Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

новизна та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в їх одержанні, наводяться відомості про апробацію результатів дослідження, публікації та структуру дисертації.

Розділ 1 “Теоретичні засади реалізації державної кадрової політики в митних органах України”, що складається з трьох підрозділів і висновків, присвячено аналізу теоретико-методологічних основ формування державної кадрової політики та кадрової політики Державної митної служби України, а також дослідженню основних засобів їх реалізації в митних органах. 
У підрозділі 1.1. “Державна кадрова політика – визначальний фактор формування кадрової політики Державної митної служби України” розглянуто правові засади формування державної кадрової політики, виявлено її сутність та значення для реалізації всієї політики держави, а також у процесі розробки кадрової політики ДМСУ. Також визначено суб’єкт і об’єкт, мету, завдання, напрями, принципи й види кадрової політики та джерела її формування. Акцентовано увагу на тому, що державна кадрова політика, хоча є й одним з видів кадрової політики, водночас виступає визначальним фактором для всіх її інших видів і спрямована на забезпечення різних сфер діяльності висококваліфікованими кадрами в конкретних історичних умовах. 
В дисертації проаналізовано ряд основних точок зору, що містяться у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі від початку минулого сторіччя до наших днів щодо визначення та тлумачення поняття “кадрова політика”, в ході чого було прийнято за основу формулювання, яке більш відповідає сучасності та містить усі головні моменти, які в кожному окремому випадку вкладали в нього науковці. Так, під кадровою політикою пропонується розуміти сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, розвитку та функціонування персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання.
З’ясовано, що в митних органах реалізація державної кадрової політики покликана забезпечити всі сфери діяльності відповідним за професією та кваліфікацією персоналом та створити у нього мотивацію до ефективної праці.
На основі проведеного дослідження наукових джерел уточнено поняття кадрової політики Державної митної служби України та запропоновано таке його формулювання: це система основних цілей, принципів, форм, методів, завдань і заходів роботи щодо забезпечення митних органів необхідною кількістю персоналу, який має відповідні ділові, моральні та професійні якості. Встановлено також, що кадрова політика ДМСУ є одним з видів галузевої кадрової політики і спрямована на формування високопрофесійного кадрового складу митних органів України, забезпечення стабільності службово-трудових відносин і сприятливого морально-психологічного клімату в колективах митних органів. 
Підрозділ 1.2. “Поняття персоналу митних органів України” присвячено аналізу процесу формування та застосування поняття “персонал” в науковій літературі й національному законодавстві в історичному контексті, а також шляхом дослідження його мовного походження. Виявлено особливості застосування вищезазначеного поняття у різних галузях наукової та практичної діяльності людини, встановлено його співвідношення з поняттями “кадри” і “особовий склад”, а також зв’язок з іншими суміжними поняттями. 
Автор дійшов висновку, що, хоча й думки науковців щодо визначення співвідношення понять “кадри” та “персонал” можна поділити на два протилежні підходи – від повного виключення того чи іншого терміну з обігу до їх поєднання, більш поширеним є все ж таки другий підхід, коли дані поняття вживаються як тотожні і означають постійний, професійно підготовлений склад колективу організації, який виконує трудові функції, згідно індивідуально укладених з кожним працівником трудових угод. Дисертант цілком поділяє думку тих авторів, які розглядають зазначені поняття як такі, що за своїм змістом практично співпадають, оскільки вважає, що відміна між поняттями “кадри” та “персонал” має формальний характер і полягає лише в їх мовному походженні (від французького “cadres”, німецького “kader” або від англійського “personnel”), а за своєю суттю ці поняття не мають принципових розбіжностей. 
Доведено також що синонімічним до понять “кадри” та “персонал” є поняття “особовий склад”. В дисертаційній роботі автор підкреслює, що в митних органах України така точка зору навіть відображена у назвах структурних підрозділів митних органів: “відділ організації професійної підготовки персоналу”, який входить до складу “департаменту кадрової роботи ДМСУ”, “відділ по роботі з особовим складом” митного органу тощо. Проте, автор звертає увагу на думку тих науковців, які вважають, що “особовий склад” – це дещо вужче поняття за “кадри” та “персонал”, оскільки воно, як, наприклад, в системі МВС, обмежується особами, яким присвоєні спеціальні звання і не включає технічний та обслуговуючий персонал. Дисертант вважає що такий підхід доцільно застосувати й до персоналу митних органів, і пропонує під особовим складом розуміти лише тих осіб, яким в установленому порядку присвоєні спеціальні звання.
Здійснене дослідження стало підґрунтям для формулювання поняття “персонал митних органів України”, під яким пропонується розуміти штатний склад митних органів, який володіє спеціальними знаннями, має відповідну професійну підготовку, практичні навички і виконує як основну професію службові обов’язки в митних органах України та отримує за свою роботу грошове забезпечення з коштів державного бюджету. 
Дисертант також пропонує уточнене формулювання поняття посади: це визначена структурою і штатним розписом первинна одиниця організації, для якої нормативними актами встановлено коло прав, обов’язків, службових повноважень та відповідальності.
У підрозділі 1.3. “Робота з персоналом як система засобів і способів реалізації державної кадрової політики в митних органах України” зазначено, що основним важелем реалізації кадрової політики в митних органах виступає робота з персоналом. Вона забезпечує здійснення цілей, завдань та принципів, які ставляться перед митними органами кадровою політикою держави та
Фото Капча