Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організація та вдосконалення менеджменту іноземних інвестицій (на прикладі тютюнової промисловості України)

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Реферат
 
Тема дипломної роботи "Організація та вдосконалення менеджменту іноземних інвестицій (на прикладі тютюнової промисловості України)", що винесена на розгляд, є актуальною. Актуальним є поглиблене теоретичне дослідження ринкових форм і механізмів інвестиційної діяльності на мікро- і макрорівнях. Структурно робота складається із трьох частин: вступу, основної частини, що складається з чотирьох розділів та висновку.
У вступі наведено мету та задачі дипломної роботи, що виносяться на розгляд. В основній частині розглянуто теоретичні аспекти інвестиційної діяльності в Україні, охарактеризовано тютюнову галузь України та наведена оцінка привабливості інвестицій міжнародних тютюнових транснаціональних корпорацій у цю галузь. Також проаналізовано проблеми залучення іноземних інвестицій в тютюнову промисловість України, розглянуто заходи щодо організації БЖД, охорони праці та навколишнього середовища на тютюнових фабриках України.
У висновку проаналізовано основні результати виконаної роботи.
В дипломній роботі використано 30 джерел літератури.
Робота містить 86 сторінок, 4 схеми, 3 графіка, 4 діаграми та табличний матеріал у вигляді 16 таблиць.
 
Вступ
 
У даний час дослідження інвестування економіки України знаходиться в центрі уваги. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зсувів у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із найбільше діючих механізмів соціально-економічних перетворень.
Сформована нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібно розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучить форми приватного і державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різноманітних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші міри, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої фірми, компанії або галузі, так і на рівні національної економіки в цілому. Але сьогодні суб'єкти господарювання і державний бюджет не в змозі повною мірою проінвестувати внутрішні потреби національної економіки. Залучення ж вітчизняного банківського капіталу до інвестування суб'єктів господарювання є недостатнім, що зумовлено слабкістю самої банківської системи та незадо вільним фінансовим станом підприємств, які потребують інвестицій, не кажучи вже про їхню неспроможність повернути взяті кредити у визначені строки. Структурна перебудова на шляху до ринкової трансформації економіки Ук раїни може бути прискорена у разі ефективного залучення прямих іноземних інвестицій. І тому впроваджуючи політику активізації іноземного інвестування, Україна, як і інші країни з перехідними економіками, стає об'єктом спеціального аналізу експертів (визначається її інвестиційний потенціал та ризик іноземної інвестиційної діяльності в ній). У період ринкової трансформації важливо, з одного боку, формувати загальні політичні, правові та інституціональні умови, сприятливі для внутрішнього та іноземного інвестування, а з іншого — ефективно використовувати зарубіжний досвід створення локальних зон із сприятливим інвестиційним кліматом.
Актуальність теми дипломної роботи "Організація та досконалення менеджменту іноземних інвестицій (на прикладі тютюнової промисловості України)" полягає в тому, що в нинішній час тютюнова промисловість стала однією із самих прибуткових галузей в економіці України, пропонуючи споживачу досить великий спектр своєї продукції, а з приходом іноземних інвесторів даний ринок розвивається впевнено і стабільно, хоча і тут існують проблеми, що приносять головний біль чиновникам і виробникам, зокрема: як зупинити контрабанду тютюнових виробів, що робити з вилученим нелегальним товаром, як бути зі збитковими вітчизняними підприємствами тощо.
Метою дипломної роботи є розгляд і визначення ролі та значення надходження іноземних інвестицій в тютюнову галузь України та внесення пропозицій щодо вирішення проблем їх залучення.
У процесі реалізації цієї мети слід вирішити такі задачі:
1 .Дослідити та проаналізувати інвестиційний клімат України та основні заходи, щодо його поліпшення.
2. Визначення шляхів розвитку тютюнової галузі.
3. Провести оцінку та аналіз привабливості іноземних інвестицій в тютюнову галузь України.
4. Дослідити та провести аналіз основних проблем залучення іноземних інвестицій в тютюнову промисловість та їх вплив на процес інвестування. Усі перелічені задачі тісно взаємопов'язані та взаємозумовлені.
Основними об'єктами дослідження в цій роботі стали українські тютюнові фабрики (Харківська, Київська, Кременчуцька, Прилуцька та Черкаська фабрики), в які міжнародні тютюнові компанії (Philip Morris, Reemtsma, Japan Tobacco International, British-American Tobacco та Gallaher).
Так як в даний час ця тема носить актуальний характер, тому вона досліджується в багатьох вітчизняних виданнях: Морозов B.C. Міжнародні тютюнові компанії, Усоєва Г.П. Тютюн та інвестиції. Крім вище наведеної літератури в дипломній роботі використовувались роботи таких авторів як: Дікаленко М.В., Губський Б.В., Луцевич О. В., Омельченко А. В. та інших.
 
1. Сутність, роль та значення менеджменту іноземних інвестицій
 
1.1 Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій
 
У широкому розумінні міжнародними є ті інвестиції, реалізація котрих передбачає взаємодію учасників, які належать різним державам (резидентів та нерезидентів по відношенню до конкретної країни). У вузькому значенні міжнародна інвестиція - це інвестиція за рубіж або іноземна (мал. 1.1).
Із країни базування здійснюється експорт капіталу, вона є місцем переважного перебування інвестиційного суб'єкта (для фізичної особи - це країна громадянства, для юридичної — країна реєстрації). Інвестування капіталу, його безпосереднє вкладення здійснюється у приймаючій країні. Країни базування іноді називають країнами-донорами, а приймаючі країни
Фото Капча