Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

не лише посадових осіб митної служби, а й технічний та обслуговуючий персонал. При цьому запропоновано під особовим складом розуміти лише тих осіб, яким присвоєно спеціальні звання. 

4. Обґрунтовано, що робота з персоналом являє собою систему засобів і способів реалізації державної кадрової політики в митних органах України, до якої, зокрема, належать такі складові: виявлення, прогнозування, планування потреб у персоналі; комплектування персоналу (відбір, оцінка та атестація, розстановка); адаптація персоналу; навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації); виховання та зміцнення дисципліни; мотивація і стимулювання професійної трудової активності, усунення негативних факторів, які зумовлюють плинність кадрів; забезпечення правового та соціального захисту персоналу. При цьому підкреслюється, що місце оцінки в даній системі визначено умовно, оскільки це – універсальний процес, який застосовується практично на кожному етапі роботи з персоналом.
Доведено, що поняття “кадрова робота” вужче за поняття “робота з кадрами”, оскільки означає лише методично-документальну складову роботи з персоналом. 
5. Відбір персоналу визначено як адміністративно-правовий засіб підвищення ефективності формування та функціонування персоналу митних органів України, за допомогою якого здійснюється оцінка придатності кандидата на певну посаду. 
Обґрунтована необхідність удосконалення процедури відбору персоналу до митних органів шляхом визначення системи критеріїв оцінки кандидата на посаду та закріплення їх в Інструкції про відбір кандидатів на службу в митні органи України, яку необхідно затвердити наказом Державної митної служби України.
6. Наголошено на важливість розробки та оприлюднення моделей посад в комплексі організаційних заходів з вдосконалення процесу просування по службі посадових осіб митних органів. 
7. Специфіка роботи в митних органах України ставить перед персоналом вимоги постійно підвищувати свій професійний рівень, тобто, навчатись протягом всього часу перебування на службі. Тому вся система навчання працівників митних органів повинна будуватись на принципах безперервної освіти з метою забезпечення високого рівня підготовки персоналу для якісного виконання ним своїх посадових обов’язків. 
8.Для оптимізації процесу адаптації персоналу в митних органах пропонується розробити та затвердити Положення про наставництво в митних органах України.
9. Прийняття Закону України “Про Дисциплінарний статут митної служби України”, в якому вперше на законодавчому рівні закріплено поняття дисципліни, визначається як кардинальний крок у напрямку підвищення рівня дисципліни в митних органах. Дисертантом було розроблено розділ ІІ “Обов’язки керівника митного органу із забезпечення службової дисципліни” (ст.ст. 9-11) та розділ ІІІ “Види заохочень та порядок їх застосування” (ст.ст. 12-20) зазначеного нормативно-правового акту. Позитивною особливістю даного Закону є, зокрема, запропоноване дисертантом виділення обов’язків керівника митного органу із забезпечення службової дисципліни в окремий розділ та детальне їх визначення.
10. Теоретично обґрунтовано значення системи психологічного забезпечення для підвищення ефективності функціонування митних органів України шляхом оптимізації процесів відбору, оцінки, розстановки, адаптації персоналу, супроводження його службової діяльності, підвищення рівня дисципліни серед особового складу та зниження плинності кадрів. 
Під системою психологічного забезпечення службової діяльності митних органів України дисертант розуміє сукупну узгоджену діяльність відділу психологічного забезпечення митних органів департаменту кадрової роботи ДМСУ, відділу соціально-психологічних досліджень АМСУ, відділів психологічного забезпечення навчального процесу та психологічної підготовки Київського та Хмельницького центрів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Держмитслужби України, психологів митних органів та психологів спеціальних підрозділів митних органів, спрямовану на підвищення ефективності виконання персоналом митних органів службових обов’язків. 
Для координації питань науково-методичної роботи системи психологічного забезпечення митних органів пропонується створити при директорі департаменту кадрової роботи ДМСУ позаштатну координаційно-методичну раду. 
Наголошено на необхідності розробки пакету нормативних актів, які б регламентували формування та функціонування системи психологічного забезпечення митних органів України (Положення про систему психологічного забезпечення митних органів України, Положення про доступ до психологічної інформації та правила користування нею в Державній митній службі України, Програма розвитку системи психологічного забезпечення митних органів, Посадові інструкції працівників системи психологічного забезпечення, їх кваліфікаційні характеристики тощо).
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Наукові статті:
1.Пилипенко А.А. Організаційно-правові аспекти відбору кадрів до митних органів України // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2001. – № 3 (6). – C. 225-233.
2.Пилипенко А.А. Деякі питання визначення правового статусу посадових осіб митної служби України у зв’язку з прийняттям нового Митного кодексу // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2002. – № 2 (8). – C. 236-244.
3.Пилипенко А.А. Правовий захист працівників митних органів України // Митна справа: науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – 2002. – № 5. – C. 27-31.
4.Пилипенко А.А. Організаційно-правові засади психологічного забезпечення діяльності персоналу митних органів України // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2005. – № 4 (24). – C. 254-260.
5.Пилипенко А.А. Робота з персоналом як засіб реалізації державної кадрової політики в митних органах України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2007. – № 4 (35). – C. 270-276.
Доповіді та тези конференцій:
1.Пилипенко А.А. Організаційно-правові аспекти психологічного відбору кадрів як складова загальної проблеми підготовки фахівців з митної справи // Митна політика України на сучасному етапі: Матеріали наук.-практ. конф. (8-9 листопада 2001 року). – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2001. – С. 181-182.
2.Пилипенко А.А. Відбір
Фото Капча