Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
ПИЛИПЕНКО АНЖЕЛІКА АНАТОЛІЇВНА
 
 
УДК 35.08
 
ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
 
Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право
 
АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
 
Ірпінь – 2008
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі адміністративного та митного права Академії митної служби України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України
Національний університет державної податкової служби України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук,
Ануфрієв Микола Іванович,
Київський національний економічний університет, 
доцент кафедри правової економіки;
 
доктор юридичних наук, доцент,
Курило Володимир Іванович,
Національний аграрний університет,
декан юридичного факультету.
 
Захист відбудеться “30” вересня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 55.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.
 
Автореферат розісланий “27” серпня 2008 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Коваль 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
 Актуальність теми дослідження. Сучасний стан політичних перетворень і розбудови України як демократичної правової держави та впровадження в життя основних положень адміністративної реформи обумовлюють необхідність удосконалення системи органів виконавчої влади. Особливого значення при цьому набуває розробка відповідної державної кадрової політики і механізмів її реалізації як універсального важеля, на основі якого держава постійно впливає на рівень свого суспільно-політичного та економічного розвитку. Водночас підвищуються вимоги до персоналу органів виконавчої влади, оскільки саме від його якісного складу та ефективності функціонування залежить успішність виконання завдань, що ставить перед ними держава. 
У даному контексті першочергове значення має визначення теоретико-методологічних засад формування кадрової політики Державної митної служби України як галузевої складової державної кадрової політики та дослідження засобів їх впровадження у митних органах, які є спеціально уповноваженими органами виконавчої влади в галузі митної справи. 
Основними засобами реалізації кадрової політики в митних органах виступають процеси формування персоналу та забезпечення його ефективного функціонування. В даному контексті особливої уваги потребує розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює зазначені процеси з метою приведення його у відповідність до високих вимог, які пред’являє держава у зв’язку з інтеграцією нашої країни у світову спільноту. 
Актуальність теми дослідження обумовлена також низьким ступенем розробленості питань формування та підвищення ефективності функціонування персоналу митних органів України. В працях А.П. Павлова, О.В. Тодощака, Т.В.Корнєвої та інших розглядаються окремі аспекти цих питань, але вони не приділяють достатньої уваги визначенню та систематизації основних складників зазначених процесів. 
Науково-теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі адміністративного права: В.Б.Авер’янова, Ю.С. Адушкіна, А.П. Альохіна, М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, Л.Р. Білої, Є.В. Додіна, С.В. Ківалова, Ю.М. Козлова, Н.П.Матюхіної, О.В. Негодченка, Н.Р. Нижник, Д.В. Приймаченка, Ю.А.Розенбаума, Ф.Д. Ромма, В.О. Соболєва, Ю.М. Старілова, В.Д. Сущенка, К.П. Уржинського, В.В. Цвєткова, В.К. Шкарупи та інших. 
На формування основних результатів дослідження мали також вплив теоретичні та практично-прикладні розробки з зазначеної проблематики фахівців у галузі трудового права: В.С. Венедиктова, М.І. Іншина та В.І. Щербини.
Проте, слід зазначити, що комплексні дослідження правових та організаційних засад формування і функціонування персоналу митних органів України до тепер не проводились, монографічна література з відповідної проблематики практично відсутня. Тому існує об’єктивна потреба наукового пошуку у цьому напрямку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до заходів реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98, завдань Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 2004 р. №746 та Програми вдосконалення кадрового забезпечення митних органів України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 11 лютого 2002 р. №83. 
Тема дисертаційного дослідження безпосередньо пов’язана з планами та напрямами науково-дослідних робіт кафедри цивільно-правових дисциплін Академії митної служби України за темою “Правове регулювання кадрової роботи в митних органах” (номер державної реєстрації 0104U003697) і кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України за темою “Адміністративно-правові проблеми організації та діяльності митних органів в умовах побудови правової держави” (номер державної реєстрації 0104U003696). 
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства, що регламентує роботу з персоналом в Державній митній службі України (далі – ДМСУ), визначити правові та організаційні засади й особливості формування і функціонування персоналу митних органів України, виробити пропозиції щодо їх удосконалення.
Для досягнення визначеної мети дисертантом були поставлені і реалізовані такі основні дослідницькі завдання:
-визначити теоретичні засади формування державної кадрової політики та засоби її
Фото Капча