Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних закладах освіти

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  
КОВІНЬКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 
УДК: 796. 3. 372. 36+616. 831. 009. 11+377
 
Професійно-прикладна фізична підготовка учнів з церебральним паралічем в професійно-технічних закладах освіти
 
24. 00. 02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Львівському державному інституті фізичної культури Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Куц Олександр Сергійович, Львівський державний інститут фізичної культури, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор Мурза Віталій Петрович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (м. Київ), завідувач кафедри фізичної реабілітації; кандидат педагогічних наук, професор РАЄВСЬКИЙ РЕМ ТРОФИМОВИЧ Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри фізичного виховання і спорту.
Провідна установа: Харківська державна академія фізичної культури, кафедра біологічних основ фізичного виховання і спорту, Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту, м. Харків.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність. Здобуття повноцінної освіти та освоєння професії є важливим чинником у житті кожної людини, а для інваліда це набуває особливого значення. Опанування підлітками-інвалідами з церебральним паралічем (ЦП) фахових навичок дає їм можливість соціально адаптуватися, повніше реалізувати свої здібності з метою подальшої інтеграції в суспільство.
Водночас, процес освоєння професійних навичок особами з церебральним паралічем характеризується низкою труднощів, пов'язаних з неможливістю чіткого визначення інтервалів часу між окремими операціями, великою кількістю недоцільних та неекономних рухів і виконанням їх за хибними траєкторіями, некоординованим вибором м'язових груп для концентрації зусиль, а також низькою лабільністю функціонального стану рухового аналізатора. Крім того, у таких підлітків під час виконання трудових операцій швидко наступає втома, що зокрема свідчить про низький рівень розвитку фізичних якостей, особливо сили та витривалості, як динамічної, так і статичної.
Тому належне місце в професійно-освітньому процесі учнів-інвалідів з ЦП має відводитися фізичному вихованню. Внаслідок корекційного освітньо-виховного впливу досягаються помітні зрушення в загальному і фізичному розвитку інвалідів, підвищується рівень їх працездатності і професійної мобільності, що, зрештою, забезпечує інвалідам повноцінну участь у житті суспільства (Р. Д. Бабенкова, 1981; В. А. Исанова, 1996; Ю. І. Вісковатов, 1998; В. М. Мухін, 2000; Н. А. Мякишева, 2000; Ю. Тельнов, 2002).
На велике значення фізичного виховання як фундаменту для успішного оволодіння трудовими процесами вказує цілий ряд дослідників (В. В. Белинович, 1968; Б. И. Загорский, 1984; С. А. Полиевский, И. Д. Старцева, 1988; Р. Т. Раєвський, 1989; В. И. Ильинич, 1990; В. А. Кабачков, 1996 та ін.). Вченими виявлено сприятливий вплив систематичних занять фізичними вправами на фізичну підготовленість, функціональний стан аналізаторів і вищу нервову діяльність підлітків у процесі виробничого навчання.
Систематичні заняття фізичними вправами сприяють швидшому формуванню необхідних професійних навичок і прийомів, підвищують продуктивність праці, поліпшують працездатність, сприяють адаптації організму до виробничих обставин (В. О. Романенко, 1994; В. П. Мурза, А. П. Дяченко, 1997; В. П. Краснов, 2000; В. Філінков, 2002).
Разом з тим стосовно категорії учнів-інвалідів з церебральним паралічем, проблема професійно-прикладної фізичної підготовки залишається не достатньо вивченою в Україні. Аналіз спеціальної літератури, досвіду роботи спеціалізованих шкіл та профтехучилищ виявив низький рівень програмного забезпечення процесу фізичного виховання підлітків з церебральним паралічем.
Особливо актуальним є питання наукового обґрунтування процесу фізичного виховання при професійному навчанні учнів-інвалідів з ЦП. Детального дослідження потребує розробка програм та методики професійно-прикладної фізичної підготовки осіб з ЦП з урахуванням особливостей майбутньої спеціальності та вад, зумовлених хворобою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 1998-2000 рр. Державного комітету України з фізичної культури і спорту з теми 1. 2. 8 “Удосконалення форм та методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед інвалідів» та Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на 2001-2005 рр. Державного комітету молодіжної політики спорту і туризму України з теми 2. 2. 3 “Психофізична реабілітація неповносправних дітей засобами фізичного виховання”, номер державної реєстрації 0102U002646. Роль автора полягала у розробці та експериментальному обґрунтуванні програми професійно-прикладної фізичної підготовки підлітків з дитячим церебральним паралічем.
Об'єкт дослідження – професійно-прикладна фізична підготовка неповносправних осіб, які навчаються у професійному училищі.
Предмет дослідження – процес професійно-прикладної фізичної підготовки учнів з церебральним паралічем, обумовлений особливостями майбутньої професійної діяльності.
Мета дослідження – підвищення рівня фізичної і професійної підготовленості учнів-інвалідів з ЦП, які навчаються у професійному училищі, шляхом розробки та впровадження програми професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Обліковець, оператор ЕОМ”.
Завдання дослідження:
1. Вивчити фізичний стан і фізичну працездатність учнів 16-17 років з церебральним паралічем, що навчаються у вищому професійному училищі (ВПУ).
2. Розробити експериментальну програму професійно-прикладної фізичної підготовки учнів ВПУ з церебральним паралічем, спрямовану на сприяння в освоєнні ними спеціальності ”Обліковець, оператор ЕОМ”.
3. Експериментально перевірити ефективність розробленої програми шляхом аналізу динаміки характеристик
Фото Капча