Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статика на площині та в просторі

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ 
1. Статика на площині
1.1 Система збіжних сил
1.2 Довільна система сил на площині
1.3 Розрахунок складених конструкцій. Рівновага сил при наявності тертя ковзання
1.4 Розрахунок найпростіших плоских ферм
2. Статика в просторі
2.1 Система збіжних сил 
2.2 Зведення довільної просторової системи сил до центра
2.3. Довільна система сил в просторі
3. Центр ваги однорідної плоскої фігури
Література
 
ВСТУП
 
Самостійна робота студентів над курсом теоретичної механіки є запорукою успішного його засвоєння та складання екзамену або заліку.
Вивчення кожної теми доцільно проводити в такій послідовності: спочатку вивчити теоретичну частину курсу по конспекту та одному з рекомендованих підручників [1...3], пам'ятаючи, що головне – це зрозуміти, а не "завчити"; потім розібратися у розв'язаннях прикладів в конспекті та підручнику, звернувши особливу увагу на методичні вказівки по їх розв'язанню; розв'язати самостійно кілька аналогічних задач з рекомендованих по збірнику [4] і після цього провести самостійну перевірку за допомогою питань, які наведені в методичних вказівках 062-68 [8]. Якщо виникають труднощі з відповідями, то необхідно знову вернутися до конспекту та підручника й розібратися у відповідному матеріалі. Після вивчення кожного розділу, якщо виникає необхідність, розв'язати відповідне завдання розрахунково-графічної роботи [7].
У випадку труднощів в розумінні якого-небудь питання необхідно звернутися на кафедру за консультацією: відповіді можна отримати лише на конкретні питання як з теорії, так і по розв'язанню задач.
Питання, які розглядаються в статиці, носять переважно геометричний характер, тому для їх застосування треба знати з середньої школи функції синуса та косинуса, розв'язання трикутників за допомогою теорем синуса та косинуса. 3 курсу нарисної геометрії досить повторити проектування відрізка на площину (вісь), а з курсу вищої математики необхідно знати основи векторної алгебри: правила додавання, віднімання та множення векторів.
Слід зазначити, що велику допомогу в розв'язанні задач нададуть студентам навчальні посібники [5], [6].
Дані методичні вказівки є по суті продовженням завдань для самостійної роботи 062-75 [7] й тому написані у повній відповідності з ними.
 
1.СТАТИКА НА ПЛОЩИНІ
 
1.1. Система збіжних сил
 
І.І.І. Сили, лінії дії яких перетинаються в одній точці, називаються збіжними. Для того, щоб система збіжних сил перебувала в рівновазі, необхідно і достатньо рівності нулю рівнодійної цієї системи сил:
                                                                                                  (1.1)
Геометрично це означає, що векторний многокутник збіжних сил замкнений: кінець останньої сили збігається з початком першої. У випадку рівноваги трьох збіжних сил їх векторний трикутник також повинен бути замкненим.
 
 
Якщо зрівноважена система збіжних сил лежить в одній площині, наприклад Oxy, то отримаємо  дві умови рівноваги:
               (1.2)
Умови рівноваги  (1.2) називають також рівняннями рівноваги, з яких шукають невідомі величини під час розв'язання конкретних задач.
1.1.2. При складанні рівнянь рівноваги (1.2)  необхідно проектувати сили на осі координат.
Проекцією сили   на вісь називають скалярну величину, яка дорівнює добуткові модуля сили на косинус кута між додатним напрямом осі та напрямом сили  (рис. 1.1).
     ;                                    
  Рис. 1.1
Практично при обчисленні проекції сили на вісь її модуль множать на косинус гострого кута між вектором сили та віссю і подумки повертають вектор сили  на цей кут: знак проекції вважається додатним, якщо напрями вектора та осі збігаються (рис.1.1, а) і від'ємним – якщо не збігаються (рис.1.1, в). Проекція сили на вісь рівна нулю, якщо сила перпендикулярна до осі  (рис. 1.1, б).
1.1.3. Вибір напряму координатних осей, на які проектуються сили, не має принципового значення, але під час розв'язання задач доцільно осі напрямляти перпендикулярно невідомим силам: отримуємо більш прості рівняння, які легше розв'язати з точки зору математики. В цьому і полягає раціональність вибору осей координат.
1.1.4. Якщо тверде тіло перебуває в рівновазі під дією трьох непаралельних сил , розміщених на площині , то лінії дії цих сил перетинаються в одній точці (це теорема про три сили). Ця вимога необхідна для рівноваги трьох сил , але вона недостатня , бо необхідно також , щоб усі три сили утворили замкнений трикутник.  
1.1.5. При розв'язанні будь-якої задачі статики на рівновагу  дотримуються наступної послідовності:
- необхідно вибрати тіло (або точку), рівновагу якого (якої) будемо розглядати;
- прикласти до нього (неї) активні сили;
- відкинути в'язі, а їх дію замінити реакціями в'язей;
- визначити, яка система сил діє на тіло (точку) та вибрати раціонально систему координат;
- скласти необхідну кількість рівнянь рівноваги і розв'язати їх відносно невідомих;
-
Фото Капча