Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистика витрат виробництва і цін

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 

відповідну кількість ланцюгових індексів, які характеризують досліджуваний період:

П – кількість ланцюгових індексів, які збігаються з кількістю місяців, що минули після базового місяця до звітного.
3. Якщо необхідно розрахувати темп зростання за декілька місяців (квартал, півріччя) порівняно з аналогічним періодом поточного чи минулого року, слід обчислити базові темпи зростання на основі щомісячних ланцюгових, прийнявши для всіх місяців, що порівнюються, спільну базу.
Одержані базові щомісячні темпи зростання у кожному періоді підсумовуються і результати ділять один на одного.
У табл. 1. 1 наведені ланцюгові індекси виробництва продукції харчової промисловості (% до попереднього місяця) [15].
 
Таблиця 1. 1
Індекси виробництва продукції підприємств, % до попереднього місяця
 
Якщо необхідно обчислити обсяг виробництва продукції харчової промисловості у червні 2011 року у порівнянні з груднем 2010 року, то, згідно з формулою (9. 2), індекс обсягу виробництва за шість місяців (січень – червень) становитиме '««ним = °> 98-0, 97-0, 96- 095-0, 95x0, 96=0, 791=79, 1%.
За шість місяців 2011 року обсяг виробництва промислової продукції зменшився порівняно з груднем 2010 року на 20, 9%.
Щоб, наприклад, визначити, як змінився обсяг виробництва у харчовій промисловості за перше півріччя 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року, необхідно спочатку всі ланцюгові індекси звести до спільної бази порівняння. Для цього визначимо за формулою (9. 2) для кожного місяця 2010 і 2011 років відповідні базові індекси.
Обчислення базових індексів виробництва харчової промисловості (база порівняння – грудень 2009 р.)
Оскільки всі індекси розраховані по відносно однієї бази порівняння – грудня 2009 року, то за формулою можна обчислити індекс обсягу виробництва у першому півріччі 2011 року у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року (додаток Б).
Отже, за перше півріччя 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, обсяг виробництва продукції харчової промисловості зменшився на 7, 5%. На підставі результатів усіх обчислень, наведених у таблиці, доходимо висновку, що обсяг виробництва продукції харчової промисловості:
- за 12 місяців 2010 року зріс у 1, 248 рази, або на 24, 8% порівняно з груднем 2009 р.
- за два роки – 2010 і 2011 рр., тобто за 24 місяці, – зменшився на 17, 0% порівняно з груднем 2009 р.
 
2.4. Прогнозування цінової політики в Україні
 
Наступаючий 2015 очікується набагато важчим для України, ніж минаючий 2014-й, прогнозують фахівці з макроекономіки. Основних причин дві: безперервна війна на Сході і те, що реформи, запропоновані коаліцією Ради, недостатні, щоб зупинити спад в економіці країни.
А це означає, що доходи держбюджету продовжать знижуватися і можуть не покрити навіть соціально захищені статті видатків (зарплати бюджетників, пенсії, допомоги).
За прогнозами експертів, ВВП продовжить в 2015 р. знижуватися. Цього року його падіння склало 7% або 103 млрд грн, а за рік показник може дійти 10-13% або до 1, 23 трлн грн. [18].
Дефіцит держбюджету-2015 обіцяють до 15% ВВП, і він може скласти більше 180 млрд грн (цього року плановий дефіцит бюджету 63 млрд грн, реальний понад 100 млрд грн. – Авт.).
Інфляція сповільниться з 25-27% за підсумками 2014 до 20%, але реальні доходи населення стануть менше на 15-20%, так як промвиробництво втратить ще 20% обсягів випуску продукції. Це може дати зростання безробіття (до 16%).
 
ВИСНОВКИ
 
Витрати виробництво та реалізацію продукції, формують собівартість їх, – одне з найважливіших якісних показників комерційної підприємств.
Під собівартістю розуміють суму виражених у грошової форми витрат, що з випуском певного обсягу й складу продукції. Собівартість – узагальнюючий якісний показник роботи підприємства. Її рівень є підставою визначення ціни окремі види продукції.
Статистика вивчає виконання плану з собівартості, структуру витрат за виробництво, вплив окремих чинників до рівня собівартості, визначає резерви її подальшого зниження.
Основною метою статистичного вивчення витрат підприємства є виявлення резервів зниження собівартості.
З усього сказаного випливає дуже важливий висновок, що проблему зниження собівартості продукції завжди маєш бути у центрі увагу підприємствах.
Вирішальним умовою зниження собівартості служить безперервний технічний прогрес. Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних матеріалів дозволяють значно знизити собівартість продукції.
Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. На спеціалізованих підприємствах, ізмассово-поточним виробництвом собівартість продукції значно нижчі від, ніж підприємствах, які б виробляли цю продукцію у невеликих кількостях. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення й найбільш раціональних кооперованих перетинів поміж підприємствами.
Статистика цін утворює самостійний блок в статистиці ринку. Її показники допомагають дослідити дію ринкового механізму і разом з тим органічно входять в систему показників рівня життя, фінансової діяльності, служать як дефляторів будь-яких вартісних показників. Аналіз цін – важлива умова статистичного забезпечення ціноутворення в маркетингу.
Основне завдання статистики цін – відобразити і проаналізувати стан і поведінку цін, т. е. їх рівень, коливання і динаміку. Цій меті відповідає і система показників статистики цін.
Сучасна методологія реєстрації цін відповідає міжнародній статистичній практиці і базується на використанні вибіркового методу. Реєструються ціни товарів-представників, що входять в стандартизований набір – споживчий кошик. Ціни реєструються у відібраних поселеннях, а в їх межах – за вибірковою мережі підприємств. Показані відмінності даної системи від практикувалася раніше в умовах планової економіки. Обгрунтовується необхідність переходу до діючої системи.
Розкрито методологія вивчення рівня і структури цін. На ряду з розрахунком середніх цін вводиться показник відношення ціни до середнього доходу споживача як найбільш узагальнюючий і об'єктивний показник рівня цін, що дозволяє до того ж диференціювати поняття «рівень цін» по соціальних групах населення.
Показані основні методи аналізу коливання цін в ув'язці з принципами дії ринкового механізму. Розглянуто проблему вивчення впливу якості товару на рівень його ціни. Відзначаючи, що ціни утворять єдину взаємопов'язану систему, автори звертають особливу увагу на аналіз співвідношень цін, їх еластичності (мінливості) під впливом різних факторів, в тому числі перехресної еластичності цін. Наводяться методи регіональних зіставлень цін. Розглядається соціальна диференціація цін з позицій купівельних переваг [12, c. 80].
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
 1. Єлисєєва І. І. Юзбашев М. М. Загальна теорія статистики. – М. : Фінанси і статистика, 2005.
 2. Керімов В. Е Сучасні системи та методи обліку, і аналізу витрат у комерційних організаціях. – М. : Эксмо – Пресс, 2005.
 3. Минашкин В. Г. Статистика: Підручник. – М. : ТКВелби, Видавництво «Проспекта», 2006.
 4. Переяслова І. Р. Колбачев Є. Б. Основи статистики. -Ростов-на -Дону: Фенікс, 2001.
 5. Попова Л. В., ГоловінаТ. А. Основні концепції аналізу витрат за промислове підприємство/ Журнал «Управлінська облік» №1, 2005.
 6. Сизова Т. М. Статистика: Навчальний посібник. – СПб. : СПбГУИТМО, 2005.
 7. Стражев В. І Аналіз господарської діяльності промисловості. – М. : Вищу школу, 2005.
 8. ЧерноваТ. В. Економічна статистика. Навчальний посібник. – Таганрог: Вид-воТРТУ, 1999.
 9. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. Підручник / М. Л. Лапішко – Львів: Світ, 1995. – 260 с.
 10. Офіційні статистичні видання: Статистичний щорічник України – Статистичний збірник “Україна в цифрах”, Статистичний щорічник Житомирської області.
 11. Електронні адреси органів державної статистики в Україні: – www. ukrstat. gov. ua (Держкомстат України)
 12. Сергеев С. С. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики. – М. : Финансы и статистика, 1989 – 412 с.
 13. Зинченко А. П. и др. Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной. статистике. М. : Финансы и статистика, 1988. – 328 с.
 14. «Статистика ринку товарів і послуг». Під редакцією І. К. Біляївського. Москва, «Фінанси і статистика», 1997 рік.
 15. «Загальна теорія статистики». Четверте видання. Під редакцією А. А. Спіріна, О. Е. Башин. Москва, «Фінанси і статистика», 1997 рік.
 16. Електронний ресурс: [http: //ua-referat. com/Статистика_цін]
 17. Електронний ресурс: [http: //bukvar. su/jekonomika/page, 3, 201771-Statisticheskoe-izuchenie-zatrat-na-proizvodstvo-i-realizaciyu-produkcii-i-uslug. html]
 18. Електронний ресурс: [ http: //lib. uabs. edu. ua/library/Metod/K_kibernetiki/2006/679_2006. htm]
 19. Електронний ресурс: [http: //subject. com. ua/pdf/312. pdf]
 20. Електронний ресурс: [http: //credobooks. com/]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток А
Витрати фірм
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток Б
Індекси розрахування
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток В
Методи ціни
 
 
 
 
 
 
 
Види витрат
 
 
 
Фото Капча