Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Паблік Рилейшнз

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
Умовно суспільство поділяють на три частини (сектори) : державний, комерційний та громадський або «третій» сектор. Завжди досить багато уваги приділяється питанням інформаційної безпеки суб’єктів державного та комерційного секторів і майже зовсім не вивчаються проблеми забезпечення інформаційної безпеки представників «третього» сектору – об’єднань громадян. Можна припустити, що їм просто не потрібна інформаційна безпека, адже їм нічого не загрожує. Але сьогодні ми маємо змогу спостерігати, як інформаційні технології стають знаряддям вже не тільки державного та комерційного секторів, але і представників громадського сектору, як політичні партії і громадські організації, досягаючи своїх політичних та громадських інтересів, скоріше несвідомо втягуються в інформаційні війни, розробляють програми інформаційної діяльності, застосовують методи захисту інформації у своїх інформаційних системах і, нарешті, створюють структурні підрозділи (інформаційні, інформаційно-аналітичні відділи тощо), одним із основних завдань яких є забезпечення інформаційної безпеки. Рідше зустрічаються відділи, які займаються тільки інформаційною безпекою. У будь-якому випадку існуючі проблеми системи забезпечення інформаційної безпеки об’єднань громадян дедалі більше стають предметом вивчення і вирішення на рівні керівництва політичних партій та громадських організацій України. Все це вказує на актуальність питань інформаційної безпеки об’єднань громадян і послужило підставою для обрання цієї проблеми темою даної проблеми.
Мета дипломної роботи: на основі аналізу проблем інформаційної безпеки об’єднань громадян розробити концепцію системи інформаційної безпеки, яка може бути покладена в основу створення системи забезпечення інформаційної безпеки об’єднань громадян.
Завдання дипломної роботи. Для досягнення даної мети необхідно: -проаналізувати діяльність об’єднань громадян як представників «третього сектору» та причини які зумовлюють необхідність забезпечення інформаційної безпеки їхньої діяльності; – вивчити складові частини інформаційної безпеки, мету, принципи функціонування такої системи, а також правову базу інформаційної безпеки в Україні та основні функції цієї системи; – розробити основні положення концепції системи інформаційної безпеки об’єднань громадян, яка може служити основою системи забезпечення інформаційної безпеки.
Об’єкт дослідження: об’єднання громадян, в якості конкретного представника служить – Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України».
Предмет дипломної роботи: система забезпечення інформаційної безпеки об’єднань громадян.
Для проведення досліджень використовувалися такі методи як системний аналіз, порівняльний аналіз, контент-аналіз, емпіричні методи дослідження.
Методологія дослідження. У нашій роботі було використано наступні методи: аналіз і синтез, абстрагування,
Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає в узагальненні теоретичного матеріалу по проблемі інформаційної безпеки та захисту інформації в суспільстві, що може служити базою для розробки та застосування тих чи інших елементів інформаційної безпеки та захисту інформації в інформаційному суспільстві. Суттєвим елементом практичної цінності даної роботи є розробка системи інформаційної безпеки на приватному підприємстві «Сектор плюс». Матеріали дипломної роботи також можуть бути використані у навчальній дисципліні «Фондознавство».
Розробленість проблематики. Проблема інформаційної безпеки об’єднань громадян недостатньо представлена в науковій літературі, хоча в практичній діяльності об’єднання громадян відчувають практичну необхідність її забезпечення. Оскільки, проблема інформаційної безпеки в цілому (на рівні національної безпеки, державних та комерційних установ) є досить розробленою як в теоретичному так і в практичному плані, то завдання дослідження зводилося до адаптації теоретичних і практичних положень до конкретного об’єкта – об’єднань громадян. В цьому теоретична і практична цінність роботи.
Джерельна база. В роботі було використано дослідження цілого ряду вітчизняних науковців (В. Домарева, Г. Віленського, О. Литвиненка, С. Таратухіна та інших), а також зарубіжних дослідників (А. Шиверського, В. Ярочкіна, В. Циганкова, І. Мелюхіна та інших). В роботі також використано інформацію з мережі Інтернет (сторінки центру захисту інформації, бюро інформаційних досліджень та розробок, технології забезпечення інформаційної безпеки і т. д.), також нормативно-правові документи, які регулюють відносини у сфері інформаційної безпеки в Україні.
Структура дипломної роботи. Робота має три розділи. У першому розділі подано розуміння сутності «третього» сектору, види його представників, та проаналізовано причини, закладені у інформаційному суспільстві, що призводять до необхідності забезпечення інформаційної безпеки об’єднань громадян.
Другий розділ присвячений конкретним питанням системи забезпечення інформаційної безпеки об’єднань громадян. В ньому проаналізовано поняття інформаційної безпеки, основні принципи її забезпечення, класифікацію видів інформаційної безпеки, досліджено правову базу та функції системи забезпечення інформаційної безпеки об’єднань громадян.
Третій розділ є заключним і має прикладний характер. В ньому, на основі досліджень статутних цілей та завдань Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України», аналізу інформаційної діяльності організації, запропоновано концепцію інформаційної безпеки, яка може служити основним внутрішнім нормативним актом для побудови системи забезпечення інформаційної безпеки вказаної громадської організації.
 
1. Сучасне життя ми не можемо уявити собі без Паблік Рилейшнз
 
Хоча це поняття і досить нове для нас, але діяльність ця почалася ще в давньому світі. Уже тоді люди намагалися встановити контакти з публікою, і при цьому не тільки враховувати думки інших людей, але й впливати на ці думки, подаючи необхідну інформацію, впливаючи на свідомість і поведінку громадськості.
Для того, щоб переконати населення або якісь його групи в доцільності стабілізації, поновленні або зміні об’єктів соціального управління, необхідні зв’язки з громадськістю або пропаганда.
Система зв’язків з громадськістю використовує різноманітні акції та події для створення сприятливого ставлення до організації та створення сприятливого, бажаного іміджу організації.
Безпосереднім попередником паблік рилейшнз було прес-посередництво ще у першій
Фото Капча