфеля” інвестицій;
- поточне фінансове планування та контроль.
Фінансова стратегія підприємства – формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і вибір найефективніших шляхів їх досягнення.
Основна мета загальної стратегії – забезпечення стабільно високих темпів економічного розвитку та зміцнення конкурентної позиції підприємства.
Фінансова тактика підприємства – це конкретні фінансові прийоми і методи, які застосовує підприємство для вирішення стратегічних завдань. Завдання тактики фінансового менеджменту – вибір найбільш оптимального рішення і найбільш привабливих у конкретній господарській ситуації інструментів фінансового управління.
В складі механізму фінансового менеджменту ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» важлива роль належить системам і методам внутрішнього фінансового контролю.
Внутрішній фінансовий контроль являє собою організований самим підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень в сфері управління фінансами підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства.
Побудова ефективної системи управління фінансами підприємства передбачає створення відповідної фінансової служби підприємства. Враховуючи обсяги і складність задач, що вирішуються на підприємстві, фінансова служба ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» представлена:
 • фінансовим управлінням – на великих підприємствах;
 • фінансовим відділом – на середніх підприємствах;
 • фінансовим директором або головним бухгалтером, який займається не тільки питаннями бухгалтерського обліку, але й питаннями фінансової стратегії – на малих підприємствах.
Аналіз грошових потоків свідчить про перевищення негативних грошових потоків над позитивними у 2010 р. Від’ємний грошовий потік характеризує фінансову політику підприємства, як неякісну і відображає дефіцит коштів на підприємстві у 2010 р. Для покращення фінансового менеджменту на підприємстві потрібно провести оптимізацію грошових потоків.
Показники управління прибутком свідчать про неефективну систему фінансового менеджменту, по всіх роках, оскільки, рентабельність продукції і активів мають від’ємні значення, а чистий прибуток перетворюється в збиток. Для покращення системи фінансового менеджменту потрібно детально розглянути всі фактори впливу на прибуток і усунути негативний вплив.
Показники використання активів свідчать про незадовільну ситуацію на підприємстві, оскільки маємо, перевищення частки необоротних активів, зменшення рентабельності активів та підвищення терміну. Тому, можна зробити висновок про наявність недоліків у системі фінансового менеджменту і потребу у зміні її.
Показники управління капіталом свідчать про підвищення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, що негативно характеризує фінансову політику. Тому керівництву рекомендується переглянути фінансову стратегію.
Фінансовий стан підприємства є нестабільним, особливо в 2010 році. Хоча підприємство не брало довгострокових кредитів, але його збитки настільки високі, що воно не має й власного капіталу у 2010 році.
За моделями Альтмана, можна зробити такі висновки:
Підприємство негативну структуру балансу, оскільки частка оборотних активів зменшується, що є негативним фактором.
Рентабельність продукції, активів і власного капіталу має відємні значення, тому у найближчий рік існує велика можливість банкрутства.
Імовірність банкрутства підприємства, загалом, надзвичайно висока, особливо у 2010 році через зменшення ліквідності активів.
За моделлю Р. Ліса, та Бівера маємо можливість банкруцтва протягом наступного року, а за моделлю Таффлера і Тішоу низка по всіх роках.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
 
 1. Економіко-математичні моделі оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання: монографія / О. М. Тридід, О. Г. Тижненко, Л. О. Тижненко. – К. : УБС НБУ, 2009. – 213 с.
 2. Дубинская Е. С. Анализ современных моделей и методик прогнозирования кризисного состояния предприятия / Е. С. Дубинская // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. – №2 (16). – С. 84-89.
 3. Жалко О. В. Банкрутство як наслідок впливу фінансової кризи на господарську діяльність підприємств / О. В. Жалко // Університетські наукові записки. Економіка. – 2010. – №2. – С. 163 – 173.
 4. Рзаєва Т. Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т. Г. Рязаєва, І. В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №3. Т. 1. – С. 177 – 181.
 5. Баранцева С. Стратегія управління прибутком як регулятор діяльності підприємства// Торгівля і ринок України. – 2002, вип. 14, т. 2. – С. 81-86.
 6. Зінченко Т. Управління прибутком і рентабельністю підприємства в умовах ринкової економіки// Вісті. ДВ. – 2005. – 1 липня.
 7. Кривицька О. Р. Планування прибутку підприємства// Фінанси України. – 2005, № 6. – С. 12-16.
 8. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.
 9. Субботович Ю. Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур// Фінанси України. – 1999, № 12. – С. 39-47.
 10. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів за спеціальностями 7. 050104 та 8. 050104 «Фінанси» денної і заочної форми навчання) / Мельник Л. В, Подлевський А. А. – Рівне: НУВГП. – 2011. – 28 с.
 11. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К. : Кондор, 2004. – 208 с.
 12. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18. 09. 91, із змінами і доповненнями.
 13. Закон України «Про банкрутство» від 14. 05. 92, зі змінами і доповненнями.
 14. Закон України «Про господарські товариства» від 19. 09. 91, зі змінами і доповненнями.
 15. Закон України «Про підприємництво», прийнятий Верховною Радою України 07. 02. 1991 р. // Голос України №44, 1991 р. зі змінами і доповненнями.
 16. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27. 03. 1991 р. // Голос України № 86, 1991 р. із змінами і доповненнями.
 17. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спец. 7. 050. 106 Облік і аудит. / За ред. проф. Ф. Л. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680с.
 18. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 483 с.
 19. Мочаліна З. М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” – Харків: ХНАМГ, 2006. − 157 с.
 20. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спец. 7. 050. 106 Облік і аудит. / За ред. проф. Ф. Л. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680с.
 21. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 483 с.
 22. Мочаліна З. М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” – Харків: ХНАМГ, 2006. − 157 с.
 23. Салига С. Я., Дацій Н. В., Корецький С. О., Нестеренко Н. В., Салига К. С. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 274 с.
 24. Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.
 25. Стоянова Е. С. – Финансовый менеджмент. – М. Перспектива, 2004. – 656с.
 26. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник/ За ред Кірейцева К. : ЦНЛ, 2004. -531 с.
 27. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент. Підручник. К. : Знання. 2006. – 439 с.
 28. ТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
 29. Бланк И. А. Управление активами. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2000. – 720 с.
 30. Бланк И. А. Управление формированием капитала. К: ”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
 31. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
 32. Бард B. C. Финансово-инвестиционньій комплекс. – М. : Фи-нансьі и статистика, 2008. – 258 с.
 33. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в усло-виях рьінка. Учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 260 с.
 34. Белолипецкий В. Г. Финансьі фирмьі: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
 35. Беренс В. Руководство по оценке зффективности инвести-ций/В. Беренс, П. М. Хавроник: Пер. сангл. -М. : ИНФРА-М, 2006. -185 с.
 36. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1. – К. : НИКА-ЦЕНТР, 2007. – 592 с.
 37. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. – К. : Ника-Центр, 2008. – 512 с.
Фото Капча