Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП 
Розділ І. Організація як об’єкт управління
Розділ ІІ. Аналіз організації як системи управління
2.1 Діагностика макросередовища організації
2.2 Діагностика ділового оточення організації
2.3 Аналіз внутрішнього середовища організації
РОЗДІЛ III. Основні заходи удосконалення функціонування організації та очікування результатів
3.1 Основні фактори впливу на результати функціонального управління
3.2 Очікуварий результат удосконалення управління
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
 
Вступ
 
Розвиток ринкових відносин різко змінює умови функціонування підприємств як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях. Складні умови господарювання, зміна форм власності, ринкові відносини, конкуренція, економічна самостійність підприємств вимагають від сучасних керівників усіх рівнів управління нових знань і навичок, які б відповідали вимогам часу. Адже для того, щоб забезпечити ефективну діяльність підприємства, необхідно кваліфіковано орієнтуватися в кон’юнктурі ринку, передбачати дії конкурентів, грамотно оцінювати своє положення на ринку та здійснювати ефективний відбір варіантів проектних, технічних, господарських та управлінських рішень.
Актуальність теми. В нових умовах господарювання управління підприємством вимагає пошуку все нових і удосконалення вже існуючих форм і методів організації його діяльності. Дана тема є актуальною для кожної організації, так як на сучасному етапі управлінська діяльність як процес організації функціонування підприємства стала одним із найважливіших факторів розвитку як всієї економіки в цілому, так і кожного конкретного підприємства зокрема.
Предметом дослідження є управлінські відносини всередині підприємства, що визначають рівень організації функціонального управління підприємством як системою.
Об’єктом дослідження є державне підприємство «Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство».
Метою виконання даної курсової роботи є дослідження діяльності підприємства як відкритої системи з комплексною оцінкою його зовнішнього і внутрішнього середовища й розробка заходів із удосконалення управління певними його сферами, поглиблення теоретичних знань, набутих в процесі вивчення курсу „Менеджмент організацій” та обґрунтування шляхів і методів подальшого вдосконалення господарського механізму функціонування підприємства, а також розроблення заходів та пропозицій, спрямованих на вдосконалення управління підприємством загалом та рекомендацій щодо поліпшення окремих аспектів виробничої та управлінської діяльності підприємства. Актуальність теми пов’язана з необхідністю нового проектування систем менеджменту, тобто формування взаємопов’язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які здатні забезпечити ефективний управлінський вплив керуючої системи організації на керовану.
Завданням даної роботи є оцінити практичні можливості підприємства, виявити більш ефективні шляхи досягнення цілей, зони потенційних проблем і можливі непередбачені наслідки, запропонувати заходи реорганізації функціонального управління. Курсова робота включає в себе три розділи, кожен з яких містить у своєму складі ще декілька підрозділів. В першому розділі досліджується мета підприємства, його види діяльності та структура організації. У другому розділі діагностується макросередовище та внутрішнє середовище підприємства, а також взаємодія його з діловим середовищем. А вже у третьому розділі пропонуються основні заходи реорганізації функціонального управління та вказуються результати удосконалення управління, які від цього очікуються.
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Процеси підвищення ролі і частки приватної власності, розвитку фондового ринку, активізації зовнішньоекономічної діяльності і загострення потреби удосконалення механізму управління організацією як найважливішим чинником впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей.
Підприємство як складна виробнича система має виробничу та організаційну диференціацію, що виражається в поділі його на виробничий, обслуговуючий підрозділи та апарат управління з певною функціональною структурою.
 
РОЗДІЛ І. Організація як об’єкт управління
 
Короткий опис підприємства
Державне підприємство «Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство» засноване на державній власності, створене відповідно до наказу Державного комітету лісового господарства України від 01.03.1999 №24 «Про удосконалення лісовим і мисливським господарством у Житомирській області», належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України і входить до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Повна назва підприємства: Державне підприємство «Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство», знаходиться за адресою: 11701, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шепетівська, 11.
Підприємство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном згідно з чинним законодавством. Має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в загальному, господарському та третейському судах. Підприємство діє на основі статуту.
Державне підприємство „Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство” створене з метою:
 ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
 ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.
Майно підприємства
Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні засоби, кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству.
Лісові землі склали 5356 га.
Останнє лісовпорядкування проведено в 2004 р. у відповідності з вимогами діючої лісовпорядної інструкції 1985 р., рішенням першої лісовпорядної і технічної наради за підсумками польових
Фото Капча