Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

становить -0, 06%, у 2009 р. зменшується на 305, 78%, а у 2010 зростає на 148, 89% і становить -156, 95%. Від’ємні значення рентабельності продукції свідчать про неякісну фінансову політику підприємства, та про небезпеку кризового стану.

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Цей показник також нижчий нуля у 2008 р. рівний -0, 01%, у 2009 -34, 82%, а у 2010 р. -28, 40% Це підтверджує вище отримані висновки і свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.
Висновок. Показники управління прибутком свідчать про неефективну систему фінансового менеджменту, по всіх роках, оскільки, рентабельність продукції і активів мають від’ємні значення, а чистий прибуток перетворюється в збиток. Для покращення системи фінансового менеджменту потрібно детально розглянути всі фактори впливу на прибуток і усунути негативний вплив.
На прибуток як економічний показник впливає багато факторів. їх можна поділити на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх належать фактори, що не залежать від розвитку підприємства:
 • інфляційні процеси;
 • законодавство;
 • політика;
 • науково-технічний та соціальний розвиток регіону;
 • політика оподаткування та ін.
До внутрішніх факторів належать ті, що залежать від діяльності окремо взятого підприємства. Вони можуть впливати на формування прибутку як безпосередньо, так і опосередковано. Ступінь впливу безпосередніх факторів обчислюється простим арифметичним способом. До них належать такі:
 • обсяги продукції, що випускається;
 • собівартість виробництва;
 • ціна продукції, що реалізується;
 • найменування (асортимент) продукції, що випускається.
Ступінь впливу опосередкованих факторів обчислюється за допомогою регресійно-кореляційної залежності. До таких факторів належать:
 • післяпродажний сервіс;
 • збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів;
 • реклама;
 • співвідношення між власним та позиковим капіталом та ін.
2.3. Управління активами на підприємстві ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»
 
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах власності або володіння. Все майно, яким володіє підприємство і яке відображене в його балансі, називається активами підприємства.
Активи є економічними ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку.
Таблиця 2. 4.
Аналіз складу майна ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 роки, тис. грн. 
ПоказникиПеріодВідхилення абсолютнеВідхилення відносне
2008200920102009/
20082010/
20092009/
20082010/
2009
Майно підприємства всього, в т. ч. : 581255054540737-7580-9808-13-19
Необоротні активи9664885015779-8146929-878
у% до майна1718391215121
Оборотні активи359213427524508-1646-9767-5-28
у% до майна6268606-810-11
Витрати майбутніх періодів125407420450-5120-6970-41-94
у% до майна22151-7-14-32-92
 
З даних табл. 2. 4 можна зробити висновок, що у 2009 році вартість майна у розпорядженні підприємства становила 50545 тис. грн., тобто порівняно з попереднім 2008 роком зменшилась на 7580 тис. грн., а у 2010 році, порівняно з 2009 р. на 9808 за рахунок:
- зменшення необоротних активів у 2009 р. на 814 тис. грн., та збільшення у 2010 р. на 9808 тис. грн., та зростання їх частки до майна на 1% і 21% відповідно;
- зменшення оборотних активів у 2009 р. на 1646 тис. грн., а у 2010 р. на 9767 тис. грн., та зміни їх частки до майна на 6% і -8% відповідно;
- зменшення витрат майбутніх періодів на 5120 тис. грн. у 2009 р. і у 2010 р. на 6970 тис. грн., та зменшення їх частки у майні підприємства на 7% і 14% відповідно.
Частка необоротних активів у майні підприємства протягом 2009 – 2010 р. р. зростає, а частка оборотних активів, навпаки, зменшується, що негативно характеризує структуру балансу підприємства.
З табл. 2. 5 та рис. 2. 1. видно, що основну частку необоротних активів займають основні засоби, динамічно змінюючись по роках. Також значною є частка незавершеного будівництва. У 2010 році значно зростає вартість довгострокових інвестицій.
У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.
У статті «Незавершене будівництво» відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва.
У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.
Така ситуація позитивно характеризує управління фінансами на підприємстві, оскільки спостерігається спрямування пасивів на різні цілі. Незавершене будівництво може свідчити про розширення виробничих площ. Довгострокові інвестиції принесуть дивіденди для підприємства в майбутньому.
Таблиця 2. 5.
Структура необоротних активів ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» за 2008-2010 роки, тис. грн. 
Показники200820092010Відхилення
АбсолютнеВідносне
2009/ 20082010/
20092009/ 20082010/
2009
1246891011
Необоротні активи всього, в т. ч. 9664885015779-8146929-878
Незавершене будівництво3309330937380429013
у% до необоротних активів34, 2437, 3923, 693, 15-13, 709-37
Основні
Фото Капча