Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація функціонального управління на державному підприємстві "Новоград-Волинське дослідне лісомисливське господарство"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
81
Мова: 
Українська
Оцінка: 

організації

№ з/п Назви цілей Показники, за допомогою яких цілі підлягають виміру
1 Прибутковість Обсяг прибутку; доход на інвестований капітал; розмір виплати дивідендів на акцію; відношення прибутку до обсягу продаж; частка коштів, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків і розрахунків з учасниками.
2 Ринки Частка ринку (питома вага підприємства у галузі чи певному виді діяльності), обсяг реалізації в грошовому чи натуральному вимірнику, галузева ніша.
3 Рентабельність Економічний ефект, фінансовий результат, або співвідношення між оптимальним результатом та сукупними витратами.
4 Продукція Обсяги виробництва та продажу в розрізі окремих видів і найменувань продукції.
5 Фінансові можливості Структура капіталу, його поділ на власний і залучений (перманентний), характеристики використання коштів, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, зобов’язань.
6 Виробничі потужності Вартість основних фондів, фондовіддача й фондомісткість, амортизація, постійні витрати на одиницю продукції.
7 R&D Співвідношення витрат на проведення досліджень, розробок та нововведень до корисного ефекту від їх впровадження, технологічний рівень, ступінь моральної застарілості продукції.
8 Зміни в структурі чи діяльності Створення, виділення чи ліквідація спеціалізованих структурних підрозділів, злиття, продаж чи купівля, освоєння нових видів діяльності, ведення допоміжних виробництв.
9 Використання персоналу Продуктивність праці, кількість та якість працівників основного і допоміжного виробництв, адміністрації.
10 Соціальна відповідальність Екологічна безпека, ресурсозбереження, безвідходне виробництво чи утилізація залишків, соціальна сфера, пільги для працівників, пенсійне та медичне забезпечення, благодійництво, розвиток сфери послуг і побутового обслуговування.
 
Визначення цілей вимагається для кожного ключового результату, який є важливим для досягнення успіху. Існують два типа ключових результатів: ті, які відносяться до фінансової діяльності, і ті, які відносяться до показників стратегічної діяльності компанії. Досягнення фінансових показників являється основою підтримання і покращення положення компанії на ринку в довгостроковій перспективі. 
Природно, що дуже важко звести разом при встановленні цілей різнонаправлені інтереси суб’єктів впливу. Власники очікують, що організація забезпечить високий прибуток, великі дивіденди, росту курсу акцій та безпеку для вкладених капіталів. Співробітники бажають, щоб організація виплачувала їм високу заробітну плату, давала цікаву та безпечну роботу, забезпечувала умови росту та розвитку, здійснювала добре соціальне забезпечення. Для покупців фабрика повинна дати продукт по вигідній ціні, відповідної якості, з хорошим обслуговуванням та іншими гарантіями. Людство потребує від організації, щоб вона не наносила шкоду навколишньому середовищу, допомагала населенню та інше. Менеджери та керівництво даного товариства враховують все це й розробляють цілі таким чином, щоб в них знаходили втілення ці різнонаправлені інтереси суб’єктів впливу.
 
Організаційно-функціональна структура підприємства
Організаційна схема підприємства зображена на рис.1.5.
 
Рис. 1.5. Організаційна структура ДП «Новоград-Волинське ДЛГ»
 
Підприємство має лінійно – функціональну організаційну структуру, яка в основному притаманна підприємствам з малою чисельністю працівників. 
Така організаційна структура має як переваги, так і свої недоліки. 
Серед переваг слід відмітити:
• єдність розпорядництва – простота і чіткість підпорядкування;
• оперативність прийняття управлінських рішень;
• узгодженість дій виконавців;
• повна відповідальність керівника за отриманий результат.
До недоліків можна віднести:
• велике інформаційне навантаження на керівника;
• структура пристосована в основному до вирішення оперативних і поточних завдань.
Життєвий цикл організації - це є період існування організації від моменту її створення і до моменту відновлення або зникнення.
Життєвий цикл поділяється на 5 стадій:
1. Створення. Організація знаходиться в стадії встановлення, формується мета, визначається місія, збирається інформація про ділове оточення підприємства.
2. Ріст. Характеризується прискореним зростанням масштабів виробництва та формування власного іміджу.
3. Зрілість. Найвищий рівень розвитку підприємства, найвища продуктивність використання ресурсів, однак посилюється конкуренція.
4. Старіння. Організація на ринку стикається із зниженням попиту, зростає конкуренція та знижуються прибутки.
5. Зникнення. Вирішується питання про банкрутство підприємства.
ДП «Новоград-Волинське ДЛГ» в життєвому циклі знаходиться на стадії зрілості.
 
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз організації як системи управління
 
2.1 Діагностика макросередовища організації
 
Для аналізу макросередовища організації необхідно навести характеристику факторів, які здатні викликати ситуацію виживання або загрози для підприємства:
- політичні фактори – вплив на ділову активність організації, рівень політичної стабільності, характер політичної боротьби, напрям розвитку політичної системи;
- економічні фактори – загальний економічний рівень розвитку, ринкові відносини, розмір валового національного продукту, темпи інфляції, валютний курс, дефіцит бюджету, рівень безробіття, норми оподаткування, продуктивність праці, величина з/п;
- правові фактори – законодавча база діяльності (від дотримання законів залежить правильність виконання контрактів), права, відповідальність та зобов’язання організації;
- соціально-демографічні фактори – традиції, етнічні норми, стиль життя, відношення людей до роботи, психологія споживача, демографічні характеристики – рівень народження, середня тривалість життя, темпи росту населення, рівень освіти, кваліфікація;
- науково-технічні та технологічні фактори – модернізація продукції, нові наукові дослідження та розробки в даній галузі, в технології, в управлінні;
- екологічні та природньо-географічні фактори – кліматичні умови (природні катаклізми, стан природних ресурсів), екологічний стан (озонові дири, сонячна активність), забруднення навколишнього середовища.
Аналіз впливу факторів макросередовища на діяльність фабрики наведемо у вигляді таблиці 2.1.
 
Таблиця 2.1
Фото Капча