Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сутність та системні характеристики ризику в логістичних ланцюгах

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
153
Мова: 
Українська
Оцінка: 

логістичними ризиками, такі обставини можуть і повинні бути прогнозованими і керованими. Наприклад, рішення логістичної задачі по організації постачання будівельних матеріалів у воюючому Іраку повинні враховувати військові дії і управляти відповідними ризиками.

Внутрішні ризики – це ризики безпосередньо пов’язані з управлінням ланками постачання і можуть бути прогнозовані безпосередньо самим підприємством.
Ризики основних елементів ланок постачання включають ризики:
 • логістичного забезпечення закупівель;
 • логістичного забезпечення виробництва;
 • логістичного забезпечення збуту;
 • управління зворотами.
Ризики логістичного забезпечення закупівель виникають через не ритмічну роботу постачальників або через нездатність підприємства ефективно планувати замовлення сировини, матеріалів тощо. Причинами таких ризиків можуть бути:
 • залежність підприємства від маленької кількості постачальників з обмеженими можливостями;
 • неможливість виконання умов договору постачання (якість продукції, термін постачання, обсяги постачання і інше);
 • фінансові проблеми постачання;
 • порушення умов перевезення і зберігання третіми сторонами, залученими в процес виконання договору постачання.
Ризики логістичного забезпечення виробництва безпосередньо пов’язані із змінами в оперативній роботі підприємства і можуть виникнути з таких причин:
 • зміни вимог до якості і відповідності продукції;
 • порушення технології виробництва;
 • збої у виробничих процесах.
Логістичні ризики забезпечення збуту пов’язані з порушенням попиту на продукцію і послуги, інформацією між центральним підприємством і ринком, а також якістю виконання вимог клієнтів, тобто швидкістю виконання замовлення, наявністю необхідного запасу продукції для виконання заявки клієнта, своєчасність доставки і інше. Причинами виникнення цього ризику можуть послужити:
 • зміна фінансової спроможності замовника;
 • зміна напрямків моди;
 • зміна асортименту продукції;
 • зміна сезону;
 • зміна економічної ситуації в державі;
 • неправильне прогнозування попиту на продукцію самим підприємством.
Ризики управління зворотами виникають як у випадках необхідності забезпечити зворот отриманої партії постачальнику (виробнику), так і при отримані зворотів від клієнтів (покупців).
Фінансові збитки і втрати товарного вигляду при зворотах складають суттєву небезпеку для багатьох підприємств, які забезпечують поставки у роздрібну мережу.
Ризики управління логістикою пов’язані з рівнем управління ланцюгами поставок на підприємстві, здатністю підприємства модифікувати свій виробничий план у відповідності із запитами клієнтів і ефективно працювати із постачальниками сировини. В дану групу ризиків включають:
 • структурні ризики;
 • фінансові ризики;
 • ІТ ризики;
 • операційні ризики.
Структурні ризики пов’язані з кадровою політикою підприємства і позиціонуванням логістики і управління ланцюгами постачання в структурі управління підприємством.
Фінансові ризики в управлінні логістикою пов’язані з управлінням операційним бюджетом: прямими логістичними затратами і скритими логістичними витратами, а також з управлінням оборотним капіталом, “замороженим” в сировині та товарі і ефективним використанням основних засобів логістичного призначення (складами, транспортом і т.д.).
ІТ ризики в управлінні ланцюгами постачання пов’язані з повнотою логістичних параметрів і даних, а також їх синхронізації з усіма релевантними системами підприємства.
Операційні ризики пов’язані з виконанням операційних процедур, які в свою чергу можуть бути розділені на:
 • транспортні ризики;
 • митні ризики;
 • складські ризики.
Рішення про конкретні дії для захисту і зменшення (збільшення) ризику повинні бути деталізовані при глибокому вивченні і аналізі ситуації ризику, які можливі в майбутньому і в теперішньому часі.
Аналіз ризикової ситуації, або ситуації ризику, визначає три взаємопов’язаних умови: наявність невизначеності, аналіз можливих альтернатив розвитку і вибір оптимальної можливості оцінити ймовірність здійснення вибраних варіантів. Визначення видів і величини ризику має характер випадкових процесів, а кількісні оцінки можуть бути отримані при використанні апарату теорії ймовірності. Слід зазначити, що в ситуації ризику, крім ідентифікації причин його виникнення і розрахунку абсолютних величин втрат або прибутку, необхідно ще врахувати ймовірність успіху (втрат), ймовірність відхилення від вибраної мети, можливість позитивних чи негативних наслідків від заходів, що приймаються.
 
Питання для самоперевірки та контролю за засвоєнням знань до розділу 1
 1. Розкрийте сутність понять “невизначеність”, “випадковість”, “протидія” і ризик. Наведіть приклади.
 2. Охарактеризуйте фактори ризику в економіці. Наведіть приклади факторів ризику кожного з видів господарської діяльності.
 3. Наведіть приклади ризикових ситуацій як в побуті, так і у виробничій сфері.
 4. Чому необхідно аналізувати ризики господарської діяльності?
 5. Висвітліть функції, які виконують ризики.
 6. Сформулюйте основні причини підприємницьких ризиків.
 7. Назвіть відомі вам класифікації ризиків. Що лежить в основі кожного виду ризиків?
 8. Висвітліть основні ризики підприємства і причини, що їх викликають?
 9. У чому полягає різниця між чистими і спекулятивними ризиками?
 10. Розкрийте сутність ризику в логістичному ланцюзі.
 11. Як здійснюється класифікація логістичних ризиків?
 12. Назвіть ризики, які виникають в управлінні логістикою і причини, що їх викликають.
 13. Охарактеризуйте ризики основних елементів ланок постачання.
 14. Що означають поняття “внутрішні ризики” і “зовнішні ризики” в логістичному ланцюзі.
 15. Які особливості притаманні ризикам, зумовленим сучасним станом розвитку вітчизняних підприємств?
 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ
 
2.1. Принципи та послідовність проведення аналізу ризиків
Доцільність прийняття конкретного управлінського рішення в природі якого закладений певний ступінь ризику, може бути виявлена шляхом аналізу і оцінки ризику. Це означає, що для ефективного управління необхідно знати не тільки про можливий підприємницький ризик, але і зуміти зробити його якісний аналіз і оцінку. Аналіз підприємницьких ризиків доцільно проводити по декількох основних напрямках наявність яких обумовлена:
специфічними особливостями суб’єкта підприємництва;
особливостями зовнішнього середовища в якому підприємство функціонує і яке знаходиться в процесі постійного розвитку.
В найбільш загальному виді принципи аналізу ризику зводяться до наступного:
1.Величина втрат від різних видів ризику не залежить один від одного.  Це означає, що в тому випадку, коли один з видів ризику переходить в категорію реалізованого, то втрати у випадку реалізації інших
Фото Капча