Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка фінансового стану, фінансових результатів, ефективності фінансової діяльності підприємства ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

носити стабільний або рухомий характер. Стандартами виступають цільові стратегічні нормативи, показники поточних планів і бюджетів, система державних або розроблених підприємством норм і нормативів і т. ін.

5. Побудова системи моніторингу показників, які включаються у фінансовий контролінг. Система моніторингу (“відслідковуючи система”) складає основу фінансового контролінгу, саму активну частину його механізму. Система фінансового моніторингу представляє собою розроблений на підприємстві механізм постійного спостереження за показниками фінансової діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених та виявлення причин цих відхилень.
 
1.3. Фінансова служба підриємства
 
Побудова ефективної системи управління фінансами підприємства передбачає створення відповідної фінансової служби підприємства. Враховуючи обсяги і складність задач, що вирішуються на підприємстві, фінансова служба ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» представлена:
  • фінансовим управлінням – на великих підприємствах;
  • фінансовим відділом – на середніх підприємствах;
  • фінансовим директором або головним бухгалтером, який займається не тільки питаннями бухгалтерського обліку, але й питаннями фінансової стратегії – на малих підприємствах.
Структура фінансової служби ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» представлена на рис. 1. 1.
 
Рис. 1. 1. Структура фінансової служби ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»
 
На бухгалтерію покладаються обов’язки вести бухгалтерський облік підприємства та формувати його відкриту фінансову звітність у відповідності до встановлених вимог та положень. Аналітичний відділ зобов’язаний аналізувати й оцінювати фінансовий стан підприємства, виконання планових завдань по прибутку, обсягам виробництва та реалізації, підтримувати ліквідність та рентабельність підприємства. Відділ фінансового планування розробляє плани та бюджети підприємства (баланс доходів і видатків, бюджет руху грошових коштів, баланс активів і пасивів тощо). Оперативний відділ виконує збір рахунків, накладних, простежує їх оплату, забезпечує ефективні взаємовідносини з банками з приводу безготівкових розрахунків та отримання готівкових коштів, контрагентами – з приводу оплати товарів, послуг, вирішення спірних питань, державою – з приводу сплати податків, обов’язкових платежів, штрафів, пені та інших заходів економічного впливу на підприємство. Відділ по роботі з цінними паперами займається формуванням й управлінням портфелем цінних паперів, забезпечує його ефективність з позиції доходності і ризику. Функціонування системи управління фінансами здійснюється в рамках чинних законодавчих актів і нормативної бази. У вітчизняній теорії та практиці питання стратегічного управління діяльністю підприємством до цього часу недостатньо розроблені. Частково це пояснюється тим, що функція стратегічного управління тривалий час належала державі. Крім того, дається взнаки недосконалість правового, законодавчого, економічного регулювання в державі, а також нестабільність законодавчої бази, відсутність практичного досвіду у фахівців.
Враховуючи, що ринок передбачає роботу підприємства в умовах конкуренції, сьогодні ділова стратегія підприємств націлена на досягнення стратегічних конкурентних переваг. Отже, стратегію можна визначити як узагальнюючий план управління, який орієнтовано на досягнення основних цілей підприємства шляхом виявлення та реалізації довгострокових конкурентних переваг наданому ринку.
Таким чином, управління фінансами підприємств (фінансовий менеджмент) забезпечує його господарську діяльність фінансовими ресурсами, вирішує існуючі фінансові протиріччя у фінансових відносинах, здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни, націлене на подальший розвиток підприємства, досягнення його стратегічних цілей.
 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»
 
2.1. Управління грошовими потоками ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв»
 
Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господарською діяльністю.
Висока роль ефективного управління грошовими потоками підприємства визначається наступними основними положеннями:
1. Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах.
2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Темпи цього розвитку, фінансова стійкість підприємства значною мірою визначаються тим, наскільки різні види потоків коштів синхронізовані між собою по обсягах і в часі. Високий рівень такої синхронізації забезпечує істотне прискорення реалізації стратегічних цілей розвитку підприємства.
3. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства.
Розрахунок чистого грошового потоку
  (2. 1)
де ЧГП – загальна сума чистого грошового потоку підприємства за період, що розглядається, тис. грн. ;
ЧГПо – сума чистого грошового потоку підприємства за операційною діяльністю, тис. грн. ;
ЧГПі – сума чистого грошового потоку підприємства за інвестиційною діяльністю, тис. грн. ;
ЧГПф – сума чистого грошового потоку підприємства за фінансовою діяльністю, тис. грн.
 
Аналіз грошових надходжень та виплат від операційної діяльності проведемо з використанням прямого методу, який передбачає визначення чистого грошового потоку за формулою:
ЧГПо = РП + Іно – Зтм – ЗП – ППб – Іво; (2. 1)
де РП – сума грошових потоків від реалізації продукції,
Іно- інші надходження від операційної діяльності,
Зтм – кошти, виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей,
ЗП – заробітна плата оперативного персоналу і АУП,
ППб- сума податкових платежів і в позабюджетні фонди,
Іво – інші витрати операційної діяльності.
Розрахунок ЧГП від операційної діяльності проведемо в таблиці 2. 1.
Таблиця 2. 1
Розрахунок чистого грошового потоку ВАТ «Альмiнський завод будiвельних матерiалiв» у 2008-2010 рр. за прямим методом
Показник200820092010
Сума грошових потоків від реалізації продукції, РП893631284109
Інші надходження від операційної діяльності, Іно1232817
Кошти,
Фото Капча