Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

та враховувати при вирішенні питань просування по службі. Автор дійшов висновку, що специфіка роботи в митних органах вимагає постійного підвищення професійного рівня персоналу, що можливо здійснити лише за умови організації безперервного навчання. 

В процесі дослідження дисертантом було зроблено висновок, що виховний процес в митних органах України повинен базуватися на індивідуальному підході до кожного працівника як до цілісної особистості, яка проявляє себе у конкретних умовах діяльності – на роботі, в процесі навчання та у інших сферах життєдіяльності. Це обумовлює необхідність раціонального застосування та оптимального поєднання всіх форм виховної роботи - масової, групової та індивідуальної. Головною метою виховної роботи визначено забезпечення гармонійного розвитку та реалізації особистості в колективі при збереженні власної індивідуальності. Стимулювання є невід’ємною складовою процесу виховання персоналу. Автор зазначає, що моральному та матеріальному стимулюванню працівників митних органів сприяє знання ними чинного законодавства, що регулює їх правовий і соціальний захист, встановлює гарантії особистої безпеки посадових осіб та членів їх сімей, передбачає кримінальну відповідальність за посягання на їх життя, здоров’я, права та майно.
Дисертант визначає роль Закону України “Про Дисциплінарний статут митної служби України” у процесі зміцнення дисципліни в митних органах, досліджує передумови його розробки та акцентує увагу на тому, що для ефективного функціонування митних органів вимоги держави до персоналу повинні бути чітко сформульовані у системі прав, обов’язків та обмежень, а також встановлена ступінь юридичної відповідальності, що забезпечує їх реалізацію. Підкреслюється, що в даному нормативно-правовому акті вперше на законодавчому рівні закріплено поняття дисципліни. При розробці проекту зазначеного Закону дисертантом було підготовлено розділ ІІ “Обов’язки керівника митного органу із забезпечення службової дисципліни” (ст.ст. 9-11) та розділ ІІІ “Види заохочень та порядок їх застосування” (ст.ст. 12-20). Автор відзначає, що виділення обов’язків керівника митного органу із забезпечення службової дисципліни в окремий розділ, в якому вони детально визначені, позитивно відрізняє Дисциплінарний статут митної служби України від ряду інших законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері державної служби та дисциплінарних статутів інших державних органів, які або взагалі не містять таких положень (наприклад, Закон України “Про державну службу”, Дисциплінарний статут Збройних Сил України), або окреслюють їх в загальних рисах (наприклад, ст. 141 Кодексу законів про працю України, ст. 8 Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України). Доведено, що важливим засобом зміцнення службової дисципліни в митних органах є застосування до посадових осіб заохочень у формі заходів матеріального та морального стимулювання. 
Запропоновано перелік заходів, які мають на меті подальше зміцнення дисципліни в митній службі України. До них, зокрема, віднесено: розробку системи виховально-профілактичної роботи в митних органах, у відповідності з вимогами Дисциплінарного статуту митної служби України; проведення керівниками роз’яснювальної роботи серед підлеглих щодо їх відповідальності за вчинення протиправних дій на конкретних прикладах зі службової діяльності; вдосконалення системи відбору персоналу на службу в митні органи України з метою запобігання прийняттю на посаду осіб, схильних до протиправних дій; проведення наукових досліджень та підготовку обґрунтованих рекомендацій для керівного складу митних органів щодо попередження порушень дисципліни серед персоналу тощо.
У підрозділі 2.3. “Психологічне забезпечення митних органів як чинник підвищення ефективності функціонування персоналу” в результаті аналізу специфіки професійної діяльності персоналу митних органів і факторів, які впливають на її результативність, а також дослідження позитивного досвіду силових структур держави (Збройних Сил України, МВС України, СБУ) та певних напрацювань Державної митної служби України в цьому напрямку обґрунтовується доцільність формування дієвої системи психологічного забезпечення митних органів України. 
Визначається, що психологічне забезпечення має соціально-економічний характер за походженням, сутністю та показниками оцінки ефективності. Розкривається його значення для вдосконалення процесів відбору, оцінки, адаптації, підготовки та підвищення професіоналізму персоналу, підтримки сприятливого психологічного клімату в колективах митних органів та самореалізації кожного члена колективу, зниження рівня плинності кадрів, попередження порушень дисципліни та законності серед особового складу, вирішення конфліктних ситуацій, формування позитивного іміджу та підвищення престижу митної служби тощо.
Розділ 3 “Правові та організаційні основи вдосконалення психологічного забезпечення митних органів України”, який складається з двох підрозділів і висновків, присвячено дослідженню сучасного стану психологічного забезпечення митної служби, виявленню недоліків і прогалин в його правовому регулюванні та організації, визначенню правових та організаційних засад поетапного формування системи психологічного забезпечення митних органів. 
У підрозділі 3.1. “Правові та організаційні засади формування і функціонування системи психологічного забезпечення митних органів України” проведено аналіз стану психологічного забезпечення митних органів на сучасному етапі, в результаті чого виявлено, що до теперішнього часу у Державній митній службі України не створена дієва система психологічного забезпечення: в митних органах на посадах психолога працює лише п’ять осіб та окремі функції виконує відділ соціально-психологічних досліджень Академії митної служби України. Зазначено, що така “структура” ніяким чином не відповідає потребам митних органів у психологічному забезпеченні й не може якісно, вчасно та у повному обсязі здійснювати виконання завдань, які ставляться перед нею ДМСУ. 
Дисертант доводить необхідність формування системи психологічного забезпечення митних органів України, діяльність якої повинна бути спрямована на підвищення ефективності виконання персоналом митних органів службових обов’язків шляхом цілеспрямованого використання сучасних науково обґрунтованих форм, методів і засобів професійної психології. Пропонується прийняти за основу таку структурну модель зазначеної системи: 1) відділ психологічного забезпечення митних органів департаменту кадрової роботи ДМСУ,
Фото Капча