Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ретроспективний аналіз фонду оплати праці на прикладі РДТУ

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ 
1. Основні техніко-економічні показники Рівненського державного технічного університету за 1998-2000 роки. 
2. Дефініції економічної категорії фонду оплати праці
3. Ретроспективний аналіз фонду оплати праці на прикладі РДТУ
3. 1. Структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці на прикладі РДТУ
3. 2. Коефіцієнтний аналіз фонду оплати праці на прикладі РДТУ
3. 3. Факторний аналіз фонду оплати праці на прикладі РДТУ
3. 3. Функціонально-вартісний аналіз облікової інформації щодо фонду оплати праці на прикладі РДТУ
4. Прогнозний аналіз фонду оплати праці і обов’язкових
відрахувань 
5. Шляхи вдосконалення стану та використання заробітної плати
Висновки 
Список використаної літератури
 
Вступ
 
На сьогоднішній день і Україні, в умовах складного економічного становища, постає питання про оцінку ефективності установ, що утримауються за рахунок державного бюджету, тобто проведення економічного аналізу.
Витрати бюджетних установ на оплату праці та на сплату обов'язових відрахувань в загальній сумі кошторису доходів і видатків складає найбільшу частину (до 90%). Тому постає необхідність в проведенні грунтовної аналітичної роботи, яка сьогодні в умовах недостатнього державного фінансування витрат установи набуває все більшої ваги.
Саме проведення аналізу структури і динаміки фонду оплати праці, дотриамання кошторисних призначень по даним витратам, аналіз середньої заробітної плати дасть змогу встановити причини відхилень фактичних показників від планових, визначити вплив зміни аналізованих показників на основні показники діяльності установи, дати перспективну оцінку прогнозованим показникам по оплаті праці.
Отже, метою даної курсової роботи є поглиблення теоретичних знань, вивчення методики аналітичної роботи, набуття навичок самостійного аналізу і узагальнення цифрового матеріалу, підготовка до роботи за спеціальністю.
Об'єктом дослідження є Рівненський державний технічний університет (далі РДТУ).
В першому розділі курсової роботи викладена характеристика РДТУ, аналіз його основних техніко-економічних показників.
В другому розділі розглядається питання дефініцій (визначення) економічної категорії оплати праці на основі різних джерел інформації.
Третій розділ містить з підрозділи. В першому підрозділі (3. 1) проведений структурно-динамічний аналіз фонду оплати праці, аналіз кошторисних призначень по фонду оплати праці, аналіз середньої заробітної плати. Розділ 3. 2 містить коефіцієнтний аналіз фонду оплати праці. факторний аналіз показників фонду оплати праці на основі методу ланцюгових підстановок міститься в розділі 3. 3. Закінчує третій розділ функціонально-вартісний аналіз облікової інформації щодо фонду оплати праці
Перспективну оцінку прогнозованим показникам по оплаті праці містить четвертий розділ курсової роботи.
Шляхи вдосконалення стану та використання заробітної плати викладено в заключному п'ятому розділі курсової роботи.
 
1. Основні техніко-економічні показники Рівненського державного технічного університету за період 1998-2000 років
 
РДТУ створений на базі Української державної академії водного господарства, Рівненського автотранспортного технікуму та Рівненського текстильного технікуму, що ліківдовані.
РДТУ є правонаступником ліквідованих навчальних закладів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998р. ІV 1656 та наказу Міністерства освіти України від 27. 11. 98р. № 417, заснований на державній власності.
Університет належить до вищих закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації, має право готувати фахівців за такими освітньо – кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Структура університету визначається ректором відповідно до положення про державний вищий заклад освіти та головних завдань його діяльності. Упраління діяльністю РДТУ здійснює затверджений МОУ ректор, який діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду відповідно до ЗУ “Про освіту” та положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України.
Вищим колегіальним органом самоврядування університету є конференція трудового колективу, яка скликається не менш ніж 1 раз на рік. Кількісний склад конференції Університету становить 150 чол.
Конференція трудового колективу виконує такі функції:
приймає статут університету;
розглядає проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету підписувати договір з ректором від імені колективу університету;
обирає представників РДТУ до складу конкурсної комісії з питань заміщення вакантної посади ректора, що створюється Міністерством освіти України;
затверджує Правила внутрішього розпорядку і вносить у нього зміни та ін.
Для вирішення основних питань діяльності університету створюються робочі та дорадчі органи:
робочі органи: ректорат, дирекції інситутів, деканати факультетів, адміністративні ради, приймальні комісії;
дорадчі органи: Вчена рада університету, педагогічні ради, асоціація випускників, бюджетно-фінвнсова комісія та ін.
На підставі рішення Вченої ради університету ректор видає накази та розпорядження, обов’язкові до виконання співробітниками і студентами університету.
Кадрові питання шодо присвоєння кваліфікації викладачів навчальних закладів вирішують атестаційні комісії цих закладів, відповідно до Положення про атестацію.
Аналіз основних техніко-економічні показники Рівненського державного технічного університету за період 1998-2000 років проведемо за допомогою таблиці (таблиця 1. 1.).
 
Таблиця 1. 1.
Основні техніко-економічні показники, що характеризують Рівненський державний технічний університет.
Показники Од. вим. Роки Відхилення 
1998 1999 2000 абсолютні відносні 
99/98 00/99 сер. знач 99/98 00/99 сер. знач
Середньорічна вартість основних фондів тис грн 39501, 5 40243 45457 741, 5 5214 41733 101, 8 112, 95 107, 41
Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості осіб 1609 1631 1589 22 -42 1609 101, 4 97, 425
Фото Капча