Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика витрат виробництва і цін

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в ній податків.

4. Міжнародні та міжрегіональні зіставлення.
У даній главі будуть розглянуті індекси цін, які обчислюються на певних ринках, та зведені індекси, розраховані на їх основі, а також індекси, використовувані для дефлятірованія агрегатів національного рахівництва.
Важливою частиною статистичного вивчення ціноутворення є аналіз структури цін певних товарів. Аналіз окремих елементів ціни дозволяє виявити сформовані умови виробництва та обігу конкретного товару, економічні зв'язки між галузями економіки.
Особливе значення має аналіз структури роздрібних цін. Схему розробки структури цін розглянемо на прикладі таких продуктів, як молоко, масло тваринне та яловичина.
Як відомо, в статистиці цін застосовуються індекси Ласпейреса і Пааше, агрегатні і середні з індивідуальних, індекс Фішера.
Індекси цін, розраховані за формулою Ласпейреса, особливо широко застосовуються при розрахунку індексів споживчих цін (ІСЦ), індексів цін виробників на промислову продукцію за даними про ціни на товари-представники. Однак даний індекс не включає інвестиційні товари, але при цьому враховуються ціни на імпортну продукцію.
Індекси цін, розраховані за формулою Пааше, як правило, охоплюють більш широке коло товарів і послуг. Як терезів використовується не структура споживчих витрат, а структура товарообігу, або доданої вартості, або виробленої продукції в поточному періоді, тому вони можуть бути визначені лише після закінчення звітного періоду.
Індекс цін Пааше використовується при вимірі динаміки цін компонентів ВВП, закупівельних цін в сільському господарстві, кошторисних цін в будівництві, експортних цін.
Індекс Ласпейреса, як правило, більше, ніж індекс Пааше. Ця систематична залежність двох індексів відома як ефект Гершенкрона.
У структурі витрат сучасних підприємств, орієнтованих на формування ефективної системи відтворення, використання та розвитку людського потенціалу, однією з найбільш динамічних складових є витрати на оплату праці.
Основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень викладено в Інструкції зі статистики заробітної плати, розробленій з урахуванням міжнародних рекомендацій і стандартів СНР та відповідно до чинного законодавства України.
Поняття «заробітна плата» Закон України «Про оплату праці» визначає як винагороду, обчислену, як правило, у грошовій формі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Цей закон регламентує також складові заробітної плати:
1) основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;
2) додаткова заробітна плата – винагорода за працю, понад установлену норму, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці;
3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати – винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені ЗУ «Про оплату праці» або які провадяться понад встановлені зазначеним законом норми [8, c. 63].
Діяльність підприємств оптової торгівлі оцінюють за системою показників, які можна розподілити на дві великі групи: статистичні та фінансові.
Статистичні використовують для формування загальних показників оптової торгівлі макроекономічного рівня. На їх підставі оцінюють розвиток оптової торгівлі загалом і за найважливішими групами товарів, частку оптової торгівлі у валовому внутрішньому продукті тощо.
Фінансові показники дають можливість оцінити ефективність діяльності оптового підприємства, проаналізувати джерела витрат і формування прибутку, визначити резерви підвищення рентабельності всіх видів діяльності оптового підприємства й поліпшення якості обслуговування споживачів.
До статистичних показників належать: загальний товарооборот у тис. грн, зокрема: оптовий товарооборот; роздрібний товарооборот; оборот від посередницької діяльності; оборот від інших видів діяльності.
Загальний оборот включає загальну вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) без ПДВ та акцизу незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов’язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємства (включно з власним споживанням та внесеними у рахунок витратами на пакування й перевезення товару) в цінах фактичної реалізації.
Не включають до обороту виручку підприємства від нетипових видів діяльності (продаж власного устаткування) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо таке траплялося, мають вирахуватися з обороту.
У сучасній статистичній звітності відображують розподіл оптового товарообороту щодо продукції виробничо-технічного призначення та споживчих товарів.
Перелік товарних груп продукції виробничо-технічного призначення містить 62 товарні позиції.
Споживчі товари розподілено на дві великі групи – продовольчі товари, які охоплюють 32 товарні позиції, та непродовольчі товари – 25 позицій.
Щодо кожної товарної позиції із загального обсягу продажу у вартісному обчисленні виокремлюють продажі іншим підприємствам оптової торгівлі та обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва. На підставі цих даних визначають коефіцієнт ланковості й показники структури оптового товарообороту.
Важливим статистичним показником є обсяг товарних запасів у вартісному обчисленні на кінець звітного періоду. На оптових підприємствах України вони становлять близько п’яти відсотків від оптового товарообороту. Дані про залишки товарів щодо кожної товарної позиції уможливлюють обчислення запасомісткості оптового товарообороту, а також проведення планових розрахунків.
Для макроекономічного аналізу стану оптової торгівлі використовують такі показники статистичної звітності, як середньооблікова чисельність працівників та інформація про складське господарство.
До фінансових показників діяльності оптового підприємства належать:
  • доходи за видами діяльності;
  • витрати за видами діяльності;
  • прибуток (збиток) від звичайної та надзвичайної діяльності;
  • чистий прибуток (збиток) оптового підприємства.
На підставі фінансових показників в абсолютному обчисленні розраховують низку відносних показників. Це передусім
Фото Капча