Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні заходи сортової агротехніки гібридів кукурудзи різних груп стиглості в північному Степу України

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 

дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідались на Всеукраїнських науково-практичних конференціях молодих вчених і спеціалістів (Дніпропетровськ, 2002 р., Київ – Чабани, 2002 р.), Міжнародних науково-практичних конференціях (Луганськ, 2003 р., Вінниця, 2003 р.), засіданнях науково-методичної ради Інституту зернового господарства УААН та координаційних нарадах науково-методичного Центру з проблем зернового господарства України (Дніпропетровськ, 2000-2003 рр.).

Публікації. За результатами проведених досліджень опубліковано 9 наукових робіт, в тому числі 4 – у фахових виданнях.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація викладена на 185 сторінках, містить 55 таблиць, 2 рисунка, 17 додатків. Складається із 6 розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список використаних джерел включає 381 найменування, в тому числі 54 іноземних авторів.
 
ЗМІСТ РОБОТИ
 
Стан вивчення питання. На основі аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених щодо впливу основних прийомів сортової агротехніки на продуктивність гібридів кукурудзи проведено обґрунтування і вибір напрямку досліджень.
Умови, програма та методика проведення досліджень. Польові досліди проводили протягом 2000-2003 рр. на Ерастівській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН, яка розташована у північному Степу.
Ґрунт дослідних ділянок – чорнозем звичайний малогумусний важкосуглинковий із вмістом гумусу в орному шарі 4, 5%. Відзначається він високими запасами калію та нейтральною реакцією ґрунтового розчину. Клімат помірно-континентальний із річною сумою опадів 475 мм. За гідротермічним режимом періодів вегетації 2000 та 2003 рр. були сприятливими, а 2001 та 2002 – в різній мірі посушливими.
Дослідження проводили відповідно до загальноприйнятих методичних рекомендацій (Б. А. Доспехов, 1979; ВНДІ кукурудзи, 1980). В досліді №1 з визначення ефективності строків сівби нових гібридів кукурудзи сівбу проводили 25 квітня, 5 і 15 травня. Дослід №2 з вивчення реакції гібридів на дію доз мінеральних добрив включав варіанти без добрив; з оптимально-мінімальною дозою (N30P30) ; оптимальною (N60P60). Кожна доза розраховувалась, виходячи з фактичних запасів поживних речовин у ґрунті. Дослід № 3 включав варіанти з різними рівнями густоти стояння рослин: для ранньостиглого і середньораннього гібридів – 40, 50, 60 і 70 тис. /га, для середньостиглого і середньопізнього – 30, 40, 50 і 60 тис. /га. Площа ділянок становила 101, 6 м2 в трьох повтореннях.
Дослід № 4 з визначення реакції нових гібридів кукурудзи на глибину основного обробітку ґрунту включав варіанти із полицевою оранкою ПЛН-5-35 на глибину 27-30 см і мілким обробітком КПЕ-3, 8 на глибину 12-14 см. В досліді №5 вивчали продуктивність гібридів кукурудзи залежно від попередників (озима пшениця і кукурудза на зерно). Площа ділянок – 63, 8 м2, повторень – 4.
Досліди проводили методом розщеплених ділянок.
В дослідах проводили фенологічні спостереження, біометричні виміри та обчислення площі листків. У динаміці визначали число функціонуючих листків, масу рослин, чисту продуктивність фотосинтезу, вологозабезпеченість рослин. Вивчали агрофізичні властивості ґрунту, кореневу систему, індивідуальну продуктивність рослин та якість зерна. Проводили визначення вологості зерна, структури урожаю та урожайності зерна. Статистичну обробку і оцінку економічної ефективності здійснювали за сучасними методиками на персональному комп’ютері.
Ріст, розвиток рослин та формування продуктивності гібридів кукурудзи під впливом строків сівби. В дослідженнях простежувалась пряма залежність між тепловим режимом ґрунту і розвитком рослин на етапі проростання насіння і появи сходів (r = 0, 96-1, 00) та зворотна кореляція між температурою ґрунту та тривалістю періоду “сівба – сходи” (r = -0, 82). По мірі прогрівання ґрунту в зв’язку зі строками сівби період появи сходів скорочувався. Польова схожість насіння зростала від першого строку сівби до третього. Дещо зменшувалася вона за умови пониженої середньодобової температури ґрунту при першому і другому строках та внаслідок повітряних і ґрунтових приморозків. У всі роки досліджень найвищими показниками повноти сходів відзначався ранньостиглий гібрид Кадр 195 СВ (табл. 1). При сівбі в достатньо прогрітий і вологий ґрунт насіння швидко проростало, що дещо знижувало негативний вплив шкідливих організмів. Кількість пошкодженого насіння шкідниками і хворобами зменшувалася від ранніх до більш пізніх строків.
 
Таблиця 1
Вплив строків сівби на польову схожість та формування продуктивності гібридів кукурудзи (середнє за 2000-2003 рр.)
 
Висота рослин гібридів Кадр 195 СВ та Кадр 443 СВ у фазу 10-12 листків знижувалась від ранніх строків сівби до більш пізніх, а у гібридів Кадр 267 МВ та Дніпровський 337 МВ найвищою була при сівбі 5 травня. У фазу цвітіння волотей відмінності показників вирівнювались. В посушливі 2001 та 2002 рр. спостерігалась чітка тенденція зниження висоти від першого до третього строків. В сприятливий 2003 р. висота рослин зростала від раннього до пізнього строків. Відмічено високу кореляційну залежність між висотою рослин у фазу цвітіння та висотою прикріплення качанів (r = 0, 93). Діаметр стебла у всіх гібридів був найбільшим при здійсненні сівби 5 травня, при застосуванні ранніх або пізніх термінів висіву не спостерігалось значних змін товщини нижньої частини рослин.
Процес відмирання листкових пластинок у досліджуваних форм спостерігався вже з фази 10-11 листків. На початкових етапах розвитку рослин найбільшу кількість листків гібриди формували при ранніх строках сівби. У фазу цвітіння відмічали вирівнювання цих показників, а в наступні періоди більш тривале функціонування листкового апарату було у варіантах пізніх строків.
Спостереження за динамікою засихання
Фото Капча