Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом "Психологія" для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" 8.040101 та "Спеціаліст" 7.040101

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
90
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ “ПСИХОЛОГІЯ" ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

 “МАГІСТР“ 8.040101 ТА “СПЕЦІАЛІСТ“ 7.040101

Затверджено Вченою радою 

філософського факультету

Львівського національного 

університету імені Івана Франка

Протокол №143/7

від 27 грудня 2011 року

ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ “ПСИХОЛОГІЯ" ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР“ 8.040101 ТА “СПЕЦІАЛІСТ“ 7.040101

Львів -2011 

Дисципліни, що виносяться на фахові вступні випробування

Напрям "Психологія"

 

1.Загальна психологія

a.Вступ

b.Психічні процеси

c.Емоції і воля

d.Особистість

2.Історія психології

3.Соціальна психологія

4.Експериментальна психологія

5.Психодіагностика

6.Статистичні методи в психології

7.Психологія праці

8.Психологія управління

9.Психологія конфлікту

10.Педагогічна психологія

11.Вікова психологія

12.Клінічна психологія

13.Патопсихологія

 

1 ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.

А. ВСТУП

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологія як наука

Тема 1. Психологія на сучасному етапі її розвитку

Місце психології в системі наук (погляди Б. Кедрова, Ж. Піаже, В. Шевчука). Міждисциплінарні зв’язки психології. 

Суб’єкт та об’єкт психології. Визначення об’єкта конкретного психологічного дослідження. Поняття про психічні явища, процеси, стани, властивості та особливості психіки людини.

Проблема предмета психології. Предмет об’єктивної та суб’єктивної психології. Причини відсутності єдиного предмета дослідження у сучасній психології. Визначення предмета конкретного психологічного дослідження.

Галузі сучасної психології та їх класифікація. Теоретичні галузі. Практичні галузі. Класифікація практичних галузей психології залежно від психологічних проблем конкретних видів людської діяльності, специфіки процесу розвитку та взаємодії людини з соціальним середовищем. Завдання психології. Основні тенденції розвитку сучасної психології. 

 

Тема 2. Етапи розвитку психології

Періодизація становлення психологічної науки.

Психологія як наука про душу. Поняття про анімізм та гілозоїзм. Внесок античних філософів (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Геракліт, Демокрит, Платон, Аристотель) та лікарів (Алкмеон, Гіппократ, Герофіл, Еразістрат, Гален) у становлення психологічної науки. Розуміння психології як науки у середньовіччі (Авіценна, Аверроес, Т. Аквінський, Р. Бекон) та в епоху Відродження (Леонардо да Вінчі, Ф. Бекон, Г. Перейра). Особливості першого етапу становлення психологічної науки.

Психологія як наука про свідомість. Погляди Р. Декарта, Б. Спінози, Г. Лейбніца, Т. Гоббса на душу та тіло людини. Виникнення асоціативної психології. Розвиток психологічної думки у Києво-Могилянській академії (І. Гізель, І. Кониський, Г. Сковорода та ін.) та Київській духовній академії (П. Юркевич та ін.). Вплив природничих наук на розуміння предмета психології у другій половині ХІХ ст. Основні програми розвитку психології як самостійної науки (В. Вундт, Ф. Брентано,  І. Сєченов). Виникнення структурної та функціональної психології. Визнання психології як самостійної галузі знань. Становлення психології як самостійної науки в Україні (О. Потебня, Ю. Охорович, І. Сікорський, М. Ланге, П. Ковалевський). Виникнення об’єктивної та суб’єктивної психології. Особливості другого етапу становлення психологічної науки.

Психологія як наука про поведінку, несвідомі психічні явища та цілісні структури психіки. Поведінка як основний предмет психології (біхевіоризм, рефлексологія, реактологія). Теорія діяльності. Несвідомі психічні явища як предмет вивчення психології (психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, неофрейдизм, гормічна психологія). Поняття про глибинну психологію. Цілісні структури свідомості як предмет психології (ґештальтпсихологія). Розвиток психологічної науки в Україні на третьому етапі її розвитку (В. Зеньковський, С.-М. Балей та ін.). Особливості третього етапу становлення психологічної науки.

Психологія як наука про пояснення та розуміння психіки (необіхевіоризм, гуманістична психологія, когнітивна психологія, трансперсональна психологія, психологія вчинку). Розвиток вітчизняної психології на четвертому етапі (Г. Костюк, П. Зінченко, Д. Елькін, Я. Цурковський,  М. Година та ін.). Причини відставання вітчизняної психології. Особливості четвертого етапу становлення психологічної науки.

 

Змістовий модуль 2. Методологія та методи психології

Тема 3. Методологічні принципи психологічного дослідження та етапи його проведення

Поняття про принцип та методологію психологічного дослідження. 

Філософські принципи. Принцип матеріальної єдності світу. Принцип універсальності розвитку. Принцип причинності.

Загальнонаукові принципи. Принцип об’єктивності. Принцип інваріантності. Принцип відповідності. Принцип доповнюваності. Принцип симетрії. Принцип спостережуваності. Принцип редукції.

Загальнопсихологічні принципи. Принцип детермінізму. Принцип випереджального відображення. Принцип розвитку. Принцип історизму. Системно-структурний принцип. Принцип єдності свідомості та діяльності. Принцип особистісного підходу. Принцип комплексності.

Конкретнопсихологічні принципи. Принцип адекватності. Принцип паралельності. Принцип екстремальності. Принцип реєстрації градієнта. Принцип референтності. Принцип якісного аналізу.

Етапи проведення психологічних досліджень. Підготовчий етап. Теоретична та практична підготовка до досліду. Етап збору фактичного матеріалу. Етап опрацювання результатів. Етап інтерпретації даних. Етап висновків.

 

Тема 4. Методи психології

Поняття про метод та методику психології. Класифікація методів психології  (С. Рубінштейн, Г. Пирьов, Б. Ананьєв, І. Маноха, Л. Карпенко, В. Слободчиков, Є. Ісаєв). Узагальнена класифікація сучасних методів психології.

Методи пояснення психіки людини. Теоретичні методи: моделювання та реконструювання. Організаційні методи: порівняльний (поперечних зрізів, поздовжніх зрізів, близнюковий) та комплексний. Емпіричні методи: спостереження, експерименту, опитування, психологічного аналізу процесу та продуктів діяльності, біографічний, відображеної суб’єктності, тести. Основні правила їх проведення, види, переваги та недоліки. Уявлення про інші емпіричні методи. Методи опрацювання даних: кількісні (математико-статистичний, структурного аналізу) та якісні методи. Інтерпретаційні методи: генезисний та структурний.

Методи розуміння психіки людини. Метод самоспостереження. Метод самозвіту. Включене спостереження. Емпатичне слухання. Ідентифікація. Діалогічна бесіда. Біографічний метод. Метод інтерпретації внутрішнього світу. Метод інтуїції. Метод герменевтики.

Методи впливу на психіку людини. Психотерапія. Психокорекція. Психотренінг. Психологічне консультування.

 

Тема 5. Походження та історичний розвиток психіки тварин

Відображення як загальна властивість матерії. Форми відображення у неживій природі. Поняття про відображення, філогенез, онтогенез, розвиток, психічний розвиток. 

Допсихічні форми відображення у живій природі. Поняття про біотичні та абіотичні подразники, подразливість, тропізми.

Проблема виникнення та розвитку психіки тварин. Об’єктивні критерії наявності психіки. Наукові теорії виникнення психіки тварин. Поняття про чутливість та поведінку тварин. Гіпотетичні причини виникнення психіки у тваринному світі. Наукові теорії розвитку психіки тварин.

Розвиток психічних форм відображення та поведінки тварин. Стадія сенсорної психіки. Нижчий рівень сенсорної

Фото Капча