Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

часто розпорядження місцевого значення вступають у протиріччя з відомчими нормами, а й із законами, маючи при цьому виконавчу силу вищу за державні нормативні акти. 

Конкуренти. У багатьох випадках не споживачі встановлюють ціну на пропоновану продукцію, а конкуренти. Вони визначають, які результати діяльності можна продати і яку ціну за них можна запросити. Для виживання на конкурентному керівники змушені реагувати на нововведення шляхом перетворення своєї організації на більш новаторську й ефективну у своїй сфері діяльності.
  Для розробки стратегії розвитку підприємства проведемо загальний SWOT – аналіз, який дає можливість визначити сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можливості та загрози (таблиця 2.2.). 
SWOT-аналіз – це простий, але дуже практичний інструмент для підготовки стратегічних рішень в господарській діяльності підприємства. Він висвітлює сильні та слабкі сторони підприємства, можливості та загрози для його подальшого розвитку, пов’язані з впливом факторів зовнішнього середовища (конкуренти, покупці, макросередовище тощо).
 
Таблиця 2.2
Матриця SWOT– аналізу ДП “Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство” 
Зовнішні фактори Можливості
Попит на продукцію лісової галузі поступово зростає;
Низький ступінь ризику;
Сприятливі умови розширення посадкових площ під ліси;
Перспективи отримання інвестицій.
Підтримка держави Загрози
Світова криза обмежує доступ до фінансових ресурсів;
Нестабільний політичний ситуація, вибору змінюються виборами;
Високі податки;
Загроза уповільнення росту ринку.
Внут-рішні фактори Сильні сторони
Кваліфікація працівників; 
Репутація Підприємства;
Висока якість послуг;
Великий ринок надання послуг, потреба в яких постійно зростає ;
Оптимізм колективу;
Наявність потужної ресурсної бази. Слабкі сторони
Відсутність спрямованого напрямку стратегічного розвитку;
Значне навантаження на персонал, в зв’язку з малою чисельністю і великими обсягами роботи;
Сильні і слабкі сторони – це ті характеристики, які можуть бути проконтрольовані підприємством, на які воно може впливати. Вони, як правило відносяться до теперішнього часу.
Можливості і загрози – це ті характеристики, які знаходяться поза контролем підприємства і можуть вплинути на результати в майбутньому.
 
2.3 Аналіз внутрішнього середовища організації
 
Внутрішнє середовище – це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Внутрішнє середовище інтерпретується як універсальне, незалежне від організаційно-правової форми організації, й об’єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, кадри, фінанси, дослідження й розвиток. Кожну з цих сфер можна охарактеризувати за допомогою основних чинників, які можуть бути джерелом як переваг, так і недоліків організації.
Структура управління організацією або організаційна структура управління – це упорядкована сукупність, взаємозв’язаних елементів системи, що визначають поділ праці і службові зв’язки між структурними підрозділами і працівниками апарату управління щодо підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами і регламентує потоки інформації в системі управління. 
На підприємстві існує лінійна структура управління, де кожен працівник підпорядковується тільки одному управлінцю і всі зв’язки з вищими рівнями управління йдуть через нього. Ця структура характеризується простотою, чіткістю і зрозумілістю взаємовідносин ланок і працівників управління. Основні вимоги при даній структурі управління – це висока компетентність керівництва з усіх питань.
Динаміка структури витрат ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство»
 
Таблиця 2.3
Динаміка структури витрат ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство»
№ з/п Наймену-вання показників Роки Відхи-лення
2007 2008 2009
абс. з-ня питома вага,% абс. з-ня питома вага,% абс. з-ня питома вага,% 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Матеріальні витрати 6671,8 34,7 5523,3 25,6 11438,5 35,4 +5912,2
2 Витрати на оплату праці 7797,2 40,5 10319,0 47,7 13585,2 42,1 +3266,2
3 Відрахування на соціальні заходи 2978,4 15,5 3737,4 17,3 5046,2 15,6 +1308,8
4 Амортизація основних фондів 1111,4 5,8 1267,3 5,9 1257,0 3,9 -10,3
5 Інші операційні витрати 670,4 3,5 768,0 3,5 962,3 3,0 +194,3
Собівартість наданих послуг 19229,2 100,0 21615,0 100,0 32289,2 100,0 -
 
Для більш наглядового порівняння отримані дані зобразимо у вигляді графіка (рис.2.1.).
Як видно, позитивними моментами у розвитку підприємства є: ріст матеріальних витрат більш як на 35%, витрат на оплату праці більше 42% та відрахувань на соціальні заходи – майже на 16%. Негативним – є ріст інших операційних витрат на 3% у порівнянні з попереднім роком та зменшення амортизації основних фондів підприємства на 3,9% в порівнянні з попереднім роком.
 
Рис. 2.1. Динаміка структури витрат ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство»
 
Аналіз трудових ресурсів на підприємстві спрямований на об’єктну оцінку використання кадрів, використання робочого часу, визначення ефективності праці персоналу; оцінку впливу факторів на зміну трудових показників; виявлення можливостей покращення використання трудових ресурсів.
Основними показниками, що характеризують персонал підприємства є чисельність персоналу, фонд оплати праці, середня заробітна плата, продуктивність праці, плинність персоналу.
Продуктивність праці – кількість наданих послуг (виконаних робіт) за одиницю робочого часу в нормальних організаційно-технічних умовах в розрахунку на одного працівника.
Для аналізу трудових ресурсів використовують дані річних та місячних звітів з праці (Ф-1ПВ, річний, квартальний, місячний), звіту про використання робочого часу (Ф-3ПВ).
Аналіз трудових ресурсів дає
Фото Капча