Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Пропедевтика фізики в умовах Вальдорфської школи

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
55
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Кваліфікаційна робота
спеціаліста
 
на тему:
ПРОПЕДЕВТИКА ФІЗИКИ В УМОВАХ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ
 
РЕФЕРАТ
 
Кваліфікаційна робота спеціаліста М. В. Ткаченка зі спеціальності 014 Середня освіта на тему “Пропедевтика фізики в умовах вальдорфської школи”: 57 с., 12 рис., 1 табл., 50 літературних джерел.
Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес у вальдорфській школі.
Предмет дослідження: методика і дидактика пропедевтики в початкових класах, що навчаються за вальдорфськоюсистемою.
Мета роботи: розробити низку заходів, які будуть супроводжувати навчальний процес в початкових класах вальдорфських шкіл, задовольняючи при цьому не тільки питання пропедевтики як такі, але і вимоги сьогодення по відношенню до знань і умінь сучасних учнів.
Завдання дослідження: вивчити літературу з проблеми дослідження; розробити цілі, форми, методи, засоби та технології пропедевтики фізики у молодшій школі. Поєднати їх у вигляді відповідної моделі.
Наукова новизна: У даній роботі вперше було запропоновано використовувати елементи головного уроку при впровадженні фізично-пропедевтичної компоненти в»епохальних» заняттях. Прослідковано зв'язок з поглядами доктора Штайнера на викладанняфізики та сучасними напрямками розвитку освіти. Вперше розглянута можливість фізичних демонстрацій у молодшій шкільній ланці в умовах вальдорфської педагогіки.
Практичне значення: Вдосконаленозаходи пропедевтики, які сприятимуть ефективному використанню академічних годин, відведених на вивчення фізики у старшій шкільній ланці, за умови їх застосування у молодшій шкільній ланці.
ПРОПЕДЕВТИКА ФІЗИКИ; ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА; ФІЗИЧНІ УЯВЛЕННЯ; ФІЗИЧНІ ЯВИЩА; ПРИРОДОЗНАВСТВО; ГОЛОВНИЙ УРОК; НАВЧАЛЬНА ЕПОХА.
 
ЗМІСТ
 
Вступ 
РОЗДІЛ 1ВАЛЬДОРФСЬКА ТА ТРАДИЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНІ СИСТЕМИ
1.1. Традиційна система освіти. Спроби пропедевтики
1.2. Опис особливостей вальдорфських шкіл 
1.2.1.Постать вчителя у вальдорфській школі 
1.2.2. Головний урок. Викладання епохами 
1.2.3. Про метод пізнання у вальдорфській школі 
РОЗДІЛ 2. ФІЗИЧНА СКЛАДОВА У НАВЧАННІ. ВАЛЬДОРФСЬКИЙ ПІДХІД
2.1. Пропедевтика фізики в літературі художнього жанру 
2.2. Пропедевтика фізики в епохальному викладанні 
2.2.1. Епоха «Будівництво» 
2.2.2. Епохи «Ремесла» (стародавні професії) та «Землеробство» 
2.2.3. Епоха «Математика» 
2.3. Пропедевтичне значення деяких інших дисциплін 
2.4. Добір і модернізація демонстрацій, вправ, завдань 
Висновки 
Список використаних джерел Ошибка! Закладка не определена 
 
 ВСТУП
 
Пропедевтика як явище існувала, напевне завжди, але тільки нещодавно педагоги почали цілеспрямовано розробляти пропедевтичні курси з окремих предметів. На сьогоднішній день саме на підготовчому рівні в українських школах, починаючи з другого класу, вивчають такий вагомий предмет як інформатика. Інші предмети, поки що попередньо вивчаються в інтегрованому форматі в рамках уроків “Природа навколо нас”. Тут можна виділити два шляхи, якими можуть реалізовуватись ці важливі кроки. Але оскільки це питання, очевидно, залишається відкритим для науковців, складно спрогнозувати, яка з тенденцій займатиме домінуючу позицію у подальшому розвитку освітньої галузі. Так і у всьому світі останнім часом можна прослідкувати дві антагоністичні тенденції: рух в напрямку пропедевтики в рамках інтегрованого викладання, та увага до специфічного, спеціалізованого підготовчого навчання.
Кількість життєвих змін у світі, що відбуваються за невеликий проміжок часу, наполегливо потребують від людини таких рис, що дозволяють мати продуктивний та прогресивний підхід до будь-яких новин часу. Для того, щоб гідно сприймати ситуації постійних змін, щоб адекватно реагувати на них, людина повинна реалізовувати свій креативний потенціал. Таким чином, пошук нових форм та прийомів навчання в наш час – завдання не тільки закономірне, але й пріоритетне для більшості організацій, що мають відношення до освіти в усьому світі. І це зрозуміло: у вільній школі, Новій Українській Школі, до якої веде Міністерство освіти і науки України, кожен не тільки зможе, але й повинен буде працювати так, щоб задіяти усі можливості власної особистості.
Ті, хто навчаються, наслідують не тільки знання, але й суттєві особистісні якості тих, хто навчає. Отже, в умовах гуманізації освіти існуюча теорія та технологія масового навчання має бути спрямована на формування сильної особистості вчителя, яка може жити та працювати в нестабільному середовищі, може сміливо розробляти власну стратегію поведінки, здійснювати моральний вибір та нести за нього відповідальність.
За означенням поняття пропедевтика розуміється як «скороченийвикладбудь-якої науки всистематизованомувигляді, тобтопідготовчий, вступнийкурсубудь-якунауку, щопередуєбільшглибокомуідетальномувивченнювідповідноїдисципліни» [И. Т. Фролов 1981]. Якщождивитисьглобально, тоочевидно, щонавсіхвідрізкахжиттєвогошляху, принаймніколимаємісцефізіологічнийрозвиток, людинамаєсправузпропедевтикою того чи іншого рівня пізнання тієї чи іншої складової загального світосприйняття. Тобтоготуєтьсядоновоїякостіпізнаннявтійчиіншійобластінаук. У цьому сенсі слід зазначити, що в даній роботі під пропедевтикою мається на увазі не окремий курс у систематизованому вигляді, а інтегроване попереднє природничо-наукове навчання у вільному викладенні, яке подається дітям невимушено та принагідно. Метою пропедевтики слід вважати спрямування навчальної діяльності школярів на подолання протиріччя між науковим сенсом фізичного знання і повсякденним досвідом учнів, на трансформацію їхньої буденної свідомості в наукову. У даному випадку включається такий спосіб мислення, коли речі розглядаються у взаємодії самих з собою без жодного відношення до спостерігача, інакше кажучи, об’єктивно. Дослідження такого роду доцільно продовжувати і у 7-9 класах. Одним з найбільш поширених методів пізнання навколишнього світу є спостереження. Як відомо, для пояснення фізичного явища необхідно усвідомити:
- зовнішні ознаки даного явища, умови, за яких воно відбувається;
- зв’язок даного явища. з іншими;
- які фізичні величини його характеризують;
- можливості практичного використання даного
Фото Капча